Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mawrth 10 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Chwefror 10 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ionawr 13 2015
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Rhagfyr 9 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Tachwedd 11 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Hydref 22 2014
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Hydref 14 2014
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

Grwp Iaith Y Felinheli - Newyddion Diweddaraf

Cyfarfod nos Fercher, 13/05/2015, Y Felin Sgwrsio - cliciwch yma

line

TAITH GERDDED a SWPER
Iau 21 Mai
6.30 pm
Felin Sgwrsio
(milltir a hanner)
Enwau i Myfanwy 07767 210825

line

ADRODDIAD CYNGHORYDD SIAN GWENLLIAN                    
Mai 2015

Ffordd Tafarngrisiau: Rwyf mewn cysylltiad rheolaidd efo swyddogion Cyngor Gwynedd ynglŷn a phroblem cyflwr y ffordd yma sy’n gwaethygu yn sydyn. Mae peth gwaith wedi ei wneud ond deallaf fod y ffordd yn cael blaenoriaeth ar gyfer gwaith ail-wynebu sylweddol.

Llwybrau o amgylch y Cei: Bu cyfarfodydd yn ddiweddar rhwng swyddogion Cyngor Gwynedd a pherchennog yr harbwr i drafod y giatiau diogelwch a’r pontŵn newydd yn  Hen Gei Llechi. Cytunwyd fod angen cyflwyno cais adeilad rhestredig ar gyfer y giatiau newydd gan gynnwys y giatiau uwchben yr ystolion ar wal y doc a hefyd ar gyfer y pontŵn. Bydd rhaid cyflwyno adroddiad strwythurol gyda’r cais ynglŷn a chyflwr a chryfder y wal sydd yn cael ei ddefnyddio gyda’r pontŵn. Unwaith fo’r ceisiadau wedi eu cyflwyno, fe fydd cyfnod ymgynghori pan fydd aelodau’r cyhoedd a’r Cyngor Cymuned yn gallu ymateb....Mwy

line

Dros £1,200 i Nepal

Codwyd dros £1,200 ar gyfer Apel Nepal mewn dau ddigwyddiad yn Y Felinheli yn ddiweddar. Ym Mhlas menai bu Simon Hall yn sgwrsio am ei brofiadau yn dringo Everest gan godi £714 i Apel Daeargryn Nepal y British Red Cross. Casglwyd dros £500 ar Ddiwrnod Etholiad yn Felin Sgwrsio drwy werthu cacennau, raffl a diodydd. Diolch i Roberts of Port Dinorwic am eu help. Da iawn pawb.

line

Cais i godi 14 ty ar Gae Rowen

Mae cais cynllunio amlinellol wedi ei gyflwyno i godi 14 ty newydd, creu mynedfa gerbydol newydd a ffordd stad, creu rhandiroedd gyda mynedfa a pharcio cysylltiol ar dir yn Cae Rowen o dan y Ganolfan Feddygol. Mae’r Cymgor Cymuned wedi datgan gwrthwynebiad gan fod y tir tu allan i ffin datblygu’r pentref. Bydd y cais yn cael ei drafod gan Bwyllgor Cynllunio Gwynedd. Rhif y cais yw C15/0416/20/AM

line

Lladrad yn Y Felinhelii

Rhyw dro rhwng 9.20pm ar 24 Ebrill a 5.30am ar 25 Ebrill cafodd garej ei thorri mewn iddi yn ardal Y Felinheli. Cafodd peiriant chwistrellu dŵr Karcher melyn ei ddwyn a chredir ei fod werth tua £240. O oes gennych unrhyw wybodaeth ffoniwch Heddlu Gogledd Cymru ar 101 gan ddyfynnu cyfeirnod RC15058606.

line

Noson codi arian i Nepal

Mynydd Everest
Siwrne yn yr Himalay gan Simon Hall
Er budd Apel Daeargryn Nepal

Yn 2007, bu Simon yn arwain criw o wyth o ddringwyr i gopa Mynydd Everest.
Bydd y rhai sy'n gyfarwydd a'r Himalaya yn gwerthfawrogi fod cymorth y Sherpas a phobol Nepal yn hanfodol i lwyddiant y mwyafrif o'r teithiau hyn. Mae'r gymuned hon wedi dioddef daeargryn trychinebus gyda chanlyniadau dynol echrydus. Mae Simon yn gobeithio codi arain i Apel Daeargryn y Groes Goch drwy rannu ei brofiad ar Fynydd Everest.

Does dim angen ticed i'r digwyddiad yma ac mae croeso i bawb
Cyfraniadau i Apel Daeargryn y Groes Goch yn Nepal

Gwener 8 Mai 2015 am 7pm
Plas Menai
ger Y FELINHELI

Mwy o wybodaeth

line

Gwaith taclus gan wirfoddolwyr Y Felinheli

llun: Cyngor Gwynedd

Yn ddiweddar daeth nifer o breswylwyr Y Felinheli at ei gilydd i wella edrychiad ac amgylchedd y gymuned trwy gasglu sbwriel o gwmpas y pentref.

Cafodd y criw o wirfoddolwyr, a oedd yn cynnwys plant ac oedolion, fenthyg offer gan adran Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, a mynd ati un noswaith i daclo llecynnau blêr y pentref.

Meddai’r Cynghorydd Sian Gwenllian sy’n cynrychioli’r Felinheli ar Gyngor Gwynedd: "Diolch i'r 15 o bobl leol ddaeth allan i hel sbwriel yn y pentref. Casglwyd llond tua ugain bag o sbwriel gan ganolbwyntio ar y llefydd gwaethaf yn y pentref. Mae pob man bellach yn lân a thaclus ac mae'r pentref yn edrych yn fendigedig wrth i'r haul dywynnu."

Erthygl Llawn

line

Ebrill 2015 - Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian

Casglu Sbwriel o amgylch y pentref: NOS IAU 23.04.15 6 tan 8, yn cychwyn o’r YSGOL. Croeso i bawb! Bydd teclynnau codi sbwriel a bibiau ar gael.

Cae Fodol: disgwylir i’r cais cynllunio am safle sipsiwn fynd ger bron y Pwyllgor Cynllunio diwedd mis Mai. Deallaf y bydd swyddogion yn argymell GWRTHOD y cais...

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad llawn

line

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran 116 - Hysbysiad o Gyfethol

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

line

Llwybr i Rowen wedi cau

Mae perchennog y llwybr lawr at draeth Rowen wedi anfon neges yn dweud fod y llwybr AR GAU oherwydd ei gyflwr.
Mae Cyngor Gwynedd wedi cytuno i wneud cais am grant i wella'r llwybr fel bod modd ei gofrestru yn swyddogol fel llwybr cyhoeddus fydd ar agor yn barhaol ar gyfer y cyhoedd.

line

Cliciwch y llun am fwy o wybodaeth

line

Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad Ebrill 2015

line

Mwy na 700 o bobl yn ymweld ag arddangosfa gyhoeddus Ffordd Osgoi Caernarfon i’r Bontnewydd

 Daeth mwy na 700 o bobl i dair arddangosfa gyhoeddus a drefnwyd i gyflwyno gwybodaeth am Ffordd Osgoi Caernarfon i’r Bontnewydd, ar yr A487.

 Hefyd, mae bron i 2,000 o bobl wedi ymweld â gwefan y prosiect. Yno ceir llawer iawn o wybodaeth a dogfennau cysylltiedig â’r cynllun, ynghyd â delweddau 3D yn dangos llwybr arfaethedig y ffordd newydd.

 Roedd cyfle i’r cyhoedd siarad â swyddogion y cynllun yn yr arddangosfeydd, a gynhaliwyd dros dri diwrnod dilynol yng Nghaernarfon, Y Bontnewydd a Chaeathro.

 Meddai Bryn Williams, Swyddog Cyswllt â’r Cyhoedd Ffordd Osgoi yr A487 Caernarfon i’r Bontnewydd: “Rydym yn hapus dros ben fod cymaint o bobl wedi galw heibio. Roedd yn braf cael cwrdd â thrigolion lleol i drafod y prosiect.

 “Rydym wedi dechrau casglu ynghyd y sylwadau a’r safbwyntiau a fynegwyd dros y tri diwrnod a bwriadwn drefnu arddangosfa arall ym Mehefin.

 “Gall pawb na lwyddodd i ddod i’r arddangosfeydd weld manylion y prosiect ar y wefan www.cbbypass.co.uk.”

line


Diolch bawb am ymweld a'r wefan hon.

Hynod boblogaidd o hyd!
Chwef 2015 = 68,503 hits
Ionawr 2015 = 70,373 hits
Rhag 2014 = 53,932 hits

line

Perchennog modurdy yn helpu’r Cylch Meithrin

Mae gwr busnes lleol yn cefnogi Apêl ariannol Cylch Meithrin Y Felinheli sy’n wynebu’r dasg anferth o godi £10,000 erbyn mis Gorffennaf.

Mae Kevin Wyn Jones o Central Garage yng nghanol y pentref yn cynnig rhoi £5 i’r Cylch o bob MOT car mae’n ei wneud hyd Mai 31.

"Roeddwn wedi darllen am y problemau ariannol sy’n wynebu’r Cylch ac fe gysylltais a’r Cynghorydd Sian Gwenllian,” meddai Kevin sy’n rhedeg y modurdy ers 30 mlynedd.

"O Ddydd Gŵyl Dewi ymlaen, byddaf yn cyfrannu £5 o bob MOT i’r Cylch. Bydd cwsmeriaid yn talu £35 am y gwasanaeth MOT gyda £5 o hwn yn mynd tuag at Apêl y Cylch.

“Rwyf wedi bod yn rhedeg fy musnes yn pentref ers 30 mlynedd bellach ac wedi cael cefnogaeth wych gan y pentrefwyr. Yn fan hyn y cychwynnais mewn busnes a dyma lle ydw i hyd heddiw! Roeddwn yn teimlo fod hyn yn un ffordd o roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned.  

“Mi fyddai yn bechod mawr gweld y Cylch yn gorfod cau yn sgil problemau ariannol tymor byr a gobeithio y bydd fy arwydd o gefnogaeth yn eu helpu wrth iddyn nhw symud tuag at eu targed o £10,000.”

Meddai Cadeirydd Cylch Meithrin Y Felinheli, Ceri Ann Owen: “

Rydym yn ddiolchgar iawn i Kevin a Central Garage am eu cynnig caredig. Mae cael cefnogaeth busnes lleol yn hwb mawr i ni, yn dangos fod y Cylch yn cael ei werthfawrogi.

“Rydym wedi cynnal rhai digwyddiadau llwyddiannus yn barod gyda’r Parti Sant Ffolant yn codi £1,300 (wedi ei ddwblu gydag arian cyfatebol gan HSBC) ac fe werthwyd yr holl dicedi ar gyfer y Noson Gyri.

"Mae’r pentref cyfan yn ein cefnogi ac rwy’n optimistaidd y byddwn yn cyrraedd ein targed, er fod ffordd bell i fynd o hyd. Rydym wedi sefydlu cronfa ar-lein ble gall unigolion gyfrannu.”

Donate Via Paypal

Darllen yr erthygl lawn

line

 

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau