Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mehefin 9 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mai 12 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mawrth 10 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Chwefror 10 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ionawr 13 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Rhagfyr 9 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Tachwedd 11 2014
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

25.11.15 Pysgodfa Cregyn Gleision dros ffordd i Felin?

Ymgynhoriad ar greu pysgodfa wystrys a chregyn gleision gyferbyn a’r Felinheli

Mae cynigion wedi eu cyflwyno i greu pysgodfa wystrys a chregyn gleision ar lannau’r Fenai allai olygu na fyddai modd defnyddio’r banc tywod yn Moel y Don gyferbyn a’r Felinheli.

Mae’r Menai Strait Fishery Order Management Association wedi cyflwyno cais i weinidogion Cymru am Orchymyn o dan y Ddeddf Pysgodfeydd Mor ( Pysgod Cregyn) 1967 , i ganiatáu iddyn nhw gael hawliau ar gyfer nifer o bysgodfeydd wystrys a chregyn gleision mewn 4 ardal yn ardal Gorllewin Y Fenai.

Byddai’r Gorchymyn yn caniatáu i’r rhai sy’n dal y les i gynhyrchu pysgod cregyn a chyfyngu y defnydd gan eraill.

Mae Ardal A yn y cais yn cynnwys ardal ar lannau Mon gyferbyn a’r Felinheli yn ymestyn o gyferbyn pen dwyreiniol y Marina i rhywle gyferbyn a Plas Menai, rhwng lefelau dwr uchel ac isel.

Byddai’r gorchymyn yn caniatáu i’r rhai sy’n dal y les osod cregyn gleision yn yr ardal a byddai’n erbyn y gyfraith i unrhyw un ymyrryd a nhw.

Golyga hyn y gallai’r traeth tywodlyd gyferbyn a’r Felinheli gael ei orchuddio mewn cregyn gleision a byddai hi’n erbyn y gyfraith i fynd yno.

Mae gan Glwb Hwylio Y Felinheli nifer o bryderon:

 • Mae’r Clwb yn defnyddio yr ardal ar gyfer hyfforddi gan fod y dwr yn fas
 • Ni fyddai modd i gychod lanio ar y tywod
 • Mae’n boblogaidd iawn gyda pysgotwyr a cherddwyr
 • Mae’r Fenai o bwysigrwydd mawr o safbwynt ecolegol
 • Mae’n fan hamddena unigryw gan dynnu llawer i’r ardal a chyfrannu at yr economi leol

Ar y llaw arall, fe allai’r cynllun ddod a budd economaidd i’r ardal. Efallai fod modd cyfyngu’r gweithgaredd i ardal na fyddai’n cynnwys y banc tywod?

Mae’r gorchymyn yn y cyfnod ymgynghorol ar hyn o bryd ac mae’r Cyng Sian Gwenllian wedi gofyn am estyniad gan ddadlau nad oedd neb yn gwybod am yr ymgynghoriad tan yn ddiweddar.

Ond efallai na ddaw’r estyniad. Y dyddiad cau yw Tachwedd 29 2015.

Dyma’r linc i’r dudalen ymgynghori www.msfoma.org

Welsh Government Fisheries Unit
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
SY23 3UR

Ebost: marineandfisheries@wales.gsi.go.uk

line

24.11.15 Barod am y gaeaf? Helpu Cadw Cymru'n gynnes

Cliciwch yma i weld ein fideo

Gyda'r tywydd oer ar y gorwel, mae Dwr Cymru'n gofyn i chi ymuno yn ein hymgyrch 'Cadw Cymru'n Gynnes'. Nod yr ymgyrch yw ceisio osgoi'r holl drafferth ac anghyfleustra y mae pibellau dwr sy'n rhewi yn gallu eu hachosi i lawer o aelwydydd a busnesau. Rydyn ni'n annog pobl i dreulio ychydig funudau'n amddiffyn eu pibellau rhag rhwygo gan achosi difrod sy'n gallu costio miloedd o bunnoedd i'w drwsio.

Fel rhan o’r ymgyrch, mae prawf ar-lein, yn Gymraeg neu Saesneg, yn www.wrapupwales.com i weld a yw'ch cartref yn barod ar gyfer y gaeaf a gallwch gael pecyn lagio am ddim i warchod pibellau y tu allan rhag y tywydd oer.

Er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o'r ymgyrch, rydym yn gofyn am eich cymorth. Byddai’n wych pe gallech arddangos y poster atodedig neu grybwyll ni ar Facebook neu roi ail-drydariad ar Twitter i ledaenu ein neges.

line

24.11.15 Ceisiadau am Gymorth Ariannol

Byddai’r Cyngor yn falch o dderbyn ceisiadau am gymorth ariannol oddi wrth elusenau a cymdeithasau’r pentref erbyn y 31ain o Ragfyr 2015. Dylai unrhyw gais (ffurflen gais ar wefan y Cyngor) gael ei anfon ynghyd a chopi o daflen adroddiad ariannol blynyddol y gymdeithas at y Clerc Heather Lynne Jones, 3 Maes Padarn, Llanberis, Gwynedd, LL55 4TE clercfelinheli@aol.com

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

line

24.11.15 Peidiwch â chael eich twyllo dros y Nadolig

logos

 

 

 

Gyda chyfnod y Nadolig ar y gorwel bydd mwy a mwy ohonom yn mynd ar-lein er mwyn archebu anrhegion Nadolig, siopa bwyd neu hyd yn oed trefnu gwyliau ar gyfer y gaeaf.

Mae Tîm Troseddau Seiber Heddlu Gogledd Cymru wedi darparu’r taflenni sydd wedi’u hatodi gan Action Fraud i’ch helpu chi gymryd yr holl gamau diogelwch angenrheidiol er mwyn diogelu eich hun a’ch arian.

Treuliwch ychydig o amser yn darllen y cyngor fel bod eich Nadolig yn un i’w gofio am y rhesymau cywir.

Os ydych yn meddwl eich bod wedi dioddef twyll ar-lein dylech ei riportio i Action Fraud drwy ffonio 0300 123 20 40 neu drwy fynd i www.actionfraud.police.uk

line

18.11.15 Ymgynghoriad National Grid

Cliciwch yma i ddarllen y llythyr

line

18.11.15 Stepiau Cei / Casglu Sbwriel

STEPIAU CEI : Fydd rhai ohonoch wedi sylwi fod stepiau Cei wedi cael eu cau eto ar ol bod ar agor am gyfnod byr. Mae'r Cynghorydd Sian Gwenllian yn gweithio'n galed i geisio cael nhw wedi eu hail-agor gan fod nhw yn lwybr cyhoeddus pwysig yn Felin. Roedd rhywun wedi tynnu'r ffensys heb ganiatad ond mae Cyngor Gwynedd wedi gorfod rhoi rhai newydd yn eu lle am fod y wal uchwben y stepiau yn BERYG, yn enwedig yn y tywydd gwlyb yma. Mae hyn yn niwsans mawr, ond fasa fo yn ofnadwy os bysa rhywun yn cael eu brifo. Mae'r Cyngor yn ceisio cael caniatad i fynd ar y tir o dan y wal er mwyn adeiladu butres i wneud y wal yn saff ag wedyn gall y llwybr gael ei agor. Mae Sian wedi bod yn ymgyrchu am hyn a bydd yn parhau i bwyso er mwyn ail-agor y stepiau cyn gynted a fo'n bosib. Mae nhw wedi bod ar gau am llawer rhy hir yn barod.

CASGLU SBWRIEL/AILGYLCHU: Mae'r drefn newydd wedi cychwyn gyda'r bin gwyrdd yn cael ei wagio bob 3 wythnos a'r cart/biniau ailgylchu/bocs bwyd yn cael eu casglu bob wythnos. Dydy pawb ddim wedi cael y cartiau ail-gylchu newydd eto ond mae nhw ar eu ffordd. Os ydych yn cael unrhyw drafferth efo'r drefn newydd, cysylltwch a mi anfonwch nodyn at ailgylchu@gwynedd.gov.uk neu ffonio 01766 771000.

line

13.11.15 Ffair Gaeaf - Y Felin Sgwrsio

Yn Y Neuadd Goffa

14-11-2015, 11yb - 3.30yp

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

line

10.11.15 Adroddiad Cynghorydd Tachwedd 2015 (Dim Peilonau i Bentir)

Hoffwn atgoffa pawb i gymryd rhan yn ymgynghoriad Her Gwynedd ynglyn a'r toriadau y mae Cyngor Gwynedd yn cael eu gorfodi i wneud oherwydd polisïau ariannol y Torïaid. Gellir llenwi holiadur ar lein https://www.gwynedd.gov.uk/cy/Cyngor/Dweud-eich-dweud/Her-Gwynedd.aspx neu fynd i unrhyw lyfrgell i nol copi papur. Mae'r Cyngor yn gofyn i bobl Gwynedd pa wasanaethau fuaswn nhw yn ddiogelu a pha rai sydd yn llai pwysig. Y syniad yw ceisio cael barn y cyhoedd cyn i'r cynghorwyr orfod gwneud penderfyniadau anodd iawn yn y Gwanwyn.

Mae'r Grid Cenedlaethol yn cynnal ail ymgynghoriad am y Peilonau. Manylion i gyd ar www.cysylltiadgogleddcymru neu yn y Ganolfan Feddygol. Gall olygu mwy o beilonau yn ardal Nant Y Garth http://www.cysylltiadgogleddcymru.com/

Cliciwch yma i weld gweddill yr adroddiad.

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau