Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 

Newyddion Diweddaraf

 

Yr iaith Gymraeg yn Y Felinheli
Cyfle i gymryd rhan mewn arolwg pwysig

Achosodd y newyddion fod canran y siaradwyr Cymraeg yn Y Felinheli wedi disgyn o 72.1% yn 2001 i lawr at  64.3% yn 2011 dipyn o fraw  ymysg trigolion y Felin.  Yn dilyn y cwymp daeth grŵp at ei gilydd i sicrhau na fyddai dirywiad pellach.  I gynllunio’r gwaith  mae’r grŵp wedi llunio  holiadur  sy’n mesur agweddau at y Gymraeg.  Byddai’n gymorth mawr petai cymaint o bobl y Felin a phosib yn ei lenwi.  Dilynwch y ddolen at yr holiadur yma

Mi fydd yr holiadur ar agor hyd at ddiwedd mis Medi. Cofiwch annog eich teulu a’ch ffrindiau sy’n byw yn y Felin i’w gwblhau hefyd.  Os hoffech fwy o wybodaeth am y grŵp mae croeso i chi gysylltu â Siân Gwenllian ar cynghorydd.siangwenllian@gwynedd.gov.ukneu Ifan Jones ar Hunaniaith@gwynedd.gov.uk.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad. 

line

Pa fath o dai fydd eu hangen yn Felin? Llenwch y ffurflen Arolwg Anghenion Tai

Mae trigolion Y Felinheli yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg pwysig fydd yn helpu wrth gynllunio anghenion tai y pentref i’r dyfodol.

Dywedodd Cynghorydd Sir Y Felinheli  Cyng. Sian Gwenllian sy’n aelod o Gyngor Cymuned Y Felinheli : “Mae Cyngor Gwynedd wrthi’n datblygu Cynllun Datblygu Lleol fydd yn penderfynu faint o dai a sut fath o dai fydd yn cael eu hadeiladu dros y 15 mlynedd nesaf ar draws y sir.

“Mae Cyngor Cymuned Y Felinheli wedi penderfynu cynnal Arolwg Anghenion Tai Lleol gyda’r dyddiad cau dydd Gwener yma, Gorffennaf 31. Mae nifer wedi ymateb ers i’r arolwg gychwyn 3 wythnos yn ôl ac rydym yn awyddus i atgoffa pawb i ddychwelyd eu ffurflen.

“Cynhaliwyd yr arolwg diwethaf yn 2005 gan ddangos yr angen am dai fforddiadwy i brynwyr tro cyntaf a’r angen i gynyddu tai rhent cymdeithasol.

“Mae’n rhaid i’r cynllun newydd fod yn seiliedig ar dystiolaeth glir a dyna bwrpas yr arolwg yma. Mae’r cyngor cymuned yn ymwybodol fod yr angen am dai rhent cymdeithasol a thai fforddiadwy yn parhau ac rydym yn tybio hefyd fod angen tai ar gyfer pobol hŷn a phobol anabl. Bydd yr arolwg yma’n helpu wrth gasglu’r dystiolaeth.

“Cafodd y ffurflenni eu dosbarthu yn eang yn y pentref ond os rydym wedi methu unrhyw un, mae ffurflenni ychwanegol ar gael gan Ken Brown, Cadeirydd y Cyngor Cymuned yn 70 Stryd Bangor.

“Bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu rhannu gydag Adran Cynllunio Cyngor Gwynedd ond ni fydd enwau na manylion personol yn cael eu datgelu.

“Hoffwn annog pawb i lenwi’r ffurflen a’i roi drwy flwch post 70 Stryd Bangor erbyn dydd Gwener (neu dros y Sul). Bydd y canlyniadau yn cael eu dadansoddi a bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Gyngor Gwynedd ym mis Medi. “

Ffurflen: gallwch argraffu hon a'i hanfon at Ken Brown, 70 Stryd Bangor erbyn Awst 2.

Mae grwpiau cymunedol wedi bod yn cynnal arolygon tebyg mewn rhannau eraill o Wynedd gan gynnwys Dyffryn Ogwen a  Dyffryn Nantlle.

line

Felin Sgwrsio dros yr Haf 2014

Fe fydd Y Felin Sgwrsio ar agor am baned a sgwrs o 22 Gorffennaf tan 2 Medi ar yr adegau canlynol:

pob dydd Mawrth 2 tan 4
Iau 10 tan 12
Gwener 10 tan 12
Sadwrn : Brecwast y Dysgwyr am 9.30.

Bydd 'Wythnos Cymraeg' i ddysgwyr yn cael ei chynnal Awst 11 tan 16. Mwy o wybodaeth gan
Pat Jones neu Dilys Myfanwy 07767210825

Bydd y gweithgareddau arferol yn ail gychwyn ym mis Medi gan gynnwys Seshiwn Galw Heibio'r Cynghorydd Sian Gwenllian, 10.30-11.30 bob dydd Gwener.

line

Y Grid yn anwybyddu llais y bobl!
Protest gweledol i wrthdystio yn erbyn safbwynt trahaus y Grid

dim peilonau

Dydd Mawrth 22/7/2014
9:30-10:15 tu allan i Swyddfa Cyngor Sir Môn, Llangefni
Posteri parod ar gael – dewch a’ch ffrindiau.
(Bydd y Grid Cenedlaethol yn mynychu cyfarfod caeedig gydga Aelodau Cyngor Sir Ynys Môn am 10:00 y.b.)

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

line

Brwydyr rhwng Rob ac Alun eto.

felinheli 10k rasCafodd râs boblogaidd 10K Elim/Madoc ei chynnal unwaith eto eleni, fel rhan o Wyl y Felinheli. Bu’r tywydd yn garedig i’r rhedwyr a’r cefnogwyr i sicrhau fod pawb yn cael amser da (mewn mwy nac un ystyr!). Yr ennillydd amlwg am y 5ed tro yn olynol oedd ‘ceffyl blaen’ Gogledd Cymru - Rob Samuel o glwb Rhedwyr Eryri, gyda Alun Vaughan ei gyd aelod clwb ac ein prif redwr lleol sydd wedi ennill y râs 6 gwaith o’r blaen yn y gorffennol (2002 – 2007) yn ei erlid yr holl ffordd.

Dyn arall o Eryri mewn cyflwr da ar hyn o bryd yw Dylan Wynn Jones o Drefor, a ddaeth yn 3ydd, ond yn ennill gwobr y 1af dros 40. Yr ennillydd categori nesaf i groesi’r llinnell oedd Rhys Llewelyn James o Ddeiniolen (17oed) yn cael gwobr y bachgen dan 18 cyntaf, gyda Garn Owain Jones o Landegfan (15oed) yn dynn ar ei sodlau ac yn curo y cyntaf dros 50 yn y broses sef Arwel Lewis eto o Eryri.

Nid oedd y godwm a gafodd Eurwyn Edwards tra’n ymarfer ar y Wyddfa 10 diwrnod ynghynt yn ei ddal yn ol rhag ennill y 1af dros 60 mewn amser o dan 45 munud. Tra bod amser y 1af dros 70 – Emyr Davies (Eryri), 47m 32e yr un mor drawiadol.

Roedd cryfder clwb Rhedwyr Eryri yn y râs yn cael ei arddangos ymhellach gan y ferch 1af, sef Helen Teasdale gyda Tracey Llewellyn o glwb Cybi Striders yn cael ei gwthio i’r ail safle (y ddwy yn y categori dros 35). Ennillydd y merched dan 35 a thrydydd yn ras y merched oedd Elliw Haf o Gaernarfon, yn gorffen yn gryf a bron a dal Llewellyn ar y llinell derfyn. Danghosodd Chris Birch o Abergele Harriers nad oes raid i oed hŷn eich arafu gormod drwy ennill y categori merched dros 60 cyn i’r ferch gyntaf dros 50 (Kay Hatton – NWRR) ddod i mewn.

Yr ennillwyr lleol oedd Gwion Williams a oedd yn 13fed a Lauren Hassett oedd yn 10fed merch allan o’r 123 a wnaeth gystadlu. Cyfanswm y rhedwyr a orffenodd y cwrs oedd 277, yn cynnwys y dyn prysur ‘Mr Gwyl Felinheli’ - y cadeirydd Islwyn Owen a oedd yn gwisgo rhif 1 ac yn cymeryd rhan am y tro cyntaf yn hanes hîr y râs. Da oedd gweld cymaint o dîm llwyddianus C.P. Felinheli yn cystadlu hefyd.

Dymunir y trefnwyr ddiolch yn fawr iawn i bawb roddodd gymorth ar y noson yn enwedig y ‘marshals’ o amgych y cwrs ac yn ogystal modurdy Elim/Madoc am eu cefnogaeth unwaith eto.

Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Prosiect Cymunedol Ysgol Y Felinheli 2014

plantErs i'r Cynghorydd Sian Gwenllian gael ei hethol fel cynghorydd Y Felinheli yn 2008, mae hi'n ymweld ag Ysgol Felinheli yn rheolaidd ac mae'n un o'r llywodraethwyr yno. Yn ystod tymor yr haf mae'n cyfarfod disgyblion Blwyddyn 6 i drafod a chytuno ar brosiect cymunedol ac mae nhw'n gweithio ar hwnnw gyda'i gilydd. Maen nhw wedi bod yn casglu sbwriel mewn nifer o lefydd, wedi cynnal arolwg parcio, ac un flwyddyn fe gynhyrchwyd posteri metal wedi eu dylunio gan y plant i geisio atal baw cwn. Mae'r posteri yma i'w gweld o gwmpas y pentref.

Cafodd y cynghorydd gyfarfod efo'r 21 o ddisbylion sydd ym Mlwyddyn 6 yr wythnos diwethaf. Ar ol trafod gwaith Cyngor Gwynedd a'r gwasanaethau sy'n cael eu darparu a hefyd gwaith y cynghorwyr, cafwyd trafodaeth am ffyrdd y gellid gwella'r pentre.

Eleni, mae'r plant am weld a oes modd gwella cae chwarae'r plant ar Lan y Môr. Codwyd ffens dadleuol o amgylch yr ardal sy'n cael ei nabod yn lleol fel 'swings.' Mae'r plant yn credu y gellid gwneud y ffens yn fwy deniadol ac maen nhw yn trefnu i ymweld a'r safle a bydd y syniad yn cael ei drafod gyda swyddogion Cyngor Gwynedd a'r trigolion lleol. Mae ymweliad safle ar y gweill ar gyfer Mehefin 25ain (tywydd yn caniatau) a bydd y plant a'r cynghorydd hefyd yn ymweld ag ardal y Doc i gyfarfod y perchennog newydd, galw heibio'r caffi newydd ac fe fyddan nhw hefyd yn taro heibio Felin Sgwrsio.

line

Adroddiad Cynghorydd Siân Gwenllian Mai 2014

Cae’r Ysgol: Cafwyd cwynion am gyflwr y cae ac rwyf wedi gofyn i’r Cyngor Sir edrych mewn i hyn.

Llwybr Allt Gam ger Trem y Foel:
rwyf wedi gofyn i swyddogion y Cyngor edrych ar ddiogelwch y llwybr ger y llethr newydd sydd wedi ei chreu.

Arafu traffig yn Y Wern: Mae’r Aelod Seneddol yn ceisio cael mesurau arafu traffig mewn rhan ble mae llawer o blant yn chwarae.

Biniau sbwriel Stryd Bangor: Mae’r Cyngor Cymuned wedi cael sicrwydd y bydd y tri bun newydd yn cael eu gosod yn lle’r rhai sydd wedi diflannu yn ddiweddar.

Lan y Mor : mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn edrych ar ffyrdd o wella rhan o Lan y Mor ger y llithrfa gyferbyn a Gardd Fon. Mae ceir yn parcio ar y gwair yma. Fe fydd y Cyngor Cymuned yn trafod y cynllun sydd wedi ei gyflwyno a byddaf yn gofyn am drafodaeth llawn efo pobol yr ardal hon cyn i unrhyw beth ddigwydd.

  • Ffens rownd y cae chware ar Lan y Mor: Mae rhai problemau wedi codi gyda pherchnogion cŵn yn gollwng eu cŵn i’r cae chwarae tra mae nhw yn eistedd yn y car. Mae’r Cyngor Sir wedi addo arwyddion newydd a hefyd bydd y wardeniaid yn cadw golwg ar y sefyllfa. Rydym yn disgwyl am ddyddiad ar gyfer ymweliad gan swyddogion yn ôl yr addewid. Mae angen clirio darnau o goncrid.

Lon Las Menai ger Cerrig yr Afon: Cafodd y bont uwchben y Lon Las ei thrwshio.

Llwybr yr Arfordir drwy’r marina a Faenol: Mae’r gwaith cyfreithiol yn mynd mlaen er mwyn dynodi’r darn ger y Lodge yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru fydd yn golygu y bydd mynediad unwaith eto o’r marina i’r Faenol..

Half Way: Cefais gyfarfod rhwng swyddogion cynllunio a pherchennog newydd yr Half Way ar ôl i’r y cais i drosi’r Half Way yn 6 uned (C14/0042/20/LL) gael ei wrthod gan y Pwyllgor Cynllunio. Mae’r tri cais arall ar gyfer y safle yma wedi eu tynnu yn ôl. . Rhaid marchnata y dafarn fel busnes am 12 mis. Mae hawl i gyflwyno cais ar gyfer tai ar ran o’r maes parcio i ochr Caernarfon ond does dim i law hyd yma.

Llifogydd: Mae’r Cyngor Cymuned yn aros i weld manylion cynllun atal llifogydd ger y cae chwarae ar Lan y Mor.

27 Brynffynnon: Gohiriwyd trafodaeth ar gais cynllunio ôl-weithredol ar gyfer 27 Brynffynnon er mwyn i’r Pwyllgor Cynllunio gynnal cyfarfod ymweld. Bydd yn cael ei drafod yn y Pwyllgor Cynllunio ar Mehefin 16. Mae’r Cynghorydd John Wyn Williams ( Pentir) yn gweithredu ar rhan y pentref gan fy mod wedi datgan diddordeb yn y cais hwn.

Llwybr Stepiau Cei: mae Cyngor Gwynedd yn monitro’r wal ger y llwybr. Mae proses gyfreithiol yn mynd mlaen ynglŷn a’r wal/tir-lithriad uwchben Hen Gei Llechi er mwyn symud at sefyllfa lle bydd mod ail agor y rhan o’r lon sydd wedi cau islaw. Mae’r Aelod Seneddol, Hywel Williams, wedi sicrhau dyddiad cyn diwedd Mai ar gyfer cynnal cyfarfod efo Mr Iwan Evans o Gyngor Gwynedd er mwyn ceisio symud pethau ymlaen yn gynt. Mae arafwch y broses yn rhwystredig i bawb.

Y Doc : Mae caffi’r Swellies wedi agor ger y Doc ac fe fydd bar gwin yn agor ger siop Harddwch Maryam. Mae’n braf gweld gwelliannau yn y rhan yma o’r pentref. Gofynnais am arwyddion baw cŵn (doedd dim yn y rhan ym o’r pentref) ac fe fydd sbwriel yn cael ei gasglu o du allan i’r tai yn Porth y Llechen ( ar ôl cryn bwyso) yn hytrach na bod y biniau yn flêr ger y bont yn y Doc.

Gwefan: Mae gwefan www.felinheli.org yn parhau i fod yn boblogaidd efo 50,499 hits yn mis Ebrill. Cofiwch anfon eich lluniau a newyddion am ddigwyddiadau i post@felinheli.org.

Gwyliau : tra rwyf ffwrdd (tan Mai 20) gellwch drafod unrhyw fater yn ymwneud a’r pentref gyda Cadeirydd y Cyngor Cymuned Ken Brown. Diolch Ken a diolch am dy gefnogaeth a dy waith dros y pentref. kennethbrown445@btinternet.com ; 07831400139.

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

  • Y Pentref

    Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

  • Cyngor Cymuned

    Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

  • Be sy' mlaen

    Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau