Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Tachwedd 8 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Hydref 12 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Medi 13 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Gorffennaf 12 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mehefin 7 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mai 10 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ebrill 12 2016
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

09.01.17 Etholiadau Cynghorau Cymunedau a Tref 2017

poster

 

 

Hoffech chi chwarae rôl sy’n cefnogi eich cymuned leol?

Ydych chi wedi ystyried bod yn gynghorydd cymuned neu dref?

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

 

line

Ceisiadau Cymorth Ariannol

Mae ceisiadau ariannol gan fudiadau o fewn y Felinheli yn cael eu derbyn gan Y Cyngor Cymuned nawr. Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gais. Anfonwch eich ceisiadau at y Clerc Heather Jones 3 Maes Padarn Llanberis Gwynedd LL55 4TE clercfelinheli@aol.com erbyn 31 Rhagfyr 2016.

line

Rhif Rhoi Gwybod Cyfoeth Naturiol Cymru

poster poster

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn newid y rhif dylai pobl alw i roi gwybod am ddigwyddiadau amgylcheddol. Y rhif yw 03000 65 3000.

Cliciwch ar y posteri am fwy o wybodaeth

line

Adroddiad Cynghorydd Mis Medi 2016.

1.Cyfarfod Cynllunio.
Siarad yn erbyn cais gan ddatblygwr I adeiladu 11 ty wrth y Ganolfan Iechyd. Y cais yn cael ei wrthod.

2.Mynychu cyfarfod mis Medi Cyngor Cymuned Y Felinheli . Mwy o fanylion I ddilyn ar wefan y pentre Felinheli.org.

3.Llywodraethwyr Ysgol.
Dwi wedi cael fy mhenodi I fod yn lywodraethwr yn Ysgol Felinheli a Ysgol Syr Hugh Owen.

4.Cyfarfod Etholaeth Arfon.
Clywed Hywel Williams AS gyda newyddion o Llundain, Sian Gwenllian AC gyda newyddion Caerdydd a Cynghorydd Gareth Thomas yn son am ganlyniadau ardderchog level A a TGAU plant Gwynedd.

5. Mynychu Cwrs Hyfforddiant ar Wybodaeth am Bobl.

6. Fforwm Ardal Ogwen a Gwyrfai.
[a] Cist Gwynedd – arian grant ar gael I fudiadau lleol. Fwy o wybodaeth ar gwynedd.llyw.cymru
[b]Tai Gwag- benthyciadau a grantiau I gael efo tai wedi bod yn wag am o leiaf 6 mis. Cysylltwch ar Tim ar 01341 424371 neu taigwag@gwynedd.gov.uk
[c] Casgliad gwastraff swmpus ar gael [5 item mawr] am £19. Ffoniwch 01766 771000.

7.Mynychu cyfarfod Grwp Plaid Cymru yn Porthmadog I drafod polisiau.

8.Mynychu arddangosfa ffordd osgoi Caernarfon/ Bontnewydd.

9.Cysylltu a fi.
Ffon 01286 676869 9 y bore tan 5 y prynhawn dydd Llun I Dydd Gwener
e-bost I Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru neu ar dudalen Facebook

line

Is-etholiad dydd Iau YMA 14.07.16

Annwyl gyd-bentrefwr

Fel y gwyddoch, mae dau enw wedi eu cyflwyno ar gyfer yr is-etholiad sy'n cael ei gynnal dydd Iau yma ar gyfer cynghorydd sir newydd ar gyfer y pentref. Bydd angen felly bwrw pleidlais dydd Iau.

Cefais y fraint o'ch cynrychioli ers 2008 yn enw Plaid Cymru gan ymddiswyddo yn ddiweddar ar ol cael fy ethol i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Gareth Griffiths yw ymgeisydd Plaid Cymru ac fe fyddai'n gynghorydd ardderchog ar gyfer y pentref. Rwyf wedi adnabod Gareth ers dros 20 mlynedd a gwn mai fo yw'r person gorau ar gyfer y gwaith. Fo yw is-Gadeirydd ein gwyl hynod lwyddiannus, Gwyl y Felin ac mae wedi ymwneud a nifer o weithgareddau cymunedol dros y blynyddoedd.
Rwy'n gwybod y byddai Gareth yn barod iawn i wrando ac i helpu pobol y pentref.

Bydd y gorsafoedd pleidleisio ar agor yn Neuadd yr Eglwys a'r Ysgol rhwng 7 y bore a 10 y nos dydd Iau yma, Gorffennaf 14.

Diolch am eich cefnogaeth ar hyd y blynyddoedd. Gobeithio y caf gyfle i gydweithio efo Gareth fel ein cynghorydd sir newydd er lles y pentref i'r dyfodol.

Cofion cynnes,

Sian Gwenllian

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau