Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Gorffennaf 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mehefin 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mai 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ebrill 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Marth 2014 (saesneg)
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Chwefror 2014 (saesneg)
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ionawr 2014
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

Microsglodynnu gorfodol erbyn 2015

Rydym yn dymuno atgoffa pawb bod angen i bob ci gal ei ficrosglodynnu erbyn 2015.

Amcangyfrifir y bydd angen i 190,000 o g?n yng Nghymru gael eu microsglodynnu cyn Mawrth 2015.

Mae rhai elusennau yn cynnig y gwasanaeth hwn am ddim ond mae'n costio tua £20-£30 os byddwch yn mynd â'ch ci at y milfeddyg lleol. Mae'n golygu rhoi microsglodyn maint gronyn o reis o dan groen y ci, rhwng ei ysgwyddau, I'r bobl hynny sydd wedi cael eu ci wedi'i ficrosglodynnu, gwnewch yn siwr bod eich manylion wedi'u diweddaru.

Mae rhai digwyddiadau microsglodynnu wedi eu nodi isod:
http://www.chipmydog.org.uk/events-2/action~agenda/cat_ids~4/

line

Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian Tachwedd 2014

Rhyd Y Fenai : Bum mewn cyfarfod gyda rhai o drigolion Rhyd Y Fenai a swyddog o Gartrefi Cymunedol Gwynedd i drafod gwelliannau i’r stad. mwy...

line

Y Felin Gylchu

Yn ddiweddar trosglwyddwyd siec am £12,000 gan Y Felin Gylchu i'r adeiladwr sydd yn atgyweirio Eglwys hynafol Llanfairisgaer. Diolch i bawb sydd yn cefnogi ein siop ailgylchu yn Neuadd yr Eglwys.

 

 

 

 

line

Ffair Nadolig

Ffair Nadolig


Y Felin Gylchu a Cyfeillion Ysgol Felin
Mawrth Tach 25 6.30
Neuadd yr Eglwys Y Felinheli

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

line

NEGES BWYSIG am y SEFYLLFA ARIANNOL sy'n wynebu Cyngor Gwynedd

"Nodyn byr i’ch atgoffa bydd digwyddiadau Her Gwynedd yn ardal Bangor ddydd Iau 20 Tachwedd, gyda sesiwn galw i fewn rhwng 1.30 a 4.30 yn Nhy Cwrdd y Crynwyr a cyfarfod gyda’r nôs rhwng 6 a 8 yn Neuadd yr Esgob . Gallwch gael fwy o wybodaeth am Her Gwynedd yma www.gwynedd.gov.uk/hergwynedd .

Yn y cyfarfod byddwn yn ennyn dealltwriaeth a chodi ymwybyddiaeth trigolion Gwynedd o’r her arianol a chymdeithasol sydd o’n blaenau, ennyn dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth y Cyngor o’r pethau sy’n bwysig i bobl yn lleol a dechrau trafod y pethau allai gael eu gwneud yn lleol i gwrdd a’r her."

line

Ymateb Cyng. Sian Gwenllian i gyhoeddiad Y Grid Cenedlaethol y byddant yn lleihau effaith gweledol peilonau trydan mewn rhai mannau - [erthygl llawn]

Y Cyng. Sian Gwenllian yw cynghorydd lleol Y Felinheli, pentref a fydd yn cael ei effeithio gan gynigion y Grid i osod ceblau ar draws y Fenai o Ynys Môn i’r tir mawr yng Ngogledd Orllewin Cymru. Mae hi hefyd yn un o sylfaenwyr y grwp lobio Dim Peilonau.

“Tra fod hyn yn newyddion ardderchog ar gyfer rhannau o Eryri, dw i’n rhyfeddu bod y Grid ar yr un pryd yn ystyried rhoi peilonau NEWYDD ar draws un o dirweddau mwyaf prydferth y DU! Nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr gwario hanner biliwn o bunnoedd ar unioni hen gamgymeriadau, gan gynnwys rhai yn Eryri ac ar yr un pryd gwneud camgymeriad enfawr mewn ardal drws nesaf! A fydd y Grid hefyd yn gwario symiau enfawr o arian yn yr ardal hon yn y dyfodol er mwyn tynnu peilonau lawr?

“Mae rhan fawr o Ogledd Orllewin Cymru, gan gynnwys y cyfan o Ynys Môn, y Fenai a thir sy’n ffinio ag Eryri yn ardal Bangor yn mynd i fod yn gartref i gannoedd o beilonau er gwaethaf gwrthwynebiad llethol gan bobl sy'n byw yn yr ardaloedd hyn. Mae llawer o'r ardal hon gyda nodweddion tirwedd unigryw a statws cadwraeth, fel yr ardaloedd yma sydd bellach yn cael gwared â pheilonau’r Grid.

“Yn ôl ymgynghoriad diffygiol y Grid, mae 92% o’r rhai wnaeth ymateb a phob cynrychiolydd democrataidd yn Ynys Môn a Gwynedd, ar ran eu hetholwyr, yn gwrthwynebu peilonau. Ond mae'r Grid yn ymddangos fel petaent am anwybyddu'r opsiwn amgen ymarferol sef rhoi'r ceblau o dan y môr. Yn dilyn y newyddion hyn heddiw bydd pobl fy ardal i yn fwy rhwystredig nag erioed am y diffyg ystyriaeth a ddangosir tuag at farn y mwyafrif llethol o bobl.

“Ar hyn o bryd, mae'r Grid Cenedlaethol yn tanseilio ein hawl i wrandawiad teg drwy anwybyddu'r opsiwn yr ydym ni yn ei ffafrio sef yr opsiwn o dan-y môr. Rydym am weld y costau llawn ar gyfer cysylltiad dan-y môr a'r costau cudd i’r gymuned a'r economi leol pe bai peilonau yn cael eu gosod.

“Rydym yn gwerthfawrogi ein tirwedd. Mae'n rhan bwysig o bwy a beth ydym ni. Mae hefyd yn un o'n hasedau economaidd mwyaf gwerthfawr. "

line

Help ar gael i greu a rhannu newyddion digidol y Gymraeg

Dros y chwe mis nesaf fe fydd Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd yn cynnal ymgyrch i helpu unrhyw un sydd am greu a rhannu newyddion a gwybodaeth amserol yn ddigidol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd pytiau pwrpasol ar gael yn gyson ar ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol poblogaidd megis Facebook a Twitter; gwybodaeth am ddeunyddiau digidol sydd wedi eu creu yn benodol ar gyfer y Gymraeg; a chanllawiau mwy eang ar sut i fynd ati i sefydlu gwefannau a newyddion cymunedol yn Gymraeg.

Dan nawdd Llywodraeth Cymru, fe fyddwn hefyd yn cynnal hyfforddiant am ddim mewn sawl lleoliad ac yn creu pecynnau gam-wrth-gam yn gymorth i newyddiadurwyr cymunedol ac eraill sydd am greu a rhannu eu newyddion yn fwy effeithiol.

Rydym yn awyddus i sicrhau fod gymaint â phosib o bobl yn gwybod am, ac yn defnyddio, yr adnodd newydd ac yn cael cyfle i gael eu hyfforddi a'u mentora - boed yr unigolyn, grwp gwirfoddol neu gorff.

Os oes gennych gysylltiadau o fewn cymunedau Cymraeg rhannwch y tudalennau canlynol i helpu i dyfu iaith Cymraeg ar-lein.

line

Nadolig Felinheli
Sul 21 Rhagfyr am 5 pm - Neuadd Goffa Felinheli

Band Porthaethwy
Canu Carolau
Stondinau Nadoligaidd
Siôn Corn

£2 yn cynnwys mins pei a gwin cynnes (plant am ddim)

Noson Gymraeg wedi ei threfnu gan Gwyl Y Felin a'i noddi gan Hunaniaith

line

Cynllun Hanes Y Felinheli yn dod â'r gymuned ynghyd

Mae prosiect cymunedol hanesyddol yn y Felinheli, yn ennyn diddordeb llawer o'r trigolion yn ôl Y Cynghorydd lleol Plaid Cymru, Siân Gwenllian.

"Mae gan bobl ddiddordeb go iawn yn y cynllun yma sy’n dod â’r gymuned gyfan ynghyd i ddathlu ac archwilio i hanes ein pentref yma yn Y Felinheli,” meddai’r Cynghorydd Gwenllian.

“Rydym wedi sicrhau nawdd a bwriad y cynllun sy’n cael ei baratoi ar y cyd rhwng Cyngor Cymuned Y Felinheli a’r Felin Sgwrsio (menter gymunedol) yw creu taflen a map yn dangos y llwybrau a’r teithiau cerdded a lleoliadau hanesyddol diddorol yn Felinheli.

“Rydym yn ddiolchgar i Gist Gwynedd (Cronfa Gymunedol Cyngor Gwynedd) am yr arian grant o £4,000 i weithredu’r gwaith. Gwaith caled Cynghorydd Cymuned, Nerys John ddaeth â’r cais llwyddiannus i’r ardal ar gyfer cychwyn ar y cynllun ei hun. Mae’r cydweithio sydd ar y cynllun i’w glodfori’n fawr!”

Mae gan Y Felinheli hanes a threftadaeth gyfoethog. Yn eu mysg mae cyfnod yr Oes Rufeinig a’r Chwyldro Diwydiannol pan oedd llongau’n cario llechi o’r porthladd prysur i leoliadau ledled y byd. Bydd rhai nodweddion diddorol i’w rhannu wrth fynd ar y teithiau cerdded hamddenol gaiff eu darlunio yn y daflen liwgar a’r map.

“Mae’r broses o greu’r daflen / map yr un mor bwysig â’r cynnyrch gorffenedig, ac mae pobl yn mwynhau’n arw bod yn rhan o’r gweithgareddau amrywiol sy’n digwydd o fis Hydref tan ddechrau’r flwyddyn newydd,” meddai’r Cynghorydd Siân Gwenllian.

Cyd-lynydd y Prosiect Hanes yw Gareth Roberts, Menter Fachwen. Bydd Gareth yn ymweld â’r ysgol a bydd arddangosfeydd lleol, taith gerdded, bore coffi a digwyddiadau eraill yn cael eu trefnu.

Os oes gan unrhyw un gyfraniad i’w wneud neu syniadau am beth yn union ddylid eu cynnwys yn y daflen neu am gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â’r Felin Sgwrsio ar ddydd Mercher (10-4) tan y Nadolig. Neu ffoniwch am sgwrs â’r Cyd-lynydd, Gareth Roberts 01286 872014.

Digwyddiadau

 • Taith Gerdded, Dydd Gwener 24 Hydref, Gelli Gyffwrdd i Penscoins (dechrau am 10 y bore o Gelli Gyffwrdd)
 • Bore Coffi, Dydd Mercher, 5 Tachwedd, Felin Sgwrsio (10.30)

line

 

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau