Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 

Newyddion Diweddaraf

 Bingo Felinheli

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

line


Dathlu Dwynwen, santes y cariadon

Fe fydd Y Felinheli yn dathlu Santes Dwynwen, santes cariadon Cymru, gyda noson arbennig yng Ngwesty'r Victoria.

Nos Wener, Ionawr 23, fe fydd yr awdur lleol a'r arbenigwr cyfryngau Phil Stead yn cynnal noson Cwis yn cael ei ddilyn gan lobs cows hyfryd y Fic.

"Pob blwyddyn, mae'r pentref yn dathlu Santes Dwynwen mewn rhyw ffordd ac eleni, dewisiwyd cynnal noson yn y Fic," meddai un o'r trefnwyr Cynghorydd Y Felinheli, Sian Gwenllian.

"Rydym wedi disgyn mewn cariad (!) gyda stori Dwynwen ac eleni eto, rwy'n gobeithio bydd pentrefwyr yn cefnogi ein digwyddiad. Trefnir y noson gan The Plaid Cymru Y Felinheli. Mae ticedi yn costio ickets £5 ac fe fydd y noson yn cychwyn am 7 p.m."

Pwy yw Dwynwen? Mae gwybodaeth yma

line

Bore Coffi i godi arian i Ymchwil Canser Cymru, Felin Sgwrsio, Sadwrn, Ionawr 17 11.30 tan 1.30. Croeso i bawb.

line

Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian Ionawr 2015

Blwyddyn Newydd Dda!

1) Rwyf wrth fy modd y bydd yr Afon Fenai eiconaidd yn cael ei diogelu rhag peilonau yn ardal Y Felinheli. Roedd pawb yn unfrydol eu gwrthwynebiad a diolch i chi am fy nghefnogi i a’r ymgyrch Dim Peilonau.
Fodd bynnag, rhaid ni wneud yn siŵr na fydd peilonau yn unman arall chwaith. Tra bo’r Grid wedi dweud y byddai’r gwifrau ‘o dan neu ar wely’r’ Afon Fenai, dydyn nhw ddim yn manylu be fydd yn digwydd ar y tir mawr yn ardal Bangor wrth i’r trydan gael ei drosglwyddo o lannau’r Fenai i’r is-orsaf ym Mhentir. Dyna pam mae rhaid i ni barhau i ymgyrchu am opsiwn o dan y môr o Ogledd Môn i Lannau Dyfrdwy. Byddai hynny yn sicrhau fod yr ardal gyfan yn rhydd o beilonau. Ond newyddion da i ni yn lleol!

Mwy...

line

Lladrata Beiciau - Trem Y Foel

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad o sied yn ardal Trem y Foel. Felinheli yn ddiweddar.

Digwyddodd hyn rhwng dydd Gwener 17:30 (09/01/15) ac fore dydd sadwrn 09:30 (10/01/15). Dau feic CLAUDE BUTLER wedi cael ei ddwyn o sied. Os welsoch chi unrhyw beth amheus neu os oes gennych unrhyw wybodaeth perthnasol i’r digwyddiad hwn, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru drwy ffonio 101 a dyfynnu cyfeirnod RC15004538 . Gellir hefyd ffonio Crimestoppers Cymru yn ddienw ar 0800 555 111. Hoffai Heddlu Gogledd Cymru annog trigolion i riportio unrhyw beth amheus cyn gynted â phosib.

line

DIM PEILONAU AR DRAWS Y FENAI

Erthygl Newyddion Daily Post

Neges gan Cynghorydd Sian Gwenllian: Rwyf newydd dderbyn llythyr gan y Grid Cenedlaethol. Mae nhw yn bwriadu codi llinell drydan uwchben y ddaear ( peilonau) o Sir Fôn i Pentir. OND bydd rhan ohono ‘ar wely Afon Menai neu oddi tano.’ Does gen i ddim manylion am lle yn union y bydd y cysylltiad tan-fôr ac rwyf yn disgwyl cael mwy o fanylion gan y Grid.
Mae hyn yn newyddion gwych i’r Felinheli a’r ardal cyfagos ac yn golygu DIM PEILONAU ar draws Y Fenai, sef dymuniad pawb yn lleol. Serch hyn, fel aelod o’r Ymgyrch Dim Peilonau sy’n cael ei gadeirio gan Hywel Williams AS, rwyf yn hynod siomedig fod y Grid i weld yn anwybyddu’n llwyr yr opsiwn o gysylltiad tan y môr o Ogledd Môn i Lannau Dyfrdwy.

Dyma'r llythyr:

"Annwyl Danysgrifiwr,

Gan eich bod yn ddefnyddiwr cofrestredig, roeddem am roi gwybod i chi am y gwaith y mae angen i ni ei wneud yng Ngogledd Cymru.

Ar ôl rhoi ystyriaeth ofalus i’r holl ymateb a gawsom yn ystod cam cyntaf yr ymgynghoriad a chynnal adolygiad manwl o’r holl wahanol ddewisiadau ar gyfer y cysylltiad, rydym yn cynnig y dylid cael llinell uwch ben newydd i gysylltu atomfa Horizon, Wylfa Newydd, ar Ynys Môn â’n rhwydwaith ni. Rydym hefyd yn cynnig y dylid rhoi’r ceblau ar wely Afon Menai neu oddi tano a’u rhoi o dan y ddaear yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Ynys Môn.

Rydym yn cynnig y dylid gwneud y cysylltiad yn y coridor llwybr Oren a bennwyd gennym. Mae hwn yn dilyn, yn fras, y llinell bresennol ar yr ynys sy’n cysylltu’r Wylfa â’n his-orsaf bresennol ym Mhentir, Gwynedd. Rydym wrthi yn awr yn gwneud rhagor o waith i bennu lle gallai’r cysylltiad fynd, ac yn ystyried yn ofalus yr effeithiau ar gymunedau a’r amgylchedd a sut orau i’w lleihau.

Mae rhagor o wybodaeth am ein cynlluniau a’r dewisiadau yr ydym wedi’u hystyried i’w gweld ar wefan y prosiect, yn www.nationalgrid.co.uk/northwalesconnection

Fel arall, gallwch gysylltu â’n Tîm Cysylltiadau Cymunedol trwy ateb y neges ebost hon neu ar 0800 990 3567 (9am-5pm, Llun – Gwener) a byddant yn barod iawn i ateb eich cwestiynau.

Cofion gorau,

Tîm Cysylltiadau Cymunedol Gogledd Cymru"

line

Dŵr Cymru’n treialu pympiau newydd yng Ngorsaf Pwmpio Carthion y Felinheli.

dwr cymru

Mae Dŵr Cymru wedi bod yn treialu system bwmpio newydd yng Ngorsaf Pwmpio Carthion y Felinheli.

Mae i’r dechnoleg bwmpio newydd ddyluniad unigryw ac mae eisoes wedi dangos ei bod yn help mawr i leihau nifer yr achosion o bibellau’n blocio. Caiff y pympiau parhaol ac offer arall eu gosod yn fuan a bydd y cwmni’n buddsoddi dros £60,000 yn y gwaith uwchraddio.

Gwnaed gwaith dadsiltio yng ngorsaf bwmpio’r Felinheli yn ddiweddar ac rydym wrthi’n ymchwilio i weld a allai dŵr y môr fod yn ymdreiddio i orsaf bwmpio’r Harbwr gan gyfrannu at broblem yr arogleuon.

Yn ogystal, mae timau’n dal i ymchwilio i broblemau arogleuon yng ngorsaf bwmpio’r Felinheli ac yn cadw golwg ar y sefyllfa. Pan fydd yr ymchwiliadau wedi’u cwblhau, cyflwynir argymhellion i’r cwmni a phenderfynir ar y camau nesaf i’w cymryd.

Gan ei fod yn “gwmni nid-er-elw”, nid oes cyfranddalwyr gan Dŵr Cymru ac mae unrhyw arian sydd dros ben yn cael ei ailfuddsoddi yn y busnes er budd y cwsmeriaid.

Llinell Gymorth Gwasanaethau Dŵr Gwastraff – 0800 085 3968

line

I Nepal i godi arian i ymchwil cancr

Mae dau berson ifanc o’r Felinheli yn mynd i Nepal i godi arian i elusen ac yn cynnal bore coffi  ar Ionawr 17 fel rhan o’u ymgyrch. Fydd 'na groeso cynnes i bawb yn Y Felin Sgwrsio, Y Felinheli ar fore Sadwrn Ionawr 17 er mwyn codi pres at Ymchwil Cancr Cymru.
Ym mis Mawrth 2015 bydd Nia Jenkins a Carwyn Dafydd yn mentro i fyny i 'base camp' mynydd ucha’r byd, Everest.

“Bydd y daith yn digwydd dros 13 diwrnod a bydd gofyn i ni gerdded i fyny at uchder o 5,354m!” meddai Nia.

“Mi fydd lefel yr ocsigen yn gostwng i 40% ar yr uchder yma felly bydd gofyn i ni wneud digon o ymarfer cyn mis Mawrth! Rydym yn mynd i fyny’r Wyddfa a mynyddoedd eraill Eryri yn rheolaidd er mwy codi lefel y ffitrwydd ac mae Carwyn yn chwarae pêl-droed i Glwb Pêl- droed Y Felinheli ac yn hyfforddi yn rheolaidd.
               
“Byddwn ni’n gwneud y trec er budd yr elusen, Ymchwil Cancr Cymru. Bydd gofyn i ni godi cyfanswm o £7550 a ‘da ni wedi dewis yr elusen arbennig yma gan fod Carwyn wedi colli ei dad i'r salwch 16 mlynedd yn ôl. Mi fydd yr arian yn mynd tuag at yr ymchwil i ddileu y salwch ofnadwy yma. Mae’r holl arian yn mynd i’r elusen ac rydym yn talu ein costau teithio ein hunain.”
“Rydym wedi codi miloedd o bunnau yn barod ac yn agosáu at y nod. Codwyd £2,000 mewn twrnamaint pêl-droed 5 bob-ochr yng Nghaernarfon y flwyddyn diwethaf. Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu cyn belled a bydd cyfle bellach i bobl ein cefnogi drwy ddod i’r bore coffi ar Ionawr 17. Neu gallwch gyfrannu ar lein drwy’r linc yma.

Mwy o wybodaeth drwy ffonio Nia ar 07917190897

line

Erthygl Daily Post

Mae'r Cyngor Cymuned wedi penderfynu anfon at Gyngor Gwynedd i ddweud eu bod yn erbyn datblygu Cae Fodol ger cylchfan Y Faenol ar gyfer unedau byw parhaol. Mae hyn am nifer fawr o resymau cynllunio yn cynnwys fod y safle tu allan i'r ffiniau datblygu ac nad yw'r safle yn addas ar sawl cyfrif. Daeth tua 30 o drigolion i'r cyfarfod yn y Neuadd Goffa heno.

line

Cyfarfod arbennig o'r Cyngor Cymuned

Cyfarfod arbennig o'r Cyngor Cymuned i drafod ceisiadau cynllunio gan gynnwys yr un am safle sipsiwn yn Coed Fodol.

Nos Fawrth, Ionawr 6 am 7 o'r gloch yn y Neuadd Goffa.

line

Mae nifer o geisiadau cynllunio wedi eu cyflwyno.

Mae modd gweld y cyfan ar www.gwynedd.gov.uk a dilyn y ddolen cynllunio.

1) Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C14/1110/20/LL
Codi 5 ty tri ystafell wely
Location: TirGer - Oaklands, Penybryn, Y Felinheli, Gwynedd, LL564YQ

2) Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C14/1093/20/LL
Cais diwygiedig i ganiatad blaenorol o dan gyfeirnod C13/0950/20/LL ar gyfer codi ty
Location: Plot - 2, TirGer. - Oaklands, Penybryn, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4YQ

3) C14/1202/20/AM
TirGer. - 26 SNOWDON STREET, Y FELINHELI, GWYNEDD, LL56 4HQ 
Dymchwel modurdai presennol a chodi modurdai a storfa gychod newydd gyda uned byw uwchben 

Mwy

line

Cais Cynllunio

Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C14/1111/25/LL
Lleoliad y Safle: Coed Fodol, Y Felinheli, Gwynedd
Ward: Pentir
Darparu safle sipsiwn parhaol sy'n cynnwys 8 llecyn caled gyda unedau parhaol, creu mynedfa a trac gerbydol a phont, codi bloc toiledau a storfa biniau, ynghyd a gwaith draenio a gwaith trin carthffosiaeth a gwaith tirweddu

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

line

Adroddiad Blynyddol (2013/14) Cynghorydd Sian Gwenllian - Cliciwch yma

line

 

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

  • Y Pentref

    Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

  • Cyngor Cymuned

    Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

  • Be sy' mlaen

    Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau