Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 

Newyddion Diweddaraf

 

WYTHNOS ARFORDIROEDD GLÂN: 10-18FED MAI
Helpwch i Lanhau ein Harfordir sydd wedi’i Daro gan Stormydd

posterGadawodd y stormydd diweddar a darodd Cymru ein harfordir mewn llanast, a chyda’r haf yn agosáu, mae Cadwch Gymru’n Daclus yn chwilio am wirfoddolwyr drwy Gymru i helpu i gael ein traethau yn ôl i’w cyflwr hardd!

Bydd ail Wythnos Arfordiroedd Glân blynyddol, sydd wedi cael ei noddi gan
McDonald’s Restaurants Cyf, yn digwydd o’r 10fed-18fed Mai 2014.

Bydd Cadwch Gymru’n Daclus ynghyd â staff bwytai McDonald’s, grwpiau cymunedol, ysgolion a busnesau yn cymryd rhan mewn digwyddiadau glanhau drwy’r wlad, ar ôl i wyntoedd cryfion a llifogydd difrifol daro ein harfordiroedd a gadael rhai traethau mewn cyflwr fel na ellir eu hadnabod.

Trefnwyd sawl digwyddiad eisoes i helpu i adfer ein traethau i’w gogoniant blaenorol, ond mae Cadwch Gymru’n Daclus angen mwy o wirfoddolwyr i ymuno. Cliciwch yma am restr o'r digwyddiadau.

Dywedodd Peter Schroeder, Rheolwr yr Amgylchedd yn McDonald’s:

“Mae gan McDonald’s fwytai mewn cymunedau drwy Gymru ac rydym wedi gweld drosom ein hunain effeithiau amodau tywydd diweddar ar arfordir eiconig Cymru. Mae gweithio mewn partneriaeth gyda Cadwch Gymru’n Daclus yn gyfle gwych i gefnogi’r gymuned ac adfer rhai o leoliadau mwyaf pictiwrésg er mwyn i bawb eu mwynhau. Bydd timau o’n bwytai drwy Gymru yn gwirfoddoli fel rhan o’n hymrwymiad i gadw ein hamgylchedd lleol yn lân a heb sbwriel a byddem yn hoffi gweld cymaint o bobl ag sy’n bosibl yn ymuno â’n gwirfoddolwyr yn y digwyddiadau ym mis Mai.”

Mae gan Gymru rhai traethau gwefreiddiol, llawer ohonyn nhw wedi derbyn y Faner Las sy’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol ac sy’n cael ei gweinyddu gan Cadwch Gymru’n Daclus. Yn ogystal, dyfarnwyd arfordir Cymru gan y teithlyfr Lonely Plant fel y ‘Rhanbarth Orau’ ar y Ddaear i ymweld â hi yn 2012.

Ond trawsnewidiodd y tywydd garw diweddar draethau hardd Cymru - gan ddifrodi ardaloedd arfordirol, malurio amddiffynfeydd môr a gadael pentyrrau o sbwriel a gweddillion llifogydd.

Mae Wythnos Arfordiroedd Glân 2014 yn gyfle gwych i bawb ymuno mewn glanhau ein harfordir - o drwsio ffensys sydd wedi’u hysgubo gan y gwynt i glirio gweddillion a adawyd ar ein traethau gan lifogydd.

Cafodd rhai digwyddiadau glanhau eu trefnu ar gyfer Wythnos Arfordiroedd Glân 2014. Yn Sir y Fflint bydd Cadwch Gymru’n Daclus a staff McDonalds yn ymuno â wardeniaid arfordirol Cyngor Sir Fflint, BHP Billiton, Parc Gwyliau Traeth Talacre a gwirfoddolwyr i ymgymryd â glanhau’r traeth a’r twyni tywod. Mae digwyddiadau eraill yn cynnwys:

• Saundersfoot (Sir Benfro) ar 12fed Mai am 11am
• Llithrfa Traeth Aberafon (Castell Nedd Port Talbot) ar 10fed Mai am 10am
Traeth Dinas Dinlle (Gwynedd) ar 11eg Mai am 10am
• Caergybi (Ynys Môn) ar 15fed Mai i roi sylw arbennig i draeth Penrhos

Datganodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

“Mae’r arfordir yn bwysig iawn i Gymru oherwydd gall roi hwb i economïau lleol a’r diwydiant twristiaeth ac mae’n caniatáu inni arddangos ein gwlad hardd. Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi trefnu Wythnos Arfordiroedd Glân ar ôl i stormydd ddifrodi traethau yng Nghymru. Mae’n bwysig ein bod yn dod ynghyd i adfer ein traethau a chynnal safon uchel ein harfordir. Dw i’n gobeithio y gall pobl ar hyd a lled Cymru dreulio ychydig oriau yn eu hardal arfordirol agosaf er mwyn sicrhau bod pobl leol ac ymwelwyr yn gallu parhau i fwynhau ein hamgylchedd naturiol.”

Mae Wythnos Arfordiroedd Glân 2014 yn dilyn llwyddiant yr wythnos ddechreuol y llynedd a gafodd ei noddi gan McDonald’s yn ogystal. Yn 2013, bu 110 o ddigwyddiadau drwy Gymru, gyda 2461 o gyfranogwyr a gasglodd 2104 o fagiau sbwriel!

Os hoffech ymuno yn un o’r digwyddiadau glanhau sydd wedi cael eu trefnu neu os hoffech drefnu’ch digwyddiad eich hun, ewch i www.keepwalestidy.org neu anfonwch e-bost at events@keepwalestidy.org am fwy o wybodaeth.

line

Gŵyl y Felinheli 2014 - Ras 10k Gorffennaf 2

poster ras 10k

line

Adroddiad Cynghorydd Ebrill 2014

1)Ffens rownd y cae chware ar Lan y Mor: mae’r gwaith yma wedi bod yn mynd mlaen wythnos yma. Tra’n cytuno efo’r angen am ffens mae’n siomedig na chafodd y cyngor cymuned, y trigolion lleol na minnau gyfle i drafod y math o ffens sydd yn cael ei chodi. Mae Cyngor Gwynedd wedi ymddiheuro ac wedi addo trafod efo ni ar ôl gorffen y gwaith i weld os oes modd ymateb i sylwadau y trigolion lleol.

2)Lon Las Menai ger Cerrig yr Afon: daeth y newyddion fod Cyngor Gwynedd wedi gorfod cau y llwybr tra fod gwaith trwsio yn digwydd i’r bont uwchben y Lon Las.

3)Llwybr yr Arfordir dryw’r marina a Faenol: Mae cyfreithwyr Cyngor Gwynedd wedi gwneud gorchymyn creu llwybr cyhoeddus newydd o dan y Ddeddf Priffyrdd yn Glan y Mor Lodge. Pwrpas y darn yma o lwybr yw cysylltu efo llwybrau cyhoeddus eraill sydd yn cael eu creu yn Ffordd Heulyn a Stad Y Faenol drwy gytundeb â pherchnogion y tir. Mae’r gwaith cyfreithiol yn mynd mlaen. Mae’r Cyngor Cymuned wedi anfon gwrthwynebiad i’r cais i godi modurdy yma rhag ofn ei fod yn peryglu creu Llwybr yr Arfordir.

4)Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd wedi gwrthod y cais i drosi’r Half Way yn 6 uned (C14/0042/20/LL) . Roedd hyn ar sail nad oedd wedi ei farchnata fel busnes am 12 mis ac nad oedd asesiadau iaith, cymuned a thai fforddiadwy i law. Gallwch weld y cynlluniau ar www.gwynedd.gov.uk/cynllunio

5)Llifogydd: Rwyf wedi cyfarfod peirianwyr o Gyngor Gwynedd i drafod pa gamau ellir eu cymryd i atal llifogydd yn ardal Lan y Mor i’r dyfodol. Mae cynllun i’w gyflwyno i’r cyngor cymuned am ei sylwadau.

6)Cynllun Gweithredu Iaith Gymraeg yn Y Felinheli: mae grwp o bobl leol yn cydweithio efo Hunaniaith (Menter Iaith Cyngor Gwynedd) i greu cynllun yn sgil y cwymp o 8% mewn siaradwyr Cymraeg yn y pentref. Bydd y pwyslais ar gryfhau’r gweithgareddau cyfrwng Cymraeg ac mae trafodaethau ar y gweill i gynnal gig yn yr haf.

7)Gwrthodwyd y cais cynllunio ôl-weithredol ar gyfer arwydd ar y llain tir gyferbyn a’r Half Way. Deallir fod apêl wedi ei gyflwyno. Cais Cynllunio C13/1295/20/HY

8)Llwybr Stepiau Cei: mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn monitro’r wal ac mae’r llwybr yn dal ar gau ond fe ddisgwylir penderfyniad cyn hir allai arwain at ail-agor y llwybr. Deallir fod Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno llythyrau i berchnogion tir yn ymwneud a’r wal/tir-lithriad uwchben Hen Gei Llechi. Mae’r Aelod Seneddol, Hywel Williams, yn dal i bwyso am gael datrys y problemau yn y rhan yma o’r pentref.

9)Cafodd cais i drosi’r swyddfeydd yn fwyty a chaffi yn y Doc ei basio yn unfrydol gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd ym mis Mawrth. Deallir mai’r bwriad yw agor y caffi erbyn y Pasg.

10)Mae gwefan www.felinheli.org yn parhau i fod yn boblogaidd efo 49,832 hits yn mis Mawrth. Cofiwch anfon eich lluniau a newyddion am ddigwyddiadau i post@felinheli.org.

11)Mae’r arwyddion newydd wedi eu codi yn Aberpwll o’r diwedd. Cofiwch mai 40 mph yw’r cyflymder uchaf rhwng y cae pêl-droed a gwaelod Nant y Garth.

12)Efallai bydd rhai ohonoch wedi darllen fy mod yn sefyll lawr o Gabinet Cyngor Gwynedd o Fai 1 ymlaen. Ond fydd dim yn newid o safbwynt fy ngwaith fel aelod lleol yn Y Felinheli. Cofiwch gysylltu os ydych am drafod unrhyw fater yn ymwneud a’r pentref.

13)Ffordd Osgoi Bontnewydd/Caernarfon: Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fod y gwaith o benodi cwmni i adeiladu’r ffordd osgoi gwerth £100m A487 Caernarfon i Bontnewydd wedi cychwyn. Penodwyd EC Harris fel yr asiant ac mae’r tendr ar gyfer y gwaith wedi ei gyhoeddi.

line

bus users cymru

Rhwng y 1af Ebrill a’r 31ain o Fai 2014 fe fydd Cyngor Gwynedd yn ymgymryd ag arolwg i fesur bodlonrwydd teithwyr gyda gwasanaethau bws lleol yn y Sir.

Y bwriad ydi casglu gwybodaeth ynglyn â phatrymau a barn defnyddwyr y gwasanaethau presennol yn ogystal ag adnabod blaenoriaethau a dyheadau bobl ar gyfer rhwydwaith y dyfodol.

Darperir y gwasanaethau bws lleol mewn dwy ffordd nai llai ar sail fasnachol gan gwmnïau lle maent wedi adnabod cyfleoedd hyfyw i wneud hynny neu o dan gontract i’r Awdurdod.

Sut allai ddweud fy nweud?

Gallwch gymryd rhan yn arolwg bysiau lleol Gwynedd mewn sawl ffordd;
• Ar-lein – cliciwch yma
• Dros y ffôn - cysylltwch gyda Galw Gwynedd ar 01766 771000
• Wyneb yn wyneb – mewn cymhorthfa defnyddwyr (gweler isod).

Bydd rhaid i chi gwblhau’r arolwg cyn dydd Sadwrn 31 Mai 2014.

Am ragor o wybodaeth am Arolwg Bysiau Lleol Gwynedd 2014 cysylltwch gyda’r Uned Cludiant Integredig Cyngor Gwynedd drwy ffonio 01766 771 000 neu cysylltwch drwy anfon e-bost at cludiant@gwynedd.gov.uk

Yn ogystal, bydd yr Uned Cludiant Integredig ar y cyd â Bus Users UK Wales yn cynnal cymhorthfa defnyddwyr rhwng y 7fed a’r 9fed o Ebrill yn y lleoliadau canlynol:

Dydd Llun, 7fed Ebrill:
• 10yb – 12yh: Porthmadog
• 1yh – 3yh: Pwllheli
Dydd Mawrth, 8fed Ebrill:
• 10yb – 12yh: Bangor
• 1yh – 3yh: Caernarfon
Dydd Mercher, 9fed Ebrill:
• 10yb – 12yh: Dolgellau
• 1yh – 3yh: Blaenau Ffestiniog

Posteri a gwybodaeth pellach - cliciwch ar y linciau uchod.

Estynnir croeso cynnes i bawb a bydd cyfle i chi drafod materion am eich gwasanaeth bws lleol gyda cynrychiolwyr gweithredwyr bws yn ogystal â swyddogion Awdurdod Lleol.

line

Calendr y Felin sgwrsio - beth sydd ymlaen?

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

line

Diolch i arweinydd Portffolio Gwynedd am ei chyfraniad wrth gyhoeddi ei bod yn camu lawr

llun  

13/03/2014

Wrth i aelod o gabinet Cyngor Gwynedd gyhoeddi ei bwriad i gamu lawr o’i swydd, mae grŵp Plaid Cymru Gwynedd yn diolch iddi am ei chyfraniad aruthrol, ei harweinyddiaeth a’i gwaith caled dros y blynyddoedd diwethaf.

Y Cynghorydd Siân Gwenllian sy'n arwain ar addysg, plant a phobl ifanc yng Ngwynedd sydd wedi cyhoeddi ei bwriad i gamu i lawr o’i swydd.

Bydd y Cynghorydd Siân Gwenllian yn parhau i gynrychioli trigolion y Felinheli ar Gyngor Gwynedd, ond mae’n awyddus i ganolbwyntio ei hymdrechion dros y ddwy flynedd nesaf ar ei hymgeisyddiaeth fel cynrychiolydd Arfon Plaid Cymru yn Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016.

Wrth dalu teyrnged iddi, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards: “Rydyn ni’n ddyledus i Siân am e hymrwymiad a’i harweiniad o fewn y maes dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mai wedi bod yn allweddol wrth osod yr agenda, gan symud materion addysg yn eu blaenau o fewn Gwynedd gan gydweithio â chynghorwyr, swyddogion, partneriaid, sefydliadau a thrigolion Gwynedd i ddatblygu a chynllunio ymhellach ar gyfer y dyfodol. Bydd Siân, yn ddi-os, yn parhau i gymryd diddordeb brwd yng ngwaith yr awdurdod fel cynrychiolydd lleol o fewn ei ward.

”Wrth agosáu at ddwy flynedd wrth y llyw, roedd gennym eisoes gynllun i drafod ad-drefnu’r cabinet yng Ngwynedd. Byddwn felly’n dechrau’r gwaith hwnnw o drafod gyda chynghorwyr," meddai’r Cynghorydd Dyfed Edwards.
Bydd y broses o ddewis aelod cabinet newydd i lenwi’r bwlch yn cychwyn yn y dyddiau nesaf.

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

  • Y Pentref

    Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

  • Cyngor Cymuned

    Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

  • Be sy' mlaen

    Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau