Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mai 12 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mawrth 10 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Chwefror 10 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ionawr 13 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Rhagfyr 9 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Tachwedd 11 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Hydref 22 2014
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

01.09.15 Cyrsiau i Oedolion 

 

 

 

 

 

 line

01.09.15 Galwr Digroeso

Rydym wedi cael galwad gan aelod o’r cyhoedd sy’n byw yn Nhywyn, Gwynedd. Cafodd alwad ffôn yn ddiweddar gan ddyn a ddywedodd ei fod yn beiriannydd SKY. Mi ddywedodd fod ganddo ei holl gyfrineiriau a’i manylion banc, ond ei fod angen newid ei chyfrinair.

Mi wnaeth y ddynes wrthod rhoi ei manylion iddo ac ar y pwynt hwn dechreuodd y galwr siarad yn anfoesgar â hi dros y ffôn. Ar y pwynt hwn mi wnaeth y ddynes roi’r ffôn i lawr ac mi ffoniodd SKY yn uniongyrchol. Mi wnaethant ddweud wrthi nad oedd y dyn hwn yn un o beirianwyr SKY.

Byddwch yn ymwybodol o hyn; os bydd rhywun yn eich ffonio ac yn gofyn am fanylion banc, codau pin neu gyfrineiriau yna dywedwch wrthynt eich bod yn mynd i ffonio’r cwmni yn uniongyrchol gan ddefnyddio ffôn arall. Pan fyddwch yn gwneud hyn sicrhewch eich bod yn aros o leiaf 30 munud cyn gwneud galwad ffôn arall a ffoniwch rif yr ydych yn ymddiried ynddo sydd ar ohebiaeth flaenorol a gawsoch ac nid y rhif y mae’r galwr yn ei roi i chi dros y ffôn.

Os oes gennych chi unrhyw scam i riportio yna ewch i wefan Action Fraud. Bydd y wefan hon yn rhoi gwybodaeth i chi am bob scam maent yn ymwybodol ohono a gallwch hefyd riportio unrhyw scam newydd.

http://www.actionfraud.police.uk/

line

27.08.15 Teithio Llesol

Daeth Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 i rym ym mis Medi 2014. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud hi'n ofynnol i awdurdodau lleol fynd ati’n barhaus i wella cyfleusterau a llwybrau ar gyfer cerddwyr a beicwyr, a llunio mapiau sy’n nodi’r llwybrau y gallant eu defnyddio ar hyn o bryd yn ogystal â llwybrau arfaethedig y gallant eu defnyddio yn y dyfodol. O dan y Ddeddf mae hefyd yn ofynnol bod cynlluniau ffyrdd newydd (gan gynnwys cynlluniau gwella ffyrdd) yn ystyried anghenion cerddwyr a beicwyr yn y cyfnod dylunio.

Sesiynau galw heibio

Fel rhan o’r broses ymgynghori statudol, bydd sesiynau galw heibio'n cael eu cynnal yn y lleoliadau isod:
- 21/09/2015 Cyntedd Llyfrgell Bangor (11:00 – 18:00)
- 25/09/2015 Ystafell Gymuned Llyfrgell Caernarfon (11:00 – 18:00)

Mae'r sesiynau'n gyfle i aelodau'r cyhoedd alw heibio i edrych ar y mapiau ac i drin a thrafod gwahanol agweddau o’r cynllun gyda swyddogion Cyngor Gwynedd. Mae hefyd yn gyfle i aelodau'r cyhoedd rannu eu barn neu sylwadau ynglyn â darpariaeth llwybrau ar gyfer cerddwyr a beicwyr yng Ngwynedd.

line

14.08.15 Cyrsiau WEA

ARCHAEOLEG 06.10.15 17.11.15 TUES | MAWR 13:00-15:00 NEUADD GOFFA FELINHELI FELINHELI RHYS MWYN

Cliciwch yma am fwy o fanylion

FFRANGEG 07.10.15 18.11.15 WED | MERCH 13:00-15:00 NEUADD GOFFA FELINHELI FELINHELI ALAIN RAULT

FFRANGEG 06.10.15 17.11.15 TUES | MAWRTH 19.00-21.00 FELIN SGWRSIO FELINHELI ALAIN RAULT

Cliciwch yma am fwy o fanylion

Bydd pob cwrs yn rhedeg am 6 wythnos, a cost y cyrsiau fydd £45.00 am y 6 wythnos.

line

14.08.15 Tour of Britain

Bydd y digwyddiad seiclo enwog Tour of Britain yn ardal Y Felinheli ar Medi 6! Bydd Ffyrdd ar gau yn ardal Nant y Garth a Faenol. Dyma'r manylion Cliciwch yma am fanylion

Newyddion Cyngor Gwynedd "Gwynedd yn croesawu Tour of Britain"

line

31.07.15 Cylch Meithrin yn cyrraedd y nod

 

 

 

 

 

 

 line

31.07.15 Lansio'r Map Hanes

 

line

23.07.15 Flog Felinheliline

22.07.15 Digwyddiad Lawnsio Prosiect Mentro Mlaen GISDA yng Nghaernarfon

Prosiect ydyw, sydd yn gweithio gyda phobl ifanc yn ardaloedd Arfon, Dwyfor a Meirionnydd, i gynnyddu eu hyder a'u sgiliau er mwyn eu galluogi i gael mynediad i waith.

Cynhelir Digwyddiad Caernarfon yn Ty'r Ysgol ar y 30ain o Orffennaf, ac mae hefyd ddigwyddiadau ym Mhwllheli ar y 29ain, ac ym Mlaenau Ffestiniog ar y 31ain.

 

 

 

 

 

line

13.07.15 Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian Gorffennaf 2015

Ffordd Tafarngrisiau: Bydd cwmni Hogans yn ail-wynebu’r ffordd ar ran Cyngor Gwynedd am gyfnod o hyd at bythefnos o Gorffennaf 27 ymlaen. Gwybodaeth bellach gan Barry Naylor Williams ar 01286 679760.

Ffordd Osgoi Caernarfon/Bontnewydd: mae gwelliannau wedi eu cyflwyno ger Crug sy’n golygu y bydd mynediad lleol ar gael. Mae’r map diweddaraf ar hysbysfwrdd y Cyngor Cymuned yn Felin Sgwrsio.

Ffynnon Fair: Mae Alun Ffred Jones, AC wedi cysylltu â chwmni Jones-Bros, y cwmni sy’n gweithredu ar gynllun y ffordd osgoi, yn nodi pryder ynglŷn â’r ffynnon a’r posibilrwydd iddi gael ei chladdu. Yn dilyn ymweliad safle, deallir fod pob ymdrech i’w wneud i ddiogelu’r ffynnon.

Cliciwch yma i weld gweddill yr adroddiad.

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau