Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 

Newyddion Diweddaraf

 

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran 116 - Hysbysiad o Gyfethol

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

line

Llwybr i Rowen wedi cau

Mae perchennog y llwybr lawr at draeth Rowen wedi anfon neges yn dweud fod y llwybr AR GAU oherwydd ei gyflwr.
Mae Cyngor Gwynedd wedi cytuno i wneud cais am grant i wella'r llwybr fel bod modd ei gofrestru yn swyddogol fel llwybr cyhoeddus fydd ar agor yn barhaol ar gyfer y cyhoedd.

line

Cliciwch y llun am fwy o wybodaeth

line

Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad Ebrill 2015

line

Mwy na 700 o bobl yn ymweld ag arddangosfa gyhoeddus Ffordd Osgoi Caernarfon i’r Bontnewydd

 Daeth mwy na 700 o bobl i dair arddangosfa gyhoeddus a drefnwyd i gyflwyno gwybodaeth am Ffordd Osgoi Caernarfon i’r Bontnewydd, ar yr A487.

 Hefyd, mae bron i 2,000 o bobl wedi ymweld â gwefan y prosiect. Yno ceir llawer iawn o wybodaeth a dogfennau cysylltiedig â’r cynllun, ynghyd â delweddau 3D yn dangos llwybr arfaethedig y ffordd newydd.

 Roedd cyfle i’r cyhoedd siarad â swyddogion y cynllun yn yr arddangosfeydd, a gynhaliwyd dros dri diwrnod dilynol yng Nghaernarfon, Y Bontnewydd a Chaeathro.

 Meddai Bryn Williams, Swyddog Cyswllt â’r Cyhoedd Ffordd Osgoi yr A487 Caernarfon i’r Bontnewydd: “Rydym yn hapus dros ben fod cymaint o bobl wedi galw heibio. Roedd yn braf cael cwrdd â thrigolion lleol i drafod y prosiect.

 “Rydym wedi dechrau casglu ynghyd y sylwadau a’r safbwyntiau a fynegwyd dros y tri diwrnod a bwriadwn drefnu arddangosfa arall ym Mehefin.

 “Gall pawb na lwyddodd i ddod i’r arddangosfeydd weld manylion y prosiect ar y wefan www.cbbypass.co.uk.”

line

Helpwch Atal Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ger Ysgolion dros Wyliau’r Pasg

Wrth i wyliau Pasg yr ysgolion agosáu, hoffai'r Heddlu ofyn i rieni ac ysgolion eu helpu i leihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ar dir ysgolion.  Mae gan ysgolion gyllidebau cyfyngedig ac maent yn gorfod talu i lanhau graffiti ac atgyweirio fandaliaeth; arian fyddai'n gallu cael ei wario ar addysg.  Gofynnir i rieni wneud yn siŵr eu bod yn gwybod ble mae eu plant ac i ddweud wrthynt am beidio â mynd ar dir yr ysgol yn ystod gwyliau’r Pasg.

Gofynnir i unrhyw un sy’n gweld rhywun yn ymddwyn yn amheus ar dir ysgolion i gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru.  Os ydych yn gweld trosedd yn digwydd ffoniwch 999 bob tro.  Ar gyfer digwyddiadau difrys dylech ffonio 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.
Hoffai’r Heddlu ddymuno Pasg hapus a diogel i chi i gyd.

line

DIFFYG AR YR HAUL OND GOLEUNI AR Y GYMRAEG YN Y FELINHELI!

Fore’r diffyg mawr a gafwyd ar yr haul yn wythnosau olaf mis Mawrth eleni roedd criw o bobl fusnes yn y Felinheli a’u bryd ar faterion eraill.

Gyda chefnogaeth hunaniaith, trefnwyd Brecwast Busnes  yn enw Grŵp Iaith y Felinheli a Fforwm Fusnes y Felinheli yng nghaffi’r’ Swellies ar lannau’r doc yn y pentref.   Pwrpas y digwyddiad oedd dangos i berchenogion busnes y Felinheli cymaint o fantais  oedd i’w gael o gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn eu busnesau.  Targedwyd y digwyddiad at bobl fusnes a fedrai’r Gymraeg a’r rhai di-Gymraeg fel ei gilydd.  mwy...

line

Gwasanaeth newydd gan Adran Cynllunio Gwynedd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

line

Gweithgareddau Llun y Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

line

Tair arddangosfa gyhoeddus i egluro cynllun Ffordd Osgoi Caernarfon i'r Bontnewydd

Bydd cyfle i drigolion Gwynedd gwrdd â’r tîm tu cefn i brosiect Ffordd Osgoi Caernarfon i’r Bontnewydd mewn tair arddangosfa gyhoeddus y mis hwn.

Gwahoddir y cyhoedd i ganfod mwy am y datblygiad yng Nghaernarfon, Y Bontnewydd a Chaeathro dros y cyfnod Mawrth 17-19.

Bydd yr arddangosfeydd yn gyfle i siarad â thîm y prosiect a derbyn rhagor o fanylion am y cynllun.

Y cyfle cyntaf i weld yr arddangosfa yw Dydd Mawrth 17 Mawrth, rhwng 10am ac 8pm, yng Ngwesty’r Celt, Ffordd Bangor, Caernarfon.

Ddydd Mercher 18 Mawrth, rhwng 10am ac 8pm, fe’i gwelir yn Hen Ysgol Y Bontnewydd.

A Dydd Iau 19 Mawrth bydd yng Nghanolfan y Capel, Caeathro, rhwng 10am a 5pm.

Os na fedrwch ddod i un o’r mannau hyn mae rhagor o fanylion am y prosiect i’w gweld ar wefan ddwyieithog newydd sbon www.cbbypass.co.uk.

Yno hefyd dywedir sut i gysylltu â thîm y prosiect a bydd y wefan yn cael ei newid yn rheolaidd i gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun.

line

10.03.15 YMDDIRIEDOLAETH DAI: GWELEDIGAETH I’R GYMRAEG GAN BOBL FELINHELI

Daeth bron i ddeugain o bobl ynghyd ar nos Fawrth, Mawrth 3ydd mewn cyfarfod yn yr ysgol
gynradd. Pwrpas y noson oedd cyfnewid syniadau a thrafod posibiliadau ynglŷn â chynyddu
dylanwad y gymuned dros gyflenwad tai'r pentref. Derbyniodd y criw ddaeth yno'r dasg o greu
cynllun gweithredu; un a fyddai’n cyfeirio egni a gweledigaeth pobl y Felin i ddiogelu cyflenwad tai fyddai’n adlewyrchu anghenion pobl leol yn ogystal â sicrhau ffyniant y Gymraeg - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

line


Diolch bawb am ymweld a'r wefan hon.

Hynod boblogaidd o hyd!
Chwef 2015 = 68,503 hits
Ionawr 2015 = 70,373 hits
Rhag 2014 = 53,932 hits

line

Dweud eich dweud ar y Cynllun Datblygu Lleol

Y Felinheli

 • Nid oes ymestyn i ffin y pentref ac mae’r tir rhwng Tyddyn Perthi a’r Wern wedi ei dynnu allan o’r ffin.
 • Categori : Pentref Arfordirol/Gwledig
 • Lefel Twf : 19 o aneddleoedd
 • Unedau wedi eu cwblhau (2011-14): 51
 • Banc Tir presennol : 69
 • Nifer ychwanegol sydd eu hangen: 0

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn gosod allan ble bydd tai a busnesau newydd yn cael eu lleoli rhwng nawr a 2026, ymysg pethau eraill, felly mae’n bwysig fod pawb sy’n byw yng Ngwynedd a Môn yn cael cyfle i leisio barn.

Fel bod pawb yn y ddwy sir yn cael y cyfle i ddweud eu dweud, bydd ymgynghoriad cyhoeddus ar y drafft diweddaraf o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn yn dechrau wythnos nesaf. Gall pobl leol gymryd rhan drwy ymweld â gwefan y Cyngor, llyfrgelloedd y sir neu swyddfeydd y Cyngor.

Yn ôl cyfraith gwlad, mae disgwyl i bob Cyngor yng Nghymru baratoi cynllun ac mae cynghorau Gwynedd a Môn wedi penderfynu cydweithio ar Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLlC).

Unwaith bydd y cynllun yn cael ei fabwysiadu, dyma fydd y sail ar gyfer penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gan y ddau awdurdod yn y dyfodol. Bydd y cynllun yn gosod fframwaith polisi cynllunio ar gyfer defnydd tir hyd at 2026 yn unol a’r dystiolaeth gyflwynwyd gan sawl ffynhonnell, yn cynnwys cymunedau lleol. Mae’n cynnwys ardaloedd awdurdodau cynllunio Gwynedd a Môn (ond nid ardal Parc Cenedlaethol Eryri).

Gelwir y cymal yma o’r CDLlC yn Gynllun Adnau, a bydd yn agored i ymgynghoriad cyhoeddus fel bod cynghorau Gwynedd a Môn yn fodlon bydd y cynllun terfynol yn ateb anghenion cymunedau lleol cyn ei gyflwyno i’w archwilio’n gyhoeddus.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet y Cyngor dros gynllunio: “Mae gan y Cynllun hwn rôl bwysig i’w chwarae mewn cefnogi a datblygu cymunedau cynaliadwy yma yng Ngwynedd yn ystod y cyfnod penodedig.

“Datblygwyd y Cynllun ar sail tystiolaeth gadarn felly mae’n hynod bwysig fod pobl leol yn cymryd mantais o’r cyfnod ymgynghori i rannu eu barn ar y cynllun hyd yma.

“Unwaith bydd y cynllun wedi ei fabwysiadu, bydd yn cael ei fonitro yn flynyddol ac yn cael ei adolygu pob pedair blynedd. Bydd hyn yn sicrhau fod y cynllun yn gyfredol a’i fod ddigon hyblyg i ymateb i newidiadau, fel ei fod yn ateb anghenion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol Gwynedd.”

Ychwanegodd deilydd portffolio Pwyllgor Gwaith Môn, y Cynghorydd Arwel Roberts, “Bydd y CDLlC newydd yn rhoi fframwaith fydd yn ganllaw i gynllunwyr wrth iddynt ddelio a nifer o faterion lleol, er enghraifft er mwyn sicrhau cymysgedd dda o gartrefi ar draws Gwynedd a Môn ac fod tai yn cyfateb â datblygiadau a strategaethau economaidd lleol. O safbwynt Môn, bydd hefyd yn darparu fframwaith gadarn ar gyfer gwireddu ein rhaglen Ynys Ynni a sicrhau bod y Sir yn elwa o ddatblygiadau ddaw yn sgil datblygiad gorsaf bŵer y Wylfa Newydd.

Bydd Ymgynghoriad y Cynllun Adnau yn rhedeg o ddydd Llun, 16 Chwefror hyd nes 5pm ddydd Mawrth, 31 Mawrth 2015. Bydd yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu hasesu a bydd adroddiad yn amlinellu sut bydd y Cyngor yn ymateb i’r materion a godwyd yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru ac i’r Archwiliad Cyhoeddus. Yn dilyn hyn, mae bwriad mabwysiadu’r CDLlC yn Rhagfyr 2016.

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad cyhoeddus, dylai pobl ymweld â gwefan y Cyngor, ble ceir ffurflen sylwadau, porth sylwadau a chanllawiau ymgynghoriad.  

Am fwy o wybodaeth, ac i brynu copïau papur o’r dogfennau ymgynghorol, cysylltwch â Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd Gwynedd a Môn:

 • Cyfeiriad – Llawr Cyntaf, Swyddfeydd Cyngor Dinas Bangor, Ffordd Gwynedd, Bangor LL57 1DT
 • Ffôn - 01286 685003 or 01766 771000
 • e-bost – polisicynllunio@gwynedd.gov.uk

line

Peidiwch a cholli allan ar gyfle i arbed arian gyda Cyd Cymru

Mae gan drigolion Gwynedd lai nag wythnos ar ôl i gofrestru diddordeb ar gyfer cynllun Cyd Cymru gyda’r dyddiad cau ar ddydd Llun, 2 Mawrth 2015.

Drwy dynnu aelwydydd at ei gilydd, mae Cyd Cymru - sy’n cael ei gefnogi gan Gyngor Gwynedd - yn gallu bargeinio ar ran pawb sy’n cofrestru, a chael pris gwell am ynni i’r cartref.

Hyd yn hyn mae dros 1800 o gartrefi yng Ngwynedd eisoes wedi datgan diddordeb drwy ymweld â gwefan Cyd Cymru: www.cydcymru-ynni.com neu ffonio 0800 093 5902.

Bydd Cyd Cymru wedyn yn cysylltu gyda rheini sydd wedi cofrestru ym mis Mawrth gyda chynnig pendant. Os ydych yn penderfynu derbyn y cynnig – ac yn newid eich cyflenwr trydan a/neu nwy – bydd cymorth rhwydd a chyflym ar gael ar sut i wneud hyn. Ond os ydych yn penderfynu peidio bwrw ymlaen, ni fydd unrhyw orfodaeth arnoch i dderbyn y cynnig.

Dywedodd y Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Adnoddau:
“Mae llawer i’w ddweud dros yr hen ddywediad, mewn undod mae nerth. Braf felly yw gweld cynllun synnwyr cyffredin sy’n cryfhau ein gallu fel cwsmeriaid yng Nghymru i sicrhau’r pris gorau bosib gan y cwmnïau mawrion a sicrhau arbediad sylweddol i bobl Gwynedd.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Eirwyn Williams, aelod lleol Criccieth ar y Cyngor sydd wedi bod yn gefnogwr brwd o’r cynllun:

“Diolch i gynllun Cyd Cymru, arbedodd y bobl hynny oedd eisoes wedi ymuno â’r cynllun oddeutu £185 ar gyfartaledd ar ei biliau trydan a nwy yn 2014. Yn yr oes sydd ohoni lle mae sawl un yn poeni cyn rhoi’r gwres ymlaen, mae pob ceiniog yn cyfrif, a byddai arbediad o’r fath yma yn siwr o fod yn help garw i deuluoedd yma yng Ngwynedd.”

Mae ymgyrch Cyd Cymru yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ei gefnogi gan gynghorau drwy’r wlad. Am fwy o fanylion neu i gofrestru eich diddordeb, ewch i wefan Cyd Cymru: www.cydcymru-ynni.com neu ffoniwch 0800 093 5902.

line

Burglary Ifor's Meats

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn holi am gymorth y cyhoedd ar ol digwyddiad o byrgleriaeth o Cig Ifor, Glan y Mor, Port Dinorwig. Digwyddodd y achlysur yma rhwng dydd Mercher y 11 o Chwefror ac dydd Iau 12 fed o Chwefror 2015.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth ynglyn ar achlysur cysylltwch a Heddlu Gogledd Cymru ar 101 a dyfynnu cyfeiriad RC15023727.

line

Tai ac Iaith

TRIGOLION Y FELINHELI A’U BRYD AR DDYLANWADU AR Y CYFLENWAD TAI YN EU CYMUNED.

Mae Cyngor Cymuned y Felinheli yn gweithio yn agos gyda grŵp iaith lleol i adnabod camau ymarferol  gall y gymuned gyfan eu cymryd i sicrhau fod y cyflenwad tai sydd ar gael yn y pentref yn adlewyrchu anghenion pobl a fagwyd yn y Felinheli; sy’n gweithio yn lleol ac sy’n dymuno magu eu teuluoedd ei hunain yn y gymuned.

Fel cam ymarferol mae Grŵp Iaith y Felinheli, mewn cydweithrediad a Chyngor Cymuned y Felinheli yn trefnu cyfarfod agored i adnabod prosiectau a fydd yn cynyddu dylanwad lleol dros y cyflenwad fydd ar gael yn y Felinheli yn y dyfodol.  Cynhelir  y cyfarfod, a fydd ar agor i bawb o’r Felinheli, am 7.00 y.h. ar nos Fawrth, Mawrth 3ydd yn ysgol Gynradd y Felinheli.  Mi fydd yno gyfieithu ar y pryd ar gael.

Un syniad sydd eisoes wedi ei grybwyll ydi sefydlu ymddiriedolaeth tai lleol.  Byddai ymddiriedolaethau o’r fath yn codi arian yn lleol i brynu a gwella tai yn y pentref.  Byddai’r tai wedyn yn cael eu gosod i bobl sydd â chysylltiadau â’r pentref, sy’n dymuno aros yn yr ardal ond sy’n methu sicrhau cartref yn y pentref ar y farchnad agored.

tai ac iaith

Yn ôl y Cyng. Sian Gwenllian, aelod gweithgar o Grŵp Iaith y Felinheli “mae tai sy’n fforddiadwy ac addas ac sydd hefyd yn adlewyrchu anghenion pobl a’r economi leol yn allweddol i bentref tebyg i’r Felinheli”.  Aeth ymlaen i esbonio “mae cael dylanwad ar  y cyflenwad o dai yn y pentref fel ei fod yn adlewyrchu anghenion rheiny sy’n gweithio yn yr ardal yn ogystal â’r rhai sy’n dymuno aros yn agos i’w gwreiddiau yn allweddol i roi seiliau cadarn i gymuned gynaliadwy”.

Fe fydd siaradwyr gwadd yn y cyfarfod yn esbonio sut aeth cymunedau erial yng Ngwynedd a thu hwnt ati i weithio mewn partneriaeth â chymdeithasau tai a pherchnogion tir i sicrhau fod anghenion lleol yn dylanwadu'r cyflenwad tai yn hytrach na grym y farchnad agored.

line

Perchennog modurdy yn helpu’r Cylch Meithrin

Mae gwr busnes lleol yn cefnogi Apêl ariannol Cylch Meithrin Y Felinheli sy’n wynebu’r dasg anferth o godi £10,000 erbyn mis Gorffennaf.

Mae Kevin Wyn Jones o Central Garage yng nghanol y pentref yn cynnig rhoi £5 i’r Cylch o bob MOT car mae’n ei wneud hyd Mai 31.

"Roeddwn wedi darllen am y problemau ariannol sy’n wynebu’r Cylch ac fe gysylltais a’r Cynghorydd Sian Gwenllian,” meddai Kevin sy’n rhedeg y modurdy ers 30 mlynedd.

"O Ddydd Gŵyl Dewi ymlaen, byddaf yn cyfrannu £5 o bob MOT i’r Cylch. Bydd cwsmeriaid yn talu £35 am y gwasanaeth MOT gyda £5 o hwn yn mynd tuag at Apêl y Cylch.

“Rwyf wedi bod yn rhedeg fy musnes yn pentref ers 30 mlynedd bellach ac wedi cael cefnogaeth wych gan y pentrefwyr. Yn fan hyn y cychwynnais mewn busnes a dyma lle ydw i hyd heddiw! Roeddwn yn teimlo fod hyn yn un ffordd o roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned.  

“Mi fyddai yn bechod mawr gweld y Cylch yn gorfod cau yn sgil problemau ariannol tymor byr a gobeithio y bydd fy arwydd o gefnogaeth yn eu helpu wrth iddyn nhw symud tuag at eu targed o £10,000.”

Meddai Cadeirydd Cylch Meithrin Y Felinheli, Ceri Ann Owen: “

Rydym yn ddiolchgar iawn i Kevin a Central Garage am eu cynnig caredig. Mae cael cefnogaeth busnes lleol yn hwb mawr i ni, yn dangos fod y Cylch yn cael ei werthfawrogi.

“Rydym wedi cynnal rhai digwyddiadau llwyddiannus yn barod gyda’r Parti Sant Ffolant yn codi £1,300 (wedi ei ddwblu gydag arian cyfatebol gan HSBC) ac fe werthwyd yr holl dicedi ar gyfer y Noson Gyri.

"Mae’r pentref cyfan yn ein cefnogi ac rwy’n optimistaidd y byddwn yn cyrraedd ein targed, er fod ffordd bell i fynd o hyd. Rydym wedi sefydlu cronfa ar-lein ble gall unigolion gyfrannu.”

Donate Via Paypal

Darllen yr erthygl lawn

line

 

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau