Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Tachwedd 10 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Medi 8 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Gorffennaf 14 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mehefin 9 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mai 12 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mawrth 10 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Chwefror 10 2015
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

02.02.16 Cysylltiad Gogledd Cymru – gwaith ecolegol a pheirianyddol

Rwy’n ysgrifennu i sôn wrthych am ein gwaith ecolegol a pheirianyddol.

Diolch i bawb a ymatebodd i’n hail gyfnod ymgynghori. Mae’r sylwadau a gawsom yn bwysig iawn ac rydym wrthi’n edrych yn ofalus ar yr hyn y mae pobl wedi'i ddweud wrthym.

Bydd y themâu a godwyd yn cael eu cynnwys mewn adroddiad ar yr ymateb a’n nod yw cyhoeddi hwnnw erbyn haf 2016. Bydd yr adroddiad yn rhoi cyfle i chi weld beth ddywedodd pawb wrthym a sut rydym yn talu sylw i hynny.

Gwyddom fod cymunedau, twristiaeth, y dirwedd a’r golygfeydd yn bwysig iawn i bobl yr ardal. Maen nhw’n bwysig i ni hefyd. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn cynnal rhagor o arolygon ac asesiadau i edrych yn fanwl ar y ffactorau hyn i gyd.

Mae ein timau eisoes yn gweithio’n galed yn cynnal nifer o arolygon yn edrych ar fywyd gwyllt. Cynhelir y rhain ar droed yn bennaf. Efallai y gwelwch y timau’n tynnu lluniau’r dirwedd a nodweddion fel cloddiau a phyllau. Mae’r arolygon yn rhan bwysig o’n gwaith i’n helpu i ddeall yr ardal yn well, yn enwedig yr ecoleg.

Bydd ein hasiantau tir, Dalcour Maclaren, yn dal i gydweithio’n agos â pherchnogion a deiliaid tir yn yr ardal i drefnu arolygon ar dir preifat. Rydym yn cynnal arolygon dros ardal eang ac felly nid yw’r ffaith ein bod yn cynnal arolwg ar ddarn penodol o dir yn golygu ein bod yn bwriadu gosod offer ar y darn hwnnw na’n bod wedi dewis llwybr.

Yn ogystal, bydd ein tîm peirianyddol i'w gweld yma a thraw yn yr ardal. Byddant yn dringo peilonau i edrych ar y llinell bresennol yn fwy manwl.

Efallai hefyd y gwelwch bobl yn gweithio yn ardal Afon Menai dros yr wythnosau nesaf. Bydd ein peirianwyr yn drilio tyllau turio bychan er mwyn edrych yn fwy manwl ar y math o dir. Caiff y gwaith hwn ei gynllunio’n ofalus fel na fydd yn swnllyd nac yn amharu ar bobl. Mae gennym lawer o waith i’w wneud cyn y byddwn yn gwybod lle a sut y byddwn yn croesi Afon Menai a bydd y gwaith pwysig hwn yn ein helpu i wneud ein penderfyniadau.

Bydd canlyniadau’r holl waith hwn, ynghyd ag ymateb pobl yr ardal a ffactorau pwysig eraill, yn dylanwadu ar ddyluniad y cysylltiad y bwriadwn ei wneud.

Byddwn yn dal i ddiweddaru ein gwefan a gallwch gysylltu â ni o hyd trwy’n rhif rhadffôn ac ebost.

Yn gywir,
Cysylltiad Gogledd Cymru
Tîm Cysylltiadau Cymunedol

line

26.01.16 Ffordd Osgoi Y Felinheli – gwaith ffordd 3 wythnos

Fe fydd Cyngor Gwynedd, ar ran Llywodraeth Cymru, yn ail wynebu'r darn canol o ffordd osgoi Y Felinheli yn ystod mis Chwefror.

Mae'r gwaith fod i gychwyn ar y 9fed o Chwefror am dair wythnos gan gwmni Hogan (Adeiladwaith) Cyf.

Fe fydd y gwaith yn digwydd rhwng 20:00 yr hwyr a 06:00 y bore - hynny yw dros nos.
Dywedodd Cynghorydd Y Felinheli, Cyng Sian Gwenllian

“Rwyf yn gwybod fod y gwaith yma yn angenrheidiol ac rwyf yn falch iawn na fydd yn digwydd yn ystod y dydd. Gan fod y gwaith yn digwydd dros nos, bydd pentref Y Felinheli yn osgoi’r tagfeydd fyddai’n digwydd petai’r ffordd osgoi ar gau yn yr oriau brig.

“Gan na fydd angen i yrwyr ddod dryw’r Felinheli tan ar ôl wyth yr hwyr ac na fydd neb angen dod dryw’r pentref ar ôl chwech y bore, mawr obeithiaf na fydd problemau mawr yn codi.

“Serch hynny, byddaf yn cadw golwg manwl ar y sefyllfa ac yn trafod efo swyddogion os bydd problemau yn dod i’r amlwg. Os ydych yn rhagweld y byddwch yn cael eich heffeithio gan y gwaith ag angen trafod efo’r Cyngor ymlaen llaw, cysylltwch a mi neu’r Adran Priffyrdd yn syth.”

“I leihau unrhyw anawsterau i'r pentref, mae’r Cyngor wedi cysylltu a chwmnïau loriau yn gofyn iddyn nhw osgoi’r Felinheli a ddefnyddio ffyrdd eraill yn ystod cyfnod y gwaith.

“Mi fydd trafnidiaeth yn teithio tuag at Fangor yn cael defnyddio’r ffordd osgoi, ac mi fydd trafnidiaeth yn teithio tuag at Gaernarfon yn cael ei atgyweirio drwy Felinheli yn ystod y nos..”

Mwy o wybodaeth :

Barry Naylor Williams
Peiriannydd Cynorthwyol / Assistant Engineer
Gwasanaeth Cynnal Priffyrdd a Bwrdeistrefol / Highways and Municipal Maintenance Service
Priffyrdd a Bwrdeistrefol / Highways and Municipal
Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council
Stad Ddiwydiannol Cibyn / Cibyn Industrial Estate
Caernarfon
Gwynedd. LL55 2BF
Ffon / Tel :- 01286 679760

line

18.01.16 Sgwrs Bywyd Iach gan Osian Evans ar Ddydd Mercher Ionawr 20

poster

 

 

20.01.16 2yp yn Y Felin Sgwrsio

Cliciwch yma am fwy o wybodaethline

15.01.16 TWMPATH DAWNS I DDATHLU NOSON SANTES DWYNWEN

MAE Dysgwyr Cymraeg yn Y Felinheli yn cynnal twmpath dawns i ddathlu noson Santes Dwynwen ddiwedd mis Ionawr.

Bydd y grwp gwerin Aderyn Prin yn chwarae yn y noson,a gynhelir gan GLWB Y DYSGWYR , yn y Neuadd Goffa ar nos Sadwrn, Ionawr 30ain.

"Ein dysgwyr ni sydd wedi meddwl am y syniad hwn, a gobeithio bydd y noson yn gallu apelio at bobl o bob oed" meddai Aled G Job, sy'n cydlynu gweithgareddau dysgu Cymraeg yn Y Felinheli.

Cost y noson fydd £10.00 yn cynnwys bwyd

Bydd y noson yn cychwyn am 7.00 a bydd bar ar gael hefyd.

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau