Newyddion Diweddaraf

Baw Cwn yn Y Felinheli

21.01.2021

Mae baw ci yn cael ei daflu yn y coed a'r llwyni ac ar ochor llwybrau a'r lonydd yn ein pentref.

Mae'r broblem o faw ci yn y pentref wedi bod ar gynnydd ers ddechrau y pandemig. Rydym yn hynod ffodus o gael nifer o lwybrau hyfryd ar ein stepan drws a does dim rheswm am y diffyg parch at iechyd a diogelwch eraill.

Mae peidio clirio baw ci yn drosedd ac er bod y rhan fwyaf o berchnogion cwn yn byhafio mewn ffordd gyfrifol, mi fyddwn yn gweithio i gymeryd safiad llym yn erbyn troseddwyr. Mae baw ci yn creu risg i iechyd pobol ac yn gallu achosi rhywun i golli eu golwg.

Erfynnwn perchnogion i gadw eu cwn ar denyn ac i GODI baw a chael gwared ohono fo yn y ffordd cywir. Mae yna biniau baw cwn mewn llefydd o gwmpas y pentref. Mae map yn fan hyn yn dangos eu lleoliad. Nid oes modd cael mwy o finiau. Mae ganddom mwy o finiau na nifer o bentrefi eraill yng Ngwynedd.

Os yw un o'r biniau yn llawn neu wedi torri, yna cysylltwch efo'r Cyngor Cymuned trwy ein gwefan https://felinheli.org/cysylltu neu trwy gysylltu yn uniongyrchol efo Cyngor Gwynedd i adrodd y broblem. Ar y wefan neu ar Ap: App Store/ Google Play

  • 210121-baw-ci-1
  • 210121-baw-ci-2
  • 210121-baw-ci-3
  • 210121-baw-ci-4
  • 210121-baw-ci-5
  • 210121-baw-ci-6

 

Panad a Chân

17.01.2021

Neges i'r pobol o'r Felinheli gan Eve Goodman:

Dwi'n rhedeg prosiect 'meet-up' ar-lein ac yn cynnig le i cael sgwrs, a rhannu straeon. Gyda’ch caniatâd, byddaf yn defnyddio eich straeon fel ysbrydoliaeth i ysgrifennu caneuon gwerin. Efallai y bydd modd i ni fynd ar daith gerddorol a chreu rhywbeth difyr gyda’n gilydd. Nid oes angen profiad cerddorol arnoch. Croeso i bawb!

Plis rhannwch gydag unrhyw un a fyddai'n mwynhau!

I gofrestru eich diddordeb ac i gael sgwrs gychwynnol ar-lein, gadewch eich enw a'ch rhif ffôn yn siop y pentref neu anfonwch e-bost: evesarahgoodman@gmail.com

Comisiynwyd gan Opera Canolbarth Cymru trwy Gerddoriaeth eich Milltir Sgwâr gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

  • 160121-panad-a-chan

 

Darlunio gan Manon Dafydd

Llwybr ar gau

16.01.2021

Yn anffodus iawn - oherwydd peryg’ i gerddwyr, mae llwybyr Afon Heulyn wedi gorfod cael ei gau gan Cyngor Gwynedd. Edrych ymlaen at gael y llwybyr yn saff i’w gerdded eto.

  • 210121-llwybyr-afon-1
  • 210121-llwybyr-afon-2
  • 210121-llwybyr-afon-3

Diogelu Cymru - Math Newydd o'r coronafeirws

11.01.2021

Mae math newydd o'r coronafeirws yng Nghymru. Mae'n lledaenu'n llawer haws.

Mae'n bwysicach nag eirioed dilyn y rheolau.

Diogelu Cymru

16.12.2020

Peidiwch â gwahodd coronafeirws i'ch cartref y Nadolig hwn.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Talu teyrnged

16.12.2020

I bawb sydd eisiau talu teyrnged i gyn ficer y pentref , y Parch Lloyd Jones - bydd yr hers yn dod drwy Felin am 9.30 dydd Llun nesa 21/12/20 ar ei ffordd i Eglwys Clynnog.

Neges arbennig gan Sandy Hughes-Walton

12.12.2020

Os oes unrhyw aelodau hŷn o'r gymuned ar ei pen eu hunain Diwrnod Nadolig, dwi'n hapus i fynd â cinio iddynt.

Plis cysylltwch a heather-jones@felinheli.org.

Newyddion trist iawn

10.12.2020

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth ein cyn ficer, Lloyd Jones a fu farw yn sydyn yr wythnos hon. Roedd yn gymeriad bywiog yn ein cymuned ac yn ffrind i bawb. Bu'n cydweithio gyda thrigolion i godi arian i adnewyddu Eglwys Llanfair-is-gaer ac i helpu elusennau drwy sefydlu Y Felin Gylchu.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Nadolig Llawen o’r Felinheli

05.12.2020

Diolch i’r Cyngor Cymuned a criw Gwyl y Felin.

 

 

Casgliad Banc Bwyd Arfon

29.11.2020

Neuadd yr Eglwys,Y Felinheli

Byddwn yn derbyn cyfraniadau ar y ddyddiau isod:

Dydd Sul Tachwedd 29ain,
6ed a 13eg Rhagfyr
10.30yb tan 12.30yh

Tiniau bwyd,bwyd sych(dim pasta,diolch) pethau ymolchi

 

 

'RYA' Clwb Hwylio y Flwyddyn 2021

24.11.2020

Llongyfarchiadau i Glwb Hwylio Y Felinheli sydd wedi cyrraedd rownd derfynol 'RYA Yachts & Yachting Club of the Year 2021' - Mae'r pleidleisio ar agor nawr ar gyfer Clwb y Flwyddyn - Dyma ddolen i bleidleisio

Gwasanaeth Sul Y Cofio Y Felinheli 2020

08.11.2020

SUL Y COFIO 2020 - GWASANAETH AR-LEIN

01.11.2020

Yn anffodus, yn sgil y pandemig, bydd Gwasanaeth Sul Y Cofio eleni yn whanol.
Mae’n rhaid i’r Cyngor Cymuned help i gadw pobl yn saff a sicrhau ein bod yn cyd fynd a rheolau a chyfyngiadau, tra’n parchu y rhai a fu farw ac ymdrin a’u teuluoedd gyda sensitifrwydd.

Y flwyddyn yma bydd y Cyngor Cymuned yn cynnal GWASANAETH SUL Y COFIO AR-LEIN yn lle’r digwyddiad arferol ger y Cloc Coffa.
Rydym yn deall y bydd rhai pobol wedi eu siomi, ond yn anffodus mae hwn yn benderfyniad rydym wedi gorfod ei wneud tra bod y pentref yn gweithredu i arafu lledaeniad COVID-19.

Mae FFILM FER o’r Gwasaneth Coffa yn cael ei greu. Bydd yn cynnwys darllen Enwau y Rhai a Gollwyd, chwarae’r Last Post a’r Ddau Funud o Ddistawrwydd Cenedlaethol.
Bydd y rhaglen yn cael ei ddarlledu ar Ddydd Sul 8fed o Dachwedd o 10.40 yb – 11.15 yb ar:

www.felinheli.org a tudalen Facebook Y Felinheli

Bydd hefyd ar gael ar ol yr amser yma ar y platfformau hyn.

Rydym yn gobeithio y bydd pobol ar draws y pentref yn ymuno ar lein er mwyn i ni gael sefyll hefo’n gilydd fel cymuned i gofio.
Gallwn aros yn dawel am y ddau funud o ddistwrwydd yn ein cartrefi neu ar ein trothwy.

Bydd posib i bobl sydd am fynd at Gofeb Y Cloc i osod eu torchau a thalu teyrnged i wneud hynny unrhyw dro y mynent yn y dyddiau yn arwain at Sul Y Cofio neu ar y dydd ei hun.
Gan fod dim digwyddiad ffurfiol wedi ei drefnu yna ni fydd cyfyngiadau mewn lle.

Rydym yn gofyn wrthoch gyd-fynd a gofynion Llywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â COVID-19 ac eich bod yn parchu iechyd a diogelwch eich hunain ac eraill o gwmpas y gofeb.
Ni fydd y lôn ar gau eleni fellu hoffwn eich atgoffa i fod yn wyliadwrus o draffig.
Hoffem hefyd ofyn i chwi rannu y wybodaeth yma gyda unrhyw un sydd fel arfer yn mynychu Gwasanaeth Sul Y Cofio ond sydd ddim yn defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol.

CYNGOR CYMUNED Y FELINHELI

 


Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

| © 2020 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.