Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mawrth 10 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Chwefror 10 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ionawr 13 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Rhagfyr 9 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Tachwedd 11 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Hydref 22 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Hydref 14 2014
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

29.06.15 Cynllun Cerdded a Darganfod Menter Fachwen

MERCHER 22 GORFFENNAF 7.00yh
NOSON HANES Y FELINHELI / LANSIO MAP ‘Y FELINHELI’

Y NEUADD GOFFA, TU CEFN I’R FELIN SGWRSIO, STRYD BANGOR, Y FELINHELI.
NOSON O SGYRSIAU, ARDDANGOSFEYDD A FFILMIAU O’R DEUNYDD CASGLWYD YN YSTOD EIN YMCHWIL I HANES Y FELINHELI.

IAU 30 GORFFENNAF 10.00yb
Y FELINHELI: BODANDREG A TAN Y MAES – HANESION A YSBRYDION (5 MILLTIR)

CYCHWYN: Y FELIN SGWRSIO, STRYD BANGOR, Y FELINHELI
BRYNIOG / LLWYBRAU CYHOEDDUS. SGIDIAU CERDDED.

line

29.06.15 Ewch i wefan Gwyl Y Felin am wybodaeth am ddigwyddiadau'r wythnos.

Bydd ffyrdd ar gau ar adegau. Manylion ar y wefan. Bydd yr orymdaith yn cychwyn o'r HEN GEI LLECHI eleni am y tro cyntaf a bydd ffyrdd ar gau rhwng 12 ac 1 dydd SADWRN nesaf, Gorff 4. Pasiwch y neges ymlaen.

MWYNHEWCH yr WYL!

line

26.06.15 Trefniadau Cau Ffyrdd Wythnos Gwyl Y Felin

1. Bydd y ffordd a adwaenir fel Ffordd Glan y Môr, Y Felinheli o’i gyffordd gyda Pen Ceunant (ger Tafarn y Garddfôn) am bellter o oddeutu 320 metr hyd at fynediad maes parcio’r Clwb Hwylio ar gau i gerbydau modur gan gynnwys beiciau pedal rhwng 5.00 yr hwyr a 10.00 yr hwyr ar y 1af o Orffennaf, 2015. (Ar gyfer y Ras 10k).

2. Bydd y ffordd a adwaenir fel Ffordd Glan y Môr, Y Felinheli o’i gyffordd gyda Pen Ceunant (ger Tafarn y Garddfôn) am bellter o oddeutu 320 metr hyd at fynediad maes parcio’r Clwb Hwylio ar gau i gerbydau modur gan gynnwys beiciau pedal rhwng 10.00 y bore a 6.00 yr hwyr ar y 4ydd o Orffennaf, 2015. (Ar gyfer y Carnifal).

3. Bydd y ffordd a adwaenir fel Hen Cei Llechi, Y Felinheli o bwynt ger Tafarn yr Halfway hyd at rif 1 Hen Cei Llechi ar gau i gerbydau modur gan gynnwys beiciau pedal rhwng 12.00 hanner dydd hyd at 1.00 y prynhawn ar y 4ydd o Orffennaf, 2015.

4. Bydd y ffordd a adwaenir fel Stryd Bangor, Y Felinheli o bwynt ger Tafarn yr Halfway hyd at y gyffordd ger Pen Ceunant ar gau i gerbydau modur gan gynnwys beiciau pedal rhwng 12.30 y prynhawn hyd at 1.00 y prynhawn ar y 4ydd o Orffennaf, 2015. (Ar gyfer Gorymdaith Carnifal).

Y gosb am dorri'r cyfryw reoliad yw dirwy heb fod yn fwy nag UN MIL O BUNNOEDD (£1000.00) Sian Gwenllian 07775642202

line

19.06.15 Safle sipsiwn

Cais cynllunio i adeiladu safle sipsiwn yn Cae Fodol ger Y Faenol/Ty Golchi wedi cael ei WRTHOD gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd. Gellir gweld y drafodaeth yn llawn ar y we-ddarllediad. 1.13 munud mewn i'r drafodaeth.
Pwyllgor Cynllunio - Cyngor Gwynedd gweddarllediadau

line

18.06.15 GRŴP IAITH Y FELINHELI A GŴYL Y FELIN 2015

FLOG OSIAN

Rhai o drigolion y Felinheli sy’n gweithio ar y cyd ydi Grŵp Iaith y Felin.  Nod y grŵp ydi sicrhau fod y Gymraeg yn parhau i fod yn iaith fyw a pherthnasol yn y Felinheli.  Mae croeso i  unrhyw un sydd a diddordeb yn eu gwaith ddod i gyfarfodydd y grŵp.

Hefo cymorth hunaniaith: y fenter iaith sy’n gweithio ar draws Gwynedd cafwyd y syniad o ofyn i Osian Owen, sy’n aelod o’r Grŵp Iaith greu flog.  Blog personnol ar fideo ydi flog:  fideo+blog = flog.  Bwriad y flog ydi dangos i bawb sut mae’r Gymraeg yn rhan mor bwysig o fywyd pob dydd person ifanc yn y Felinheli a pha mor bwysig ydi  hi  fod y Gymraeg yn cadw ei lle fel prif iaith y pentref.

Yn y flog mae Osian yn dangos agweddau o’i fywyd dyddiol a sut bod pob agwedd o’r bywyd hwnnw’n cymryd lle yn hollol naturiol yn y Gymraeg.  Wrth fynd am dro o amgylch y pentref mae o’n holi rhai o drigolion eraill y Felinheli ynglŷn â’u hagwedd at y Gymraeg a pham fod y Gymraeg, am wahanol resymau  yn  bwysig iddyn nhw.

Mae Grŵp Iaith y Felinheli am i cymiant o bobl a phosib  weld y flog yn ystod wythnos Gŵyl y Felin.  Mwynhewch ei gwylio brynhawn Gwener y 26ain yn ystod lansiad yr Wyl yn y Felingylchu; brynhawn Llun y 29ain ar ôl 5.30 y.h.yn y babel fawr lar Lan y Môr cyn cychwyn y ffilm i blant; eto yn y babell fawr ar nos Fawrth y 30ain cyn i Gwis yr Ŵyl gychwyn am 9.00 y.h. ac am y tro olaf brynhawn Sadwrn y 4ydd yn ystod y carnifal.  Ar ôl yr Ŵyl cewch ei gweld ar www.Felin.org  ac mi fydd hi hefyd i’w gweld ar broffil Facebook y Felinheli. 

Mae Grŵp Iaith y Felin yn gofyn i bawb fydd wedi gwylio’r flog ystyreid tri pheth:

 • i feddwl be’ mae’r Gymraeg yn olygu iddyn nhw?
 • sut le fyddai’r Felinheli heb y Gyrmaeg?
 • be allan nhw wneud i sicrhau na fydd y Felinhlei byth yn colli’r Gymraeg?

Diolch i bawb gymerodd ran yn y flog:

Osian Owen, Dylan Bryn, Nerys Owen,  Sian Gwenllian, Beverley Jones, Hannah Swann.                                                   

Diolch hefyd i Bwyllgor Gŵyl y Felin, Siop Londis a Chaffi’r Swellies.
Tim cynhyrchu: Sioned Jones, hunaniaith, Eleth Peate, Cyngor Gwynedd.


line

Newyddion Da a Newyddion Drwg

Newyddion da : Cyngor Gwynedd wedi sicrhau grant i wella'r llwybr i Rowen i gynnwys wyneb newydd, grisiau a chanllaw.
Newyddion drwg: pryderon am ddioglewch y cyhoeddyn golygu nad oes modd ail-agor Stepiau Cei. Asesiad pellach mewn pythefnos.

line

Diweddariad Cais Cynllunio Cae Fodol

Cais cynllunio Cae Fodol (safle Sipsiwn) ger bron Pwyllgor Cynllunio 15.06.2015 "Fel cynghorydd Y Felinheli, rwyf wedi cael cyfle i gasglu barn pentrefwyr am y cais yma, gan gynnwys cyfarfod cyhoeddus efo'r cyngor cymuned. Rydym 100% y erbyn y datblygiad. Nodaf fod swyddogion cynllunio yn argymell gwrthod ac rwyf yn cytuno a'r rhesymau. Dydy hi ddim yn gwneud synnwyr i adeiladu parc carafannau mewn parth llifogydd na mewn ardal bywyd gwyllt pwysig ac mae'n or-ddatblygiad o'r safle, yn brin o gyfleusterau."

line

Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian MEHEFIN 2015

 • TORIADAU: mae Cyngor Gwynedd, fel bob cyngor yn gorfod torri ar wariant. Rwyf yn mynychu cyfres o 5 o weithdai i drafod y posibiliadau cyn fod y cyhoedd yn cael rhoi eu barn ar ba wasanaethau  fydd yn cael eu torri. Bydd angen i’r Cyngor gytuno ar werth £9M o doriadau erbyn Mawrth 2016.
 • Neuadd yr Eglwys : bum mewn cyfarfod adeiladol i drafod gwella’r Neuadd a gwneud defnydd o’r tir tu cefn ar gyfer llefydd parcio i’r pentref.
 • Llwybr Stepiau Cei : mae’r Cyngor wedi ei ail-agor ond wedi diogelu gwaelod y stepiau lle mae pryder o hyd am ddiogelwch y cyhoedd.
 • Cais Cynllunio Cae Fodol : yn cael ei drafod gan y Pwyllgor Cynllunio 15.06.2016

Darllenwch gweddill yr adroddiad

line

Ffair Haf
Codi arian i Nepal
Y Felin Gylchu
Sadwrn Mehefin 13
11am - 4pm.
Te pnawn a stondinau amrywiol

line

National Grid - Newyddion i’r Gymuned

Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru Gwanwyn 2015 - cliciwch yma

line

Bingo Teulu

Cliciwch y llun am fwy o wybodaeth

line

Crysau-T Gŵyl y Felin gan Hunaniaith

Yn ystod wythnos Gŵyl y Felin eleni mi fydd hunaniaith yn rhannu crysau T allan i bobl ifanc y pentref. Gwaith hunaniaith ydi annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg ac i fod yn falch ohoni. Pwrpas y crysau T unigryw yma, na fydd ar gael yn unlle arall fydd gwneud pobl ifanc y Felin yn ymwybodol peth mor arbennig ydi gallu siarad Cymraeg a bod byw yn y Felinheli yn rhan o’r Cymreictod yna. Yda chi’n un da hefo geiriau, cysyniadau a rhoi’r ddau hefo'i gilydd? Mae angen slogan neu ymadrodd bachog, byr a slic i fynd ar flaen y crysau T. Os medrwch feddwl am slogan clyfar cysylltwch hefo Ifan yn swyddfa hunaniaith ar IfanLlewelynJones@gwynedd.gov.uk.

line

Diwrnod Gwau Cyhoeddus
Felin Sgwrsio
Mehefin 13
1 tan 4.30.
Mwy o wybodaeth gan Myfanwy 07767210825

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau