Cynllun Llifogydd Cymunedol

Cyngor Cymuned Y Felinheli a Cyfoeth Naturiol Cymru Cynllun Llifogydd Cymunedol

Beth yw Cynllun Llifogydd Cymunedol?

 • Gwybodaeth i helpu’ch cymuned i baratoi ar gyfer llifogydd.
 • Helpu lleihau’r risg i bobl a difrod i eiddo trwy godi ymwybyddiaeth gyda phreswylwyr.
 • Mae’n cynnwys yr holl rifau ffôn perthnasol i adrodd materion.
 • Helpu rhannu gwybodaeth leol yn ystod llifogydd i gynorthwyo’r Gwasanaethau Brys.
 • Helpu trosglwyddo gwybodaeth leol, pryderon a materion i’r awdurdodau perthnasol cyn ac yn dilyn llifogydd.

Pwy fydd yn datblygu Cynllun Llifogydd Cymunedol Y Felinheli

 • Bydd aelodau y Cyngor Cymuned yn arwain y gwaith gyda chymorth y Wardeiniaid Llifogydd a Cyfoeth Naturiol Cymru

Beth yw rôl Warden Llifogydd gwirfoddol?

O ddydd i ddydd gall rôl Warden Llifogydd gwirfoddol gynnwys;

 • Ymgysylltu a chodi ymwybyddiaeth o’r risg o lifogydd yn y gymuned

Annog trigolion i gofrestru i dderbyn negeseuon Rhybuddion Llifogydd

Cymeryd rhan weithgar mewn unrhyw ymarferion llifogydd aml-asiantaethol (os yn berthnasol)

Yn ystod digwyddiad llifogydd gall rôl Warden Llifogydd gwirfoddol gynnwys;

 • Adrodd am faterion perygl llifogydd
 • Ymateb i negeseuon Rhybudd Llifogydd
 • Cadw log o ddigwyddiadau

Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr, a gellir ei deilwra i anghenion eich cymuned.

Pwy all fod yn Warden Llifogydd

 • Gall Wardeiniaid Llifogydd gwirfoddol fod yn unigolion sydd mewn perygl o lifogydd, ond hefyd unigolion na effeithir arnynt yn uniongyrchol.
 • Gall Wardeiniaid Llifogydd gwirfoddol derbyn cyngor a chymorth gan Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ogystal ag unrhyw sefydliad perthnasol arall, er enghraifft Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), Mantell Gwynedd, y Groes Goch Brydeinig, National Flood Forum ac ati.

Gwybodaeth yn seiliedig ar gyflwyniad gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyngor Cymuned Y Felinheli Cynllun Llifogydd Cymunedol

Parthau:

  1. Glan y Mor
  2. Marina Newydd
  3. Marina Hen
  4. Afon Heulun
  5. Pen Ceunant, Stryd Menai, Uwch Menai
  6. Pen Y Bryn a Stryd Bangor hyd at Gofeb y Cloc
  7. Cofeb y Cloc I Halfway yn cynnwys Allt Penrallt
  8. Halfway I Nant Y Garth
  9. Seilo
  10. Bryn Ffynnon / at yr Eglwys
  11. Lon Llwyn I Bryn Ffynnon
  12. Tan Y Maes, Ger Y Nant, Tafarngrisiau
  13. Cartref Cerrig Yr Afon I Cwrt Menai
  14. Allt Dinas
  15. Stad y Wern at Rhes Gwelfor

 

map yw dilyn..

 

 

 Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.