Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Gorffennaf 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mehefin 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mai 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ebrill 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Marth 2014 (saesneg)
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Chwefror 2014 (saesneg)
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ionawr 2014
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

Llwybr yr Arfordir a Pharc Ynni Haul Parcia

Bydd dwy eitem o ddiddordeb i'r Felinheli yn cael eu trafod yn y Pwyllgor Cynllunio nesaf ar Medi 22.

1)Cynnig i greu Llwybr Cyhoeddus yng nghymuned Pentir ( ger Glan y Mor Lodge) dan Adran 26 Deddf Priffyrdd 1980. (Fel rhan o Lwybr Arfordir Cymru drwy'r Felinheli a Glan Faenol)

2)Cais Cynllunio i greu parc ynni haul ar dir Parcia.

Bydd y Cynghorydd Sian Gwenllian yn mynychu'r cyfarfod.

Rhaglen y Pwyllgor Cynllunio - cliciwch yma

line

Arogl Drwg

Mae llawer wedi bod yn cwyno am yr oglau drwg yn ardal yr Orsaf Bwmpio Dwr ger y Gardd Fon.

Dywedodd y Cynghorydd Sian Gwenllian; "Mae hyn yn broblem sydd wedi bod yn mynd mlaen llawer rhy hir, er fy mod wedi codi'r mater gyda Dwr Cymru sawl gwaith. Mae Hywel Williams, AS, wedi codi'r mater efo nhw hefyd.

Y diweddaraf gan Dwr Cymru yw eu bod wedi bod yn glanhau pibelli yn yr orsaf ac wedi gosod pwmp newydd. Gobeithio fydd hynny yn rhoi stop ar yr arogl drwg... byw mewn gobaith."

line

Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian Medi 2014
Yr iaith Gymraeg yn Y Felinheli, Grant i hyrwyddo teithiau cerdded a hanes y pentref, Ymgyrch Baw Cŵn a mwy ... cliciwch yma

line

Dewch i fore coffi a derbyn eich pigiad ffliw yr un pryd!
Mae cynghorydd Y Felinheli Sian Gwenllian wedi ymuno â staff y Ganolfan Feddygol yn Y Felinheli i drefnu bore coffi Macmillan eleni.

Bydd ‘Bore Coffi Mwya’r Byd’ Y Felinheli yn cael eu cynnal yn y Ganolfan Feddygol yn Rowen am 10.30 a.m. dydd Gwener Medi 26 ac mae croeso i bawb. Bydd boreau coffi tebyg ar hyd a lled Cymru i godi arian i’r elusen sy’n cefnogi pobl gyda chanser.

Dywedodd Sian Gwenllian : “Dyma’r bumed flwyddyn i ni drefnu Bore Coffi Macmillan yn Y Felinheli,

“Y llynedd, cynhaliwyd y bore coffi yn y Ganolfan Feddygol am y tro cyntaf ac roedd cyfle hefyd i bobl gael eu pigiadau ffliw. Roedd hyn yn llwyddiannus a phoblogaidd ac rydym wedi penderfynu cynnal yr un math o fore eto eleni.

Dywedodd Sally Lloyd-Davies, Rheolwraig Meddygfa: “Byddwn yn cynnal clinig ffliw ar fore Medi 26 i gyd-fynd efo’r Bore Coffi. Gall unrhyw un o’n cleifion ni, ifanc a hen, droi fyny yn y feddygfa.

“Bydd ein Ymwelwyr Iechyd yn hyrwyddo brechlyn ar gyfer plant 2, 3 a 4 oed. Mae’r staff hefyd yn annog pobol dros 65 a’r rhai sydd efo salwch tymor hir i dderbyn y brechiad.

“Mae pob aelod o staff wedi gwirfoddoli i wneud cacen a dod ag eitemau ar gyfer raffl. Mae’n gyfle i’r Feddygfa a’r gymuned leol ymuno efo’i gilydd i gefnogi elusen bwysig,” meddai Sally.

Ychwanegodd Sian : “Mae’r Felin Sgwrsio hefyd yn trefnu raffl a gwirfoddolwyr ar gyfer gwneud paneidiau. Os hoffech helpu, codwch y ffon (07775642202.)

“Gobeithio y gallwn godi llawer o arian i’r elusen bwysig yma  ac fe fyddem ni’n falch o gael cacennau tuag at y bore coffi o 9 o’r gloch ymlaen ar Fedi 26 yn y feddygfa.”

line

Bore Coffi Mwya'r Byd ( Macmillan)

Canolfan Feddygol Y Felinheli
Medi 26 am 10.30 a.m.
Ydach chi ar gael i helpu?

line

Manylion am ein cais llwyddiannus ar gyfer grant i hyrwyddo teithiau cerdded yn Y Felin - cliciwch yma

line

Arwyddion newydd

Yn ein hymdrech i sicrhau fod perchnogion cwn yn codi baw eu cwn, gosodwyd 4 arwydd newydd yn Y Felinheli.

sign

line

Ymgynghori gan Lywodraeth Cymru ar wella argaeledd rhandiroedd a gerddi cymunedol

Rydym yn gwahodd eich barn ar gynigion i wella argaeledd tir ar gyfer rhandiroedd, i ddiogelu tir ar gyfer rhandiroedd ac i wella cyfleoedd i dyfu yn y gymuned. - cliciwch yma

line

Yr iaith Gymraeg yn Y Felinheli
Cyfle i gymryd rhan mewn arolwg pwysig

Achosodd y newyddion fod canran y siaradwyr Cymraeg yn Y Felinheli wedi disgyn o 72.1% yn 2001 i lawr at  64.3% yn 2011 dipyn o fraw  ymysg trigolion y Felin.  Yn dilyn y cwymp daeth grŵp at ei gilydd i sicrhau na fyddai dirywiad pellach.  I gynllunio’r gwaith  mae’r grŵp wedi llunio  holiadur  sy’n mesur agweddau at y Gymraeg.  Byddai’n gymorth mawr petai cymaint o bobl y Felin a phosib yn ei lenwi.  Dilynwch y ddolen at yr holiadur yma

Mi fydd yr holiadur ar agor hyd at ddiwedd mis Medi. Cofiwch annog eich teulu a’ch ffrindiau sy’n byw yn y Felin i’w gwblhau hefyd.  Os hoffech fwy o wybodaeth am y grŵp mae croeso i chi gysylltu â Siân Gwenllian ar cynghorydd.siangwenllian@gwynedd.gov.ukneu Ifan Jones ar Hunaniaith@gwynedd.gov.uk.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad. 

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau