Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Gorffennaf 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mehefin 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mai 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ebrill 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Marth 2014 (saesneg)
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Chwefror 2014 (saesneg)
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ionawr 2014
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

Pentref yn codi dros £800 ar gyfer Macmillan
 
Ymunodd Cynghorydd Y Felinheli, Siân Gwenllian â staff yng Nghanolfan Feddygol Felinheli ar gyfer Bore Coffi Macmillan eleni a chodwyd dros £800.
 
Yn nigwyddiad 'Bore Coffi Mwyaf y Byd' Y Felinheli llwyddwyd i godi cyfanswm o £843.43 tuag at yr elusen gancr. Codwyd y £396.38 yn ystod y bore coffi ei hun a derbyniodd Y Cynghorydd gyfraniad o £447.05 gan Gronfa Goffa Sian Ifor White yn dilyn y bore coffi.

Dyma’r bumed flwyddyn i Siân gynnal y Bore Coffi Macmillan yn Y Felinheli.

"Cynhaliwyd y bore coffi yn y Ganolfan Feddygol ac roedd hefyd yn gyfle i bobl dderbyn eu pigiad rhag y ffliw yr un pryd.

"Roedd yn llwyddiant ac yn boblogaidd gyda’r Ymwelwyr Iechyd wrth iddynt hyrwyddo'r
brechlyn newydd ar gyfer plant 2, 3 a 4 mlwydd oed yn ogystal ag annog rhai dros 65 oed a’r rhai sy’n dioddef o salwch cronig i gael eu himiwneiddio. Rydym yn bwriadu cynnal digwyddiad tebyg i godi arian ar gyfer Macmillan y flwyddyn nesaf.

“Diolch i bawb am eu cefnogaeth ac yn arbennig i deulu y diweddar Sian Ifor White am eu caredigrwydd yn rhannu eu rhoddion gyda chasgliad Y Felinheli,” meddai’r Cynghorydd Siân Gwenllian.

line

Parch Eric Jones yn ymddeol

Diolch i'r Parch Eric Jones sydd yn ymddeol fel gweinidog Capel Bethania. Hefyd i'w wraig Val.

line

Eluned Owen yn ymddeol

Diolch o galon i Eluned Owen, sydd wedi ymddeol fel gofalwraig Capel Bethania ar ol bron i 30 mlynedd. Diolch iddi hefyd am dros 20 mlynedd o wasanaeth yn dosbarthu papur bro'r Goriad yn y pentre.


line

Gwybodaeth am gyfarfodydd i drafod problemau ariannol a chymdeithasol sy'n wynebu Cyngor Gwynedd

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

line

Gêm Bêl-Droed llawn hwyl

Cae Seilo, Y Felinheli.
Sul 19eg Hydref,
Cic gyntaf 2y.h

Gêm rhwng timau cymysg o'r pentre a CPD Y Felinheli.

Bydd y chwaraewyr yn talu £5 i gymeryd rhan, a bydd cost mynediad o £2 wrth y giat.

Mi fydd y caffi ar agor, yn ogystal a raffl yn cael ei werthu ar y diwrnod.

Dewch yn llu I gefnogi achos da.

line

Cais Cynllunio Half Way - cliciwch yma

line

Galw ar y Grid Cenedlaethol i Ymgynghori’n gywir

Beirniadwyd arferion ymgynghori'r Grid Cenedlaethol yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol Un Llais Cymru yn Llanfair ym Muallt ar 4 Hydref 2014. Y neges gan Gynghorau Tref a Chymuned Cymru i'r Grid Cenedlaethol oedd y dylent ymgynghori'n agored, darparu opsiynau trosglwyddo cyfoes dilys ar gyfer ymgynghori yn hytrach na gosod yr opsiwn peilon oesol fel y dewis sengl, ac wrth gymharu "costau" y gwahanol opsiynau y dylid cynnwys y gost i'r gymuned, busnesau, amaethyddiaeth, gwerth eiddo a'r amgylchedd er mwyn caniatáu i'r cyhoedd gymharu un yn erbyn y llall o ran effaith.

Esboniodd Hywel Williams AS, Cadeirydd Grwp Gwrth-Peilon Gogledd Cymru:
"Mae angen edrych ar drosglwyddo ynni’n strategol gan fod cydweithwyr o Gymru wedi nodi problemau tebyg gyda'r Grid Cenedlaethol yn eu hardaloedd hwy. O ran Gogledd Cymru, bu gwrthwynebiad cryf yn lleol yn dilyn "ymgynghoriad" diweddar ar gyfer coridorau peilonau newydd ar draws Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, Afon Menai, Gwynedd a’r Parc Cenedlaethol. O'r ymatebwyr, roedd 92% yn anghytuno gyda'r opsiwn peilon, gyda ‘r Grid yn cyfaddef hynny yn eu hadborth ac yn nodi: "Mae'r ymgynghoriad yn dweud wrthym y byddai'n well gan bobl opsiwn tanfor yn hytrach na chysylltiad uwchben ar draws Ynys Môn". Fodd bynnag, mae'r Grid wedi anwybyddu’r adborth sylweddol hwn ac wedi dod i'r casgliad canlynol: "Ein bwriad presennol yw cael llinell uwchben newydd rhwng Wylfa a Phentir". Ar ben hyn nid yw eu dogfennau yn cyfeirio at y ffaith bod yr holl gynrychiolwyr a etholwyd yn ddemocrataidd yng Ngwynedd a Môn, gan gynnwys Aelodau Seneddol, Aelodau Cynulliad, Cynghorwyr Sir a Chynghorwyr Cymuned yn gwrthwynebu cynigion peilon y Grid. Mae'r Grid wedi diystyru'r broses ymgynghori ac wedi diystyru democratiaeth leol felly dydw i ddim o gwbl synnu bod cynghorwyr lleol yn cael cefnogaeth eu cyfoedion Cymreig yng nghyfarfod cenedlaethol Un Llais Cymru.”


Dywedodd Cyng. Gwynedd Sian Gwenllian, sydd hefyd yn aelod o Gyngor Cymuned Felinheli a gyflwynodd y cynnig: “Mae'n arwyddocaol bod ein cyfoedion ledled Cymru yn cydnabod ein pryder am arferion ymgynghori ddiffygiol y Grid Cenedlaethol. Rydym yn gweld trafodaethau yn Ewrop am Supergrid, o'r Alban i Gymru darperir cysylltiad tanfor, ond eto yng Nghymru nid oes ewyllys gwleidyddol i gymryd golwg strategol a mynd i'r afael â'r costau gwirioneddol o'r cynigion peilon tameidiog i'n heconomi. Mae'r Grid yn anwybyddu'r gostyngiad yng ngwerth eiddo a'r effaith ar ein hasedau amgylcheddol a thwristiaeth. Mae Un Llais Cymru wedi darparu llais unedig ar gyfer ein pryderon tra bod senarios tebyg yn digwydd ar draws y wlad. Mae'r cwestiwn yn un o gost ac a yw Cymru werth y buddsoddiad o'i gymharu â'r ynni y mae'n ei gynhyrchu ar gyfer y rhannau eraill o'r DU. I mi ac yn amlwg i gynghorau tref a chymuned yng Nghymru, yr ateb syml yw “Ie, wrth gwrs ein bod werth hynny!”

"Mae Un Llais Cymru yn galw ar y Grid Cenedlaethol i sicrhau bod
• ei arfer ymgynghori yn agored ac yn dryloyw ac i sicrhau
• yr ymgynghorir ar yr holl opsiynau trosglwyddo gan gynnwys y cyfanswm y costau ar gyfer pob opsiwn (uniongyrchol ac anuniongyrchol) wrth ystyried cynlluniau llwybr trosglwyddo. "...

Pasiwyd y cynnig yn ddiwrthwynebiad yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru. Fe'i cyflwynwyd gan Mair Bebb Jones ar ran Cyngor Cymuned Y Felinheli, a eiliwyd gan y Cyngor Cymuned Llanfairpwll.

Am fwy o manylion:
Hywel Williams 01286 672076 / alun.roberts@parliament.uk neu Sian Gwenllian 07775642202
http://www.onevoicewales.org.uk/

line

Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian Hydref 2014

Parcio, Goleuadau traffig Ffordd Caernarfon, Cynllun Llifogydd ger y Clwb Hwylio/Cae chwarae plant, Arogl drwg o’r Orsaf Bwmpio a mwy... cliciwch yma

line

Cynllun Mapio Hanes Y Felinheli
Cliciwch y llun am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line

Bore Coffi Macmillan, Y Felinheli
26/9/2014

Talwyd mewn i gyfrif Macmillan:£843.43

Bore coffi = £396.38

Rhoddion er cof am y diweddar Sian Ifor White = £447.05

 

line

Geraint Lovgreen fydd gwestai Cymdeithas Heli'r Heulyn
7:30 o'r gloch, Nos Iau 9fd o Hydref 2014

Geraint Lovgreen fydd gwestai Cymdeithas Heli'r Heulyn

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

line

NODYN PWYSIG - GOHIRWYD:

Sgwrs am Waith y Diweddar Geraint Owen ar y Pentref
Am 2:00yh Dydd Mawrth, 7 Hydref

Sgwrs am Waith y Diweddar Geraint Owen ar y Pentref

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


line

Arwydd newydd
Gosodwyd yr arwydd yma ger yr ysgol.

Arwydd newydd

line

Ydych chi yn awyddus i redeg busnes dwyieithog?
Mae help ar gael.
Gwelwch y taflenni isod am wybodaeth.

Templed Polisi Iaith - cliciwch yma

Taflen prawf-ddarllen drafftiau dwyieithog - cliciwch yma

Cefnogaeth i Fusnesau Bach a Chanolig - cliciwch yma

line

Neges gan yr Heddlu

Mae’r Heddlu yn rhybuddio pobl i beidio â gadael eitemau gwerthfawr yn y golwg yn eu ceir yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau ym Mangor a Chaernarfon yn ddiweddar.

Yn ystod y pythefnos diwethaf mae cerbydau sydd wedi bod yn cael eu gadael mewn meysydd parcio a ger adeiladau’r Brifysgol yng Nghaernarfon a Bangor wedi bod yn cael eu targedu gan ladron sy’n bachu ar gyfle.

Er mwyn darllen y stori yn llawn cliciwch yma

line

Wales Coast Path plans to reroute across Faenol Estate provoke row - Wales Online

Erthygl - cliciwch yma

line

Llwybr yr Arfordir a Pharc Ynni Haul Parcia

Bydd dwy eitem o ddiddordeb i'r Felinheli yn cael eu trafod yn y Pwyllgor Cynllunio nesaf ar Medi 22.

1)Cynnig i greu Llwybr Cyhoeddus yng nghymuned Pentir ( ger Glan y Mor Lodge) dan Adran 26 Deddf Priffyrdd 1980. (Fel rhan o Lwybr Arfordir Cymru drwy'r Felinheli a Glan Faenol)

2)Cais Cynllunio i greu parc ynni haul ar dir Parcia.

Bydd y Cynghorydd Sian Gwenllian yn mynychu'r cyfarfod.

Rhaglen y Pwyllgor Cynllunio - cliciwch yma

line

Arogl Drwg

Mae llawer wedi bod yn cwyno am yr oglau drwg yn ardal yr Orsaf Bwmpio Dwr ger y Gardd Fon.

Dywedodd y Cynghorydd Sian Gwenllian; "Mae hyn yn broblem sydd wedi bod yn mynd mlaen llawer rhy hir, er fy mod wedi codi'r mater gyda Dwr Cymru sawl gwaith. Mae Hywel Williams, AS, wedi codi'r mater efo nhw hefyd.

Y diweddaraf gan Dwr Cymru yw eu bod wedi bod yn glanhau pibelli yn yr orsaf ac wedi gosod pwmp newydd. Gobeithio fydd hynny yn rhoi stop ar yr arogl drwg... byw mewn gobaith."

line

Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian Medi 2014
Yr iaith Gymraeg yn Y Felinheli, Grant i hyrwyddo teithiau cerdded a hanes y pentref, Ymgyrch Baw Cŵn a mwy ... cliciwch yma

line

Dewch i fore coffi a derbyn eich pigiad ffliw yr un pryd!
Mae cynghorydd Y Felinheli Sian Gwenllian wedi ymuno â staff y Ganolfan Feddygol yn Y Felinheli i drefnu bore coffi Macmillan eleni.

Bydd ‘Bore Coffi Mwya’r Byd’ Y Felinheli yn cael eu cynnal yn y Ganolfan Feddygol yn Rowen am 10.30 a.m. dydd Gwener Medi 26 ac mae croeso i bawb. Bydd boreau coffi tebyg ar hyd a lled Cymru i godi arian i’r elusen sy’n cefnogi pobl gyda chanser.

Dywedodd Sian Gwenllian : “Dyma’r bumed flwyddyn i ni drefnu Bore Coffi Macmillan yn Y Felinheli,

“Y llynedd, cynhaliwyd y bore coffi yn y Ganolfan Feddygol am y tro cyntaf ac roedd cyfle hefyd i bobl gael eu pigiadau ffliw. Roedd hyn yn llwyddiannus a phoblogaidd ac rydym wedi penderfynu cynnal yr un math o fore eto eleni.

Dywedodd Sally Lloyd-Davies, Rheolwraig Meddygfa: “Byddwn yn cynnal clinig ffliw ar fore Medi 26 i gyd-fynd efo’r Bore Coffi. Gall unrhyw un o’n cleifion ni, ifanc a hen, droi fyny yn y feddygfa.

“Bydd ein Ymwelwyr Iechyd yn hyrwyddo brechlyn ar gyfer plant 2, 3 a 4 oed. Mae’r staff hefyd yn annog pobol dros 65 a’r rhai sydd efo salwch tymor hir i dderbyn y brechiad.

“Mae pob aelod o staff wedi gwirfoddoli i wneud cacen a dod ag eitemau ar gyfer raffl. Mae’n gyfle i’r Feddygfa a’r gymuned leol ymuno efo’i gilydd i gefnogi elusen bwysig,” meddai Sally.

Ychwanegodd Sian : “Mae’r Felin Sgwrsio hefyd yn trefnu raffl a gwirfoddolwyr ar gyfer gwneud paneidiau. Os hoffech helpu, codwch y ffon (07775642202.)

“Gobeithio y gallwn godi llawer o arian i’r elusen bwysig yma  ac fe fyddem ni’n falch o gael cacennau tuag at y bore coffi o 9 o’r gloch ymlaen ar Fedi 26 yn y feddygfa.”

line

Bore Coffi Mwya'r Byd ( Macmillan)

Canolfan Feddygol Y Felinheli
Medi 26 am 10.30 a.m.
Ydach chi ar gael i helpu?

line

Manylion am ein cais llwyddiannus ar gyfer grant i hyrwyddo teithiau cerdded yn Y Felin - cliciwch yma

line

Arwyddion newydd

Yn ein hymdrech i sicrhau fod perchnogion cwn yn codi baw eu cwn, gosodwyd 4 arwydd newydd yn Y Felinheli.

sign

line

Ymgynghori gan Lywodraeth Cymru ar wella argaeledd rhandiroedd a gerddi cymunedol

Rydym yn gwahodd eich barn ar gynigion i wella argaeledd tir ar gyfer rhandiroedd, i ddiogelu tir ar gyfer rhandiroedd ac i wella cyfleoedd i dyfu yn y gymuned. - cliciwch yma

line

Yr iaith Gymraeg yn Y Felinheli
Cyfle i gymryd rhan mewn arolwg pwysig

Achosodd y newyddion fod canran y siaradwyr Cymraeg yn Y Felinheli wedi disgyn o 72.1% yn 2001 i lawr at  64.3% yn 2011 dipyn o fraw  ymysg trigolion y Felin.  Yn dilyn y cwymp daeth grŵp at ei gilydd i sicrhau na fyddai dirywiad pellach.  I gynllunio’r gwaith  mae’r grŵp wedi llunio  holiadur  sy’n mesur agweddau at y Gymraeg.  Byddai’n gymorth mawr petai cymaint o bobl y Felin a phosib yn ei lenwi.  Dilynwch y ddolen at yr holiadur yma

Mi fydd yr holiadur ar agor hyd at ddiwedd mis Medi. Cofiwch annog eich teulu a’ch ffrindiau sy’n byw yn y Felin i’w gwblhau hefyd.  Os hoffech fwy o wybodaeth am y grŵp mae croeso i chi gysylltu â Siân Gwenllian ar cynghorydd.siangwenllian@gwynedd.gov.ukneu Ifan Jones ar Hunaniaith@gwynedd.gov.uk.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad. 

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau