Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 

Newyddion Diweddaraf

 Peidiwch a cholli allan ar gyfle i arbed arian gyda Cyd Cymru

Mae gan drigolion Gwynedd lai nag wythnos ar ôl i gofrestru diddordeb ar gyfer cynllun Cyd Cymru gyda’r dyddiad cau ar ddydd Llun, 2 Mawrth 2015.

Drwy dynnu aelwydydd at ei gilydd, mae Cyd Cymru - sy’n cael ei gefnogi gan Gyngor Gwynedd - yn gallu bargeinio ar ran pawb sy’n cofrestru, a chael pris gwell am ynni i’r cartref.

Hyd yn hyn mae dros 1800 o gartrefi yng Ngwynedd eisoes wedi datgan diddordeb drwy ymweld â gwefan Cyd Cymru: www.cydcymru-ynni.com neu ffonio 0800 093 5902.

Bydd Cyd Cymru wedyn yn cysylltu gyda rheini sydd wedi cofrestru ym mis Mawrth gyda chynnig pendant. Os ydych yn penderfynu derbyn y cynnig – ac yn newid eich cyflenwr trydan a/neu nwy – bydd cymorth rhwydd a chyflym ar gael ar sut i wneud hyn. Ond os ydych yn penderfynu peidio bwrw ymlaen, ni fydd unrhyw orfodaeth arnoch i dderbyn y cynnig.

Dywedodd y Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Adnoddau:
“Mae llawer i’w ddweud dros yr hen ddywediad, mewn undod mae nerth. Braf felly yw gweld cynllun synnwyr cyffredin sy’n cryfhau ein gallu fel cwsmeriaid yng Nghymru i sicrhau’r pris gorau bosib gan y cwmnïau mawrion a sicrhau arbediad sylweddol i bobl Gwynedd.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Eirwyn Williams, aelod lleol Criccieth ar y Cyngor sydd wedi bod yn gefnogwr brwd o’r cynllun:

“Diolch i gynllun Cyd Cymru, arbedodd y bobl hynny oedd eisoes wedi ymuno â’r cynllun oddeutu £185 ar gyfartaledd ar ei biliau trydan a nwy yn 2014. Yn yr oes sydd ohoni lle mae sawl un yn poeni cyn rhoi’r gwres ymlaen, mae pob ceiniog yn cyfrif, a byddai arbediad o’r fath yma yn siwr o fod yn help garw i deuluoedd yma yng Ngwynedd.”

Mae ymgyrch Cyd Cymru yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ei gefnogi gan gynghorau drwy’r wlad. Am fwy o fanylion neu i gofrestru eich diddordeb, ewch i wefan Cyd Cymru: www.cydcymru-ynni.com neu ffoniwch 0800 093 5902.

line

Burglary Ifor's Meats

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn holi am gymorth y cyhoedd ar ol digwyddiad o byrgleriaeth o Cig Ifor, Glan y Mor, Port Dinorwig. Digwyddodd y achlysur yma rhwng dydd Mercher y 11 o Chwefror ac dydd Iau 12 fed o Chwefror 2015.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth ynglyn ar achlysur cysylltwch a Heddlu Gogledd Cymru ar 101 a dyfynnu cyfeiriad RC15023727.

line

Tai ac Iaith

TRIGOLION Y FELINHELI A’U BRYD AR DDYLANWADU AR Y CYFLENWAD TAI YN EU CYMUNED.

Mae Cyngor Cymuned y Felinheli yn gweithio yn agos gyda grŵp iaith lleol i adnabod camau ymarferol  gall y gymuned gyfan eu cymryd i sicrhau fod y cyflenwad tai sydd ar gael yn y pentref yn adlewyrchu anghenion pobl a fagwyd yn y Felinheli; sy’n gweithio yn lleol ac sy’n dymuno magu eu teuluoedd ei hunain yn y gymuned.

Fel cam ymarferol mae Grŵp Iaith y Felinheli, mewn cydweithrediad a Chyngor Cymuned y Felinheli yn trefnu cyfarfod agored i adnabod prosiectau a fydd yn cynyddu dylanwad lleol dros y cyflenwad fydd ar gael yn y Felinheli yn y dyfodol.  Cynhelir  y cyfarfod, a fydd ar agor i bawb o’r Felinheli, am 7.00 y.h. ar nos Fawrth, Mawrth 3ydd yn ysgol Gynradd y Felinheli.  Mi fydd yno gyfieithu ar y pryd ar gael.

Un syniad sydd eisoes wedi ei grybwyll ydi sefydlu ymddiriedolaeth tai lleol.  Byddai ymddiriedolaethau o’r fath yn codi arian yn lleol i brynu a gwella tai yn y pentref.  Byddai’r tai wedyn yn cael eu gosod i bobl sydd â chysylltiadau â’r pentref, sy’n dymuno aros yn yr ardal ond sy’n methu sicrhau cartref yn y pentref ar y farchnad agored.

tai ac iaith

Yn ôl y Cyng. Sian Gwenllian, aelod gweithgar o Grŵp Iaith y Felinheli “mae tai sy’n fforddiadwy ac addas ac sydd hefyd yn adlewyrchu anghenion pobl a’r economi leol yn allweddol i bentref tebyg i’r Felinheli”.  Aeth ymlaen i esbonio “mae cael dylanwad ar  y cyflenwad o dai yn y pentref fel ei fod yn adlewyrchu anghenion rheiny sy’n gweithio yn yr ardal yn ogystal â’r rhai sy’n dymuno aros yn agos i’w gwreiddiau yn allweddol i roi seiliau cadarn i gymuned gynaliadwy”.

Fe fydd siaradwyr gwadd yn y cyfarfod yn esbonio sut aeth cymunedau erial yng Ngwynedd a thu hwnt ati i weithio mewn partneriaeth â chymdeithasau tai a pherchnogion tir i sicrhau fod anghenion lleol yn dylanwadu'r cyflenwad tai yn hytrach na grym y farchnad agored.

line

Perchennog modurdy yn helpu’r Cylch Meithrin

Mae gwr busnes lleol yn cefnogi Apêl ariannol Cylch Meithrin Y Felinheli sy’n wynebu’r dasg anferth o godi £10,000 erbyn mis Gorffennaf.

Mae Kevin Wyn Jones o Central Garage yng nghanol y pentref yn cynnig rhoi £5 i’r Cylch o bob MOT car mae’n ei wneud hyd Mai 31.

"Roeddwn wedi darllen am y problemau ariannol sy’n wynebu’r Cylch ac fe gysylltais a’r Cynghorydd Sian Gwenllian,” meddai Kevin sy’n rhedeg y modurdy ers 30 mlynedd.

"O Ddydd Gŵyl Dewi ymlaen, byddaf yn cyfrannu £5 o bob MOT i’r Cylch. Bydd cwsmeriaid yn talu £35 am y gwasanaeth MOT gyda £5 o hwn yn mynd tuag at Apêl y Cylch.

“Rwyf wedi bod yn rhedeg fy musnes yn pentref ers 30 mlynedd bellach ac wedi cael cefnogaeth wych gan y pentrefwyr. Yn fan hyn y cychwynnais mewn busnes a dyma lle ydw i hyd heddiw! Roeddwn yn teimlo fod hyn yn un ffordd o roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned.  

“Mi fyddai yn bechod mawr gweld y Cylch yn gorfod cau yn sgil problemau ariannol tymor byr a gobeithio y bydd fy arwydd o gefnogaeth yn eu helpu wrth iddyn nhw symud tuag at eu targed o £10,000.”

Meddai Cadeirydd Cylch Meithrin Y Felinheli, Ceri Ann Owen: “

Rydym yn ddiolchgar iawn i Kevin a Central Garage am eu cynnig caredig. Mae cael cefnogaeth busnes lleol yn hwb mawr i ni, yn dangos fod y Cylch yn cael ei werthfawrogi.

“Rydym wedi cynnal rhai digwyddiadau llwyddiannus yn barod gyda’r Parti Sant Ffolant yn codi £1,300 (wedi ei ddwblu gydag arian cyfatebol gan HSBC) ac fe werthwyd yr holl dicedi ar gyfer y Noson Gyri.

"Mae’r pentref cyfan yn ein cefnogi ac rwy’n optimistaidd y byddwn yn cyrraedd ein targed, er fod ffordd bell i fynd o hyd. Rydym wedi sefydlu cronfa ar-lein ble gall unigolion gyfrannu.”

Donate Via Paypal

Darllen yr erthygl lawn

line

Bingo Felinheli 26/02/15 Cwis Gŵyl Ddewi 27/02/15
poster bingo poster

line

Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad Chwefror 2015

line

Brecwast Busnes

 

line

Ffilm Fer Am Bobl Ifanc Gan Bobl Ifanc Yn Y Felin

poster Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

line

Digwyddiadau Microsglodynnu Cwn AM DDIM

 

Er gwybodaeth, gweler ynghlwm daflen am ddigwyddiadau microsglodynnu cwn AM DDIM. Manteisiwch ar y cyfleoedd hyn i gael microsglodynnu eich ci.

Digwyddiadau Microsglodynnu Cwn AM DDIM 2015 - cliciwch yma

 

 

 

 

line

Eisiau talu llai am ynni?

Cyd Cymru - Collective Energy Buying

Cyd Cymru Mae'r cyfnod cofrestru nawr ar agor ar gyfer y cam cydfargeinio ynni nesaf!

 

 

 

 

line

Recordio Talwrn y Beirdd 10.03.15

Fe fydd rhaglen radio Talwrn y Beirdd yn cael ei recordio nos Fawrth 10/3/15 Capel Bethania. Trefnir gan Gymdeithas Heli'r Heulyn.


line

 

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

  • Y Pentref

    Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

  • Cyngor Cymuned

    Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

  • Be sy' mlaen

    Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau