Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mai 12 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mawrth 10 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Chwefror 10 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ionawr 13 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Rhagfyr 9 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Tachwedd 11 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Hydref 22 2014
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

31.07.15 Cylch Meithrin yn cyrraedd y nod

 

 

 

 

 

 

 line

31.07.15 Lansio'r Map Hanes

 

line

23.07.15 Flog Felinheliline

22.07.15 Digwyddiad Lawnsio Prosiect Mentro Mlaen GISDA yng Nghaernarfon

Prosiect ydyw, sydd yn gweithio gyda phobl ifanc yn ardaloedd Arfon, Dwyfor a Meirionnydd, i gynnyddu eu hyder a'u sgiliau er mwyn eu galluogi i gael mynediad i waith.

Cynhelir Digwyddiad Caernarfon yn Ty'r Ysgol ar y 30ain o Orffennaf, ac mae hefyd ddigwyddiadau ym Mhwllheli ar y 29ain, ac ym Mlaenau Ffestiniog ar y 31ain.

 

 

 

 

 

line

13.07.15 Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian Gorffennaf 2015

Ffordd Tafarngrisiau: Bydd cwmni Hogans yn ail-wynebu’r ffordd ar ran Cyngor Gwynedd am gyfnod o hyd at bythefnos o Gorffennaf 27 ymlaen. Gwybodaeth bellach gan Barry Naylor Williams ar 01286 679760.

Ffordd Osgoi Caernarfon/Bontnewydd: mae gwelliannau wedi eu cyflwyno ger Crug sy’n golygu y bydd mynediad lleol ar gael. Mae’r map diweddaraf ar hysbysfwrdd y Cyngor Cymuned yn Felin Sgwrsio.

Ffynnon Fair: Mae Alun Ffred Jones, AC wedi cysylltu â chwmni Jones-Bros, y cwmni sy’n gweithredu ar gynllun y ffordd osgoi, yn nodi pryder ynglŷn â’r ffynnon a’r posibilrwydd iddi gael ei chladdu. Yn dilyn ymweliad safle, deallir fod pob ymdrech i’w wneud i ddiogelu’r ffynnon.

Cliciwch yma i weld gweddill yr adroddiad.

line

09.07.15 Golygfa Menai : fflatiau Anwyl Homes yn Y Felinheli

Neges gan Beresford Adams

"Mae’n bosib eich bod yn gwybod yn barod fod Anwyl Homes wrthi’n adeiladu datblygiad o 17 fflat yng Ngolygfa Menai, y Felinheli.

Beresford Adams yw’r asiant marchnata ar gyfer y datblygiad hwn ac fe hoffem gynnig cyfle i brynwyr lleol eu prynu, a hynny cyn y lansiad marchnata swyddogol.

Hefyd, mae’r fflatiau hyn ar gael i’w prynu gyda Chymorth i Brynu Cymru (ar gyfer tai newydd) – sy’n golygu gallech fanteisio ar fenthyciad ecwiti 20% gan Lywodraeth Cymru.

Ymhellach, mae dau o’r fflatiau am gael eu gwerthu ar sail tai fforddiadwy: rhowch ganiad inni am ragor o fanylion.

Am ragor o fanylion am yr uchod, neu os hoffech ein holi am unrhyw beth, cysylltwch efo:
Beresford Adams Bangor
282 Stryd Fawr
Bangor
LL57 1UL
bangor@beresfordadams.co.uk
01248 352126

line

08.07.15 Gwyl Y Felin : llwyddiant ysgubol

Dywedodd Cynghorydd Sian Gwenllian, Y Felinheli sy'n aelod o bwygllor Gwyl y Felin:

Roedd Gwyl y Felin 2015 yn lwyddiant ysgubol ac roeddem yn falch o groesawu dau seleb i'n plith: yr actor o Hollywood, Rhys Ifans a'r arwr pel-droed Ian Rush!

Roedd y Marci yn llawn dop ar gyfer y Noson Caws a Gwin: y nifer mwyaf i fynychu'r digwyddiadau yma. Cafwyd noson Bingo am y tro cyntaf oedd yn boblogaidd iawn fel ag oedd eitem arall newydd, y Gig gyda bandiau lleol Cymraeg.

Roedd y gemau a'r daith gerdded i'r teulu, y ffair cynnyrch lleol, y trip a'r ras 10 K race mor boblogaidd ag erioed ac felly hefyd y Noson Lawen a Diwrnod Carnifal ei hun ar y dydd Sadwrn.

Rwyf wedi bod yn aelod o Bwyllgor yr Wyl ers y ddwy flynedd ddiwethaf a gallaf dystio i waith di-flino y gwirfoddolwyr, llawer yn cymryd wythnos o wyliau i helpu'r Wyl.

Diolch i bawb am ddod a'n cymuned at ei gilydd mewn lle gwych ar lannau'r Fenai i ddathlu bywyd ein pentref unigryw."

line

08.07.15 Diwrnod Agored yng Ngweithdy Glyn

Cynhelir Diwrnod Agored wythnos nesaf ( Gorff 14) mewn sied yn Y Felinheli fel y cam cyntaf tuag at ffurfio Caban Y Felinheli, man cyfarfod i unrhyw un sydd a diddordeb mewn cymdeithasu mewn amgylchedd gwaith, gan ddefnyddio’r celfi yn y sied a datblygu sgiliau ymarferol.

Mae Glyn Lancaster Jones wedi bod yn gweithio fel adeiladwr cychod yn Y Felinheli ers 30 mlynedd ac wrthi iddo agosáu at ymddeol, mae wedi cychwyn prosiect i agor ei sied i eraill yn yr ardal fyddai efo diddordeb mewn dod at ei gilydd mewn grŵp i wneud pethau gan gymdeithasu ar yr un pryd.

"Wnes i fynd a fy syniad at ein cynghorydd sir lleol, Cynghorydd Sian Gwenllian ac fe wnaeth hi fy annog i symud ymlaen,” meddai Glyn.

“Mae hi yn fy helpu i drefnu Diwrnod Agored yn y sied sydd yn yr iard gychod yn Dinas, Y Felinheli. Mae croeso i unrhyw un alw heibio rhwng 10 a 4 ar Gorffennaf 14. Gallwn weld wedyn a oes digon o ddiddordeb i gychwyn Caban Y Felinheli yn y sied fel grŵp gwirfoddol.

"Dechreuodd y diddordeb yn y syniad ar ôl i mi glywed am fudiad o’r enw Men's Sheds sy’n gweithredu mewn nifer o lefydd ar draws Cymru. Gobeithio bydd digon o ddiddordeb er mwyn cychwyn sefydlu grŵp yn fy ngweithdy yn Y Felinheli.”

line

29.06.15 Cynllun Cerdded a Darganfod Menter Fachwen

MERCHER 22 GORFFENNAF 7.00yh
NOSON HANES Y FELINHELI / LANSIO MAP ‘Y FELINHELI’

Y NEUADD GOFFA, TU CEFN I’R FELIN SGWRSIO, STRYD BANGOR, Y FELINHELI.
NOSON O SGYRSIAU, ARDDANGOSFEYDD A FFILMIAU O’R DEUNYDD CASGLWYD YN YSTOD EIN YMCHWIL I HANES Y FELINHELI.

IAU 30 GORFFENNAF 10.00yb
Y FELINHELI: BODANDREG A TAN Y MAES – HANESION A YSBRYDION (5 MILLTIR)

CYCHWYN: Y FELIN SGWRSIO, STRYD BANGOR, Y FELINHELI
BRYNIOG / LLWYBRAU CYHOEDDUS. SGIDIAU CERDDED.

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau