Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mawrth 8 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Chwefror 9 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ionawr 12 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Tachwedd 10 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Medi 8 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Gorffennaf 14 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mehefin 9 2015
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

Adroddiad Cynghorydd Mai/Mehefin 2016

ETHOLIAD: Fel y gwyddoch, rwyf wedi cael fy ethol yn Aelod Cynulliad Arfon ac rwyf wedi cychwyn ar fy ngwaith. Gwn fod cefnogaeth gwych wedi dod o’r Felinheli a diolch o galon i chi gyd am fynd i bleidleisio. Rwyf yn bwriadu cyflwyno fy ymddiswyddiad fel Cynghorydd Sir yn yr wythnosau nesaf. Bydd cyfle wedyn i chi ddewis cynghorydd newydd. Yn y cyfamser, cysylltwch a mi os ydych am help efo unrhyw fater.

MENAI MARINA: Cafwyd cais cynllunio i ehangu’r swyddfeydd presennol ger y Doc i greu toiledau, cawodydd a mwy o le swyddfa ynghyd a chodi 3 uned manwerthu ac ehangu’r maes parcio presennol. Gallwch ganfod y cais ar wefan y Cyngor C16/0507/20/LL a rhoi sylwadau yno.

GWAITH ATAL LLIFOGYDD: Mae Cyngor Gwynedd wedi llwyddo i gael arian i greu cynllun er mwyn atal llifogydd o’r Afon Fenai i’r dyfodol. Fe fydd unrhyw gynllun yn cael ei drafod yn fanwl efo’r gymuned, Y Cyngor Cymuned, Y Clwb Hwylio a’r preswylwyr lleol.

PEDWAR TY NEWYDD: Rhoddodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd ganiatâd i gais i adeiladu pedwar tŷ newydd ( un fforddiadwy) ar lain o dir tu ôl i’r Lon Las ger Ffordd Penybryn

GWAITH AR Y LON LAS: Bu cwmni Cemlyn Engineering yn cwblhau gwaith ar yr afon ger y Lon Las tu ôl i’r gyfnewidfa ffon er mwyn atal llifogydd i’r dyfodol.

STEPIAU CEI: Mae’r blwch postio bellach ar gael i’w ddefnyddio.

LLWYBR CYHOEDDUS AFON HEULYN: Yn anffodus, nid yw’r gwaith o ail godi’r wal wedi cychwyn ac felly rhaid cadw’r llwybr ar gau.

LLONGYFARCHIADAU: Clwb Pêl-droed Y Felinheli yw Pencampwyr Cynghrair Gwynedd sy’n golygu y byddan nhw’n mynd fyny i Gynghrair Cymru ( Adran 2) tymor nesaf.

line

21.04.16 Mae Siân Gwenllian yn gofyn am eich pleidlais yn Etholiad Cymru ar 5ed Mai

Annwyl gyd-bentrefwr,

Byddai'n anrhydedd imi gynrychioli Arfon yn y Cynulliad Cenedlaethol. Rwy'n gobeithio eich bod wedi cael cyfle i ddarllen y wybodaeth rwy wedi'i chyhoeddi ar gyfer yr etholiad a gweld beth fyddai fy mlaenoriaethau i. Byddai'r Felinheli wrth gwrs yn rhan o'm cyfrifoldebau newydd a byddai'n dal i fod yn lle arbennig iawn i mi!
Rwy'n credu bod gen i'r profiad a'r sgiliau i fod yn llais effeithiol dros ein hardal.

Ar ôl cael fy ethol yn gynghorydd yn 2008, fe es ati i ymgynghori â chi ynglyn â beth ddylai fy mlaenoriaethau fod, ac fe osodais i nifer o nodau. Rwy'n falch o ddweud fy mod i wedi gallu cyflawni’r rhan fwyaf helaeth o'r rhain:

 • Mwy o gartrefi fforddiadwy i bobl leol: Wedi sicrhau 16 o gartrefi
 • Cartref newydd i'r feddygfa: wedi sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer ein Canolfan Feddygol ardderchog
 • Mwy o gyfleoedd i gymdeithasu (i bobl ifanc a phobl hyn): wedi sicrhau grantiau ar gyfer gwaith uwchraddio sylweddol ar y Neuadd ac i sefydlu canolfan yn y Felin Sgwrsio
 • Mynd i'r afael â baw ci a sbwriel: wedi cynnal nifer o ymgyrchoedd, arwyddion newydd, biniau newydd, sesiynau hel sbwriel
 • Gwella llwybrau: wedi sicrhau grantiau i uwchraddio llwybr Rowen, Cerrig yr Afon a'r Lôn Las.
 • Creu swyddi lleol: wedi gweithio gyda busnesau lleol wrth iddyn nhw sefydlu neu ehangu ac wedi creu cyfarfodydd rhwydweithio drwy Fforwm Busnes y Felinheli

Rwy hefyd wedi arwain nifer o ymgyrchoedd llwyddiannus gan gynnwys Dim Peilonau (yn erbyn cynlluniau'r Grid i godi peilonau ar draws y Fenai) a Babis Bangor (i gadw Uned Famolaeth lawn yn Ysbyty Gwynedd.) Rwy wedi cyfrannu at gynlluniau lleol yn y gymuned er enghraifft Gwyl y Felin ac wedi gwasanaethu fel llywodraethwr ysgol ers blynyddoedd lawer.

Ond wrth gwrs, mae 'na rai problemau o hyd! Mae parcio'n dal yn broblem er bod maes parcio wedi'i greu y tu ôl i Stryd Bangor. Gobeithio y gwnaiff y cynllun ar gyfer cefn Neuadd yr Eglwys liniaru rhai o'r problemau. Mae angen gwella cyflwr wyneb rhai o'n ffyrdd; ac mae prosiectau eraill ar y gweill o hyd, er enghraifft y rhan newydd o Lwybr yr Arfordir sydd wedi wynebu oedi am sawl rheswm; ac rydym yn disgwyl gweld ailagor y llwybr ger Afon Heulyn.
Ond rwy'n gobeithio y gwnewch chi gytuno fy mod i'n rhywun sy'n ceisio gwireddu addewidion ac sy'n sicrhau canlyniadau!

Byddai'n fraint imi gael eich pleidlais ar 5 Mai - pa ffordd well o roi'r Felin ar y map na'm hethol i - y gyntaf erioed o'r pentref i fod yn wleidydd ar y llwyfan cenedlaethol.

Cofion cynnes,

Siân Gwenllian

line

08/04/2016 Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian - Ebrill 2016

llun felin

STEPIAU CEI: Mae'r llwybr cyhoeddus rhwng Tai Terfyn a'r Doc wedi ail-agor ar ôl cyfnod hir. Diolch i Gyngor Gwynedd a Cemlyn Williams (Llanddeiniolen) am y gwaith o ddiogelu'r wal ger y stepiau. Diolch i bawb am eu hamynedd! Wnes i swnian a swnian am hyn - braf iawn gweld y gwaith wedi ei gwblhau erbyn y Pasg. Rwyf mewn cysylltiad efo’r Royal Mail ynglŷn ag ail-agor y bocs llythyrau.

LLWYBR YR ARFORDIR: Dydd Llun bum mewn cyfarfod o Bwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd gan siarad am y Llwybr Arfordir hir-ddisgwyliedig yn Felin. Roedd y cynghorwyr yn unfrydol eu cefnogaeth (14-0) i symud mlaen i greu gorchymyn adran 26 er mwyn cofrestru darn 8 metr o dir yng nghefn tai ffrynt y marina fel llwybr cyhoeddus. Dyma'r darn olaf o'r jig-so sydd ei angen cyn gellir agor Llwybr yr Arfordir. Gosodais y mapiau ar yr Hysbysfwrdd Cymunedol yn Felin Sgwrsio. Newyddion ardderchog.

Gallwch weld y drafodaeth yma (Eitem yn cychwyn 00:09:46).

Cliciwch yma i weld yr adroddiad aeth i’r Pwyllgor

SAFLE FERODO: Mae pryder mawr am ddiogelwch ar y safle a chefais gyfarfod efo pedwar o swyddogion o Gyngor Gwynedd yn ddiweddar i leisio’r farn fod angen dwyn pwysau ar y perchennog i wneud mwy i ddiogelu’r safle. Addawyd y byddai’r swyddogion yn ceisio cael gwell mesurau diogelwch ar waith. Rhaid cofio ei bod hi’n drosedd i fynd ar y safle ac ei bod yn beryglus yno.

GWAITH YN DILYN LLIFOGYDD: Gwnaed gwaith o dan y ffordd ger y gyffordd a Gwylan Uchaf yn mhen uchaf Lon Llwyn ble bu llifogydd ar ôl y Nadolig. Mae Llwybr Afon Heulyn yn parhau ar gau gan fod angen ail-godi’r wal. Cliriwyd y cerrig o’r afon.

Y DOC: Braf gweld ardal y Doc yn gwella a diolch i’r perchennog am wneud gwaith sylweddol i atgyweirio’r wal ger y ffordd. Mae nifer o fusnesau wedi lleoli yn y Doc erbyn hyn – a’r diweddaraf i sefydlu yno ydy cwmni Dafydd Hardy. Ewch lawr yno am dro – mae’n werth gweld yr holl ddatblygiadau. Bellach mae dros 60 o fusnesau bach yn Y Felinheli – cyflogwr pwysig yn y gymuned.

CYFLWR WYNEB Y FFORDD - LON LLWYN A TAI GWELFOR: Mae’r rhain yn parhau i fod ar restr aros o ffyrdd sydd angen eu hail-wynebu gan Gyngor Gwynedd. Gobeithio y byddan nhw yn dod i’r brig cyn hir. Dyw’r toriadau i gyllidebau cynghorau sir ddim yn helpu gyda’r angen i flaenoriaethu gofal ac addysg.

ETHOLIAD MAI 5: Byddaf yn treulio’r wythnosau nesaf yn ymgyrchu er mwyn ceisio ennill sedd Arfon yn y Cynulliad Cenedlaethol. Byddaf yn parhau gyda fy ngwaith fel Cynghorydd Sir yn mis Ebrill ond ni fyddaf yn cynnal cymorthfeydd yn Felin Sgwrsio. Os byddaf yn cael fy ethol, fe fydd modd i bobol Y Felinheli ethol cynghorydd sir newydd maes o law. Rwyf ar gael ar 07775 642202 neu e-bostiwch siangwenllian@yahoo.com

line

18/03/2016 Uwchraddio llwybr poblogaidd yn Y Felinheli

llun felin

Mae gwaith uwchraddio sylweddol ar lwybr troed yn Y Felinheli wedi ei gwblhau yn ddiweddar gan Gyngor Gwynedd sydd wedi hwyluso mynediad at draeth poblogaidd yn yr ardal.
Ariannwyd y cynllun trwy grant o £12,000 gan Cyfoeth Naturiol Cymru, gyda’r gwaith uwchraddio ar lwybr troed o Ffordd Glan y Môr, Felinheli heibio’r Ganolfan Iechyd i draeth Rowen ar lan yr Afon Menai yn cael ei gydlynu gan dîm Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd.
Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Rheoleiddio Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faes llwybrau: “Rwy’n hynod falch o weld fod y gwaith o uwchraddio’r llwybr poblogaidd yma wedi ei gwblhau. Mae’n adnodd pwysig i’r gymuned leol, gyda’r llwybr yn arwain at draeth Rowen, ac sy’n cysylltu gyda Lon Las Menai a Llwybr yr Arfordir.
“Mae hwn wedi bod yn lwybr poblogaidd ers blynyddoedd lawer, ac achos hynny roedd ei gyflwr wedi dirywio ac angen gwelliannau dros y misoedd diweddar.
“Diolch i’r tirfeddianwyr lleol am eu cydweithrediad wrth wireddu’r cynllun a oedd yn cynnwys gwella wyneb y llwybr, adeiladu stepiau o’r newydd, gosod canllaw a chlirio gordyfiant. Mae hyn yn golygu fod y llwybr yn llawer mwy hwylus i'w ddefnyddio a’i bod bellach yn llawer haws cael mynediad at draeth Rowen.”
Meddai’r Cynghorydd Sian Gwenllian, sy’n cynrychioli’r Felinheli ar Gyngor Gwynedd: “Mae hi'n hyfryd cael llwybr safonol a diogel lawr i'r traeth yn Rowen ac mae'r gymuned gyfan yn ddiolchgar iawn i Gyngor Gwynedd am drefnu'r gwaith ac i gwmni peiriannwyr Gelli am wneud y gwaith.

llun felin

“Mae llwybr troed wedi bodoli ers blynyddoedd maith gyda chaniatad y ffermwr i groesi'r cae lawr i'r llecyn arbennig ger Y Fenai. Wedi adeiladu'r Ganolfan Feddygol mewn rhan o'r cae, daeth cyfle i uwchraddio'r llwybr yn sylweddol er mwyn i lawer mwy o bobl gael mynediad i Rowen.
“Mae teuluoedd a physgotwyr lleol wedi mwynhau mynd yno ers blynyddoedd maith ond bellach, mae hi llawer haws cael mynediad a bydd llawer mwy o bobl yn gallu mwynhau mynd yno am dro.
“Rwyf yn falch iawn o'r cydweithio parod sydd wedi bod rhwng y tirfeddiannwyr a'r holl bartneriaid i gyflawni prosiect sydd wedi bod ar fy rhestr o 'bethau i'w gwneud' fel cynghorydd sir! Diolch yn fawr iawn pawb.”
Ariannwyd y gwaith drwy Gynllun Gwella Hawliau Tramwy Llywodraeth Cymru sy’n cael ei weinyddu gan Gyfoeth Naturiol Cymru, gyda’r nod o’i gwneud yn haws i bobl gael mynediad i gefn gwlad.

line

08.03.16 Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian – Mawrth 2016

steps cei

STEPIAU CEI - Rwy’n hynod o falch o weld gwaith adeiladu yn digwydd yn ardal Stepiau Cei – rwyf wedi bod yn pwyso ers amser maith am gael ail-agor y llwybr cyhoeddus sy’n gyswllt pwysig rhwng dwy rhan o’r pentref. Dechreuodd y gwaith o godi bwtres newydd ar 29ain Chwefror. Y gobaith yw cwblhau y gwaith o fewn 4 wythnos. Cemlyn Williams (Llanddeiniolen) yw’r contractwr sydd yn adeiladu’r bwtres, ac Osian Gruffydd yw’r peiriannydd sy’n gyfrifol am oruchwylio’r gwaith a phrif gyswllt y Cyngor.

TORIADAU CYNGOR GWYNEDD – Ar Fawrth y 3ydd cytunodd y Cyngor llawn i becyn o doriadau pellgyrhaeddol gwerth £4.94 Miliwn. Heb wneud y toriadau yma, ni fyddai wedi bod yn bosib gosod cyllideb. Cytunwyd i godi’r dreth 3.9%. Mae manylion yr holl doriadau yn y linc TORIADAU CYNGOR Canlyniad uniongyrchol polisïau ariannol San Steffan yw’r toriadau.

ARIAN PARC YNNI HAUL – o’r diwedd trosglwyddwyd £5000 gan gwmni Lighthouse sy’n gyfrifol am y Parc Ynni Haul ger Parcia i gyfrif y Cyngor Cymuned. Hwn oedd y ‘budd cymunedol’ yr oeddwn wedi ei sicrhau ar ran Y Felinheli a Chaernarfon. Rwyf yn argymell fod y Cyngor Cymuned yn clustnodi’r arian ar gyfer gwella’r pentref.

SAFLE FERODO - Mae swyddogion o’r Cyngor Sir wedi ymweld â’r safle yn ddiweddar yn dilyn fy nghwynion am faterion amlygwyd yn y wasg. Yn dilyn hyn, mae swyddogion wedi amlygu ambell i lecyn i berchnogion y safle lle mae’r ffens angen ei hatgyfnerthu. Gan fod y safle yn hen safle diwydiannol, mae gan y perchennog gyfrifoldeb i sicrhau nad oes neb yn gallu cael mynediad i dresbasu ar y safle – yn enwedig o gofio fod gwaith adferiad sylweddol angen ei wneud cyn ail ddatblygu’r safle. Mae swyddogion mewn trafodaethau gyda’r perchnogion , er mwyn ystyried y ffordd ymlaen. Byddaf yn cyfarfod swyddogion perthnasol yn fuan i gael diweddariad.

LLITHRFA o flaen GARDD FON - Mae dirywiad yng nghyflwr y jeti ers peth amser. Roedd yn cael ei ddefnyddio yn hanesyddol ar gyfer glanio a hwylio teithwyr ac fe roedd glanfa debyg ym Moel y Don. Mae swyddog o’r Cyngor wedi cytuno i ymweld a’r jeti pan fydd llanw isel ganol y mis er mwyn edrych ar gyflwr y jeti er ceisio adnabod unrhyw gamau fydd angen eu cymryd. Bydd hefyd yn archwilio’r trac sy’n arwain at y jeti sydd yn llawn pyllau dwr ar hyn o bryd er i waith gael ei wneud yno yn ddiweddar gan y Cyngor Sir.

CAE CHWARAE LAN MOR – Diolch i bawb am gefnogi ymgyrch y Cyngor Cymuned efo’r prosiect i wella ansawdd ardal y cae chwarae ar Lan y Môr. Byddwn yn gwybod cyn hir faint yn union o arian fydd yn dod o gynllun Bags of Help TESCO. Mae’r datblygiad yn cynnwys:
• prynu offer sydd yn addas ar gyfer plant mewn cadeiriau olwyn i fedru chwarae gyda’u cyfoedion
• prynu a phlannu planhigion yn yr ardal.
• Mi fydd y prosiect yn rhoi cyfle i blant anabl ddefnyddio yr ardal chwarae ond hefyd yn harddu yr ardal.

poster

LLWYBR YR ARFORDIR – Fe fydd angen mynd i Bwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd i gael caniatâd i symud ymlaen efo’r camau cyfreithiol olaf sydd eu hangen. Mae hyn er mwyn cael y darn olaf o’r jig-so ar gyfer symud mlaen efo’r llwybr yn ardal y Marina. Mae pawb ond un o’r tirfeddianwyr wedi cytuno erbyn hyn. Y gobaith yw gweld y Llwybr yn cael ei greu yr haf yma.

NOSON YN Y FIC - Mae Cangen Plaid Cymru yn trefnu noson i ddymuno’n dda i mi gyda fy ymgyrch ar gyfer cael fy ethol i’r Cynulliad Cenedlaethol ar Mai 5 – croeso cynnes i BAWB ond rhaid i chi archebu tocyn ymlaen llaw os gwelwch yn dda.

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau