Archif Newyddion 2020

16.12.20 Diogelu Cymru

Peidiwch â gwahodd coronafeirws i'ch cartref y Nadolig hwn.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

16.12.20 Talu teyrnged

I bawb sydd eisiau talu teyrnged i gyn ficer y pentref , y Parch Lloyd Jones - bydd yr hers yn dod drwy Felin am 9.30 dydd Llun nesa 21/12/20 ar ei ffordd i Eglwys Clynnog.

12.12.20 Neges arbennig gan Sandy Hughes-Walton

Os oes unrhyw aelodau hŷn o'r gymuned ar ei pen eu hunain Diwrnod Nadolig, dwi'n hapus i fynd â cinio iddynt.

Plis cysylltwch a clerc@felinheli.org.

10.12.20 Newyddion trist iawn

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth ein cyn ficer, Lloyd Jones a fu farw yn sydyn yr wythnos hon. Roedd yn gymeriad bywiog yn ein cymuned ac yn ffrind i bawb. Bu'n cydweithio gyda thrigolion i godi arian i adnewyddu Eglwys Llanfair-is-gaer ac i helpu elusennau drwy sefydlu Y Felin Gylchu.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

05.12.20 Nadolig Llawen o’r Felinheli

Diolch i’r Cyngor Cymuned a criw Gwyl y Felin.

 

 

29.11.20
Casgliad Banc Bwyd Arfon

Neuadd yr Eglwys,Y Felinheli

Byddwn yn derbyn cyfraniadau ar y ddyddiau isod:

Dydd Sul Tachwedd 29ain,
6ed a 13eg Rhagfyr
10.30yb tan 12.30yh

Tiniau bwyd,bwyd sych(dim pasta,diolch) pethau ymolchi

 

 

24.11.20
'RYA' Clwb Hwylio y Flwyddyn 2021

Llongyfarchiadau i Glwb Hwylio Y Felinheli sydd wedi cyrraedd rownd derfynol 'RYA Yachts & Yachting Club of the Year 2021' - Mae'r pleidleisio ar agor nawr ar gyfer Clwb y Flwyddyn - Dyma ddolen i bleidleisio

08.11.20
Gwasanaeth Sul Y Cofio Y Felinheli 2020

01.11.2020 SUL Y COFIO 2020 - GWASANAETH AR-LEIN

Yn anffodus, yn sgil y pandemig, bydd Gwasanaeth Sul Y Cofio eleni yn whanol.
Mae’n rhaid i’r Cyngor Cymuned help i gadw pobl yn saff a sicrhau ein bod yn cyd fynd a rheolau a chyfyngiadau, tra’n parchu y rhai a fu farw ac ymdrin a’u teuluoedd gyda sensitifrwydd.

Y flwyddyn yma bydd y Cyngor Cymuned yn cynnal GWASANAETH SUL Y COFIO AR-LEIN yn lle’r digwyddiad arferol ger y Cloc Coffa.
Rydym yn deall y bydd rhai pobol wedi eu siomi, ond yn anffodus mae hwn yn benderfyniad rydym wedi gorfod ei wneud tra bod y pentref yn gweithredu i arafu lledaeniad COVID-19.

Mae FFILM FER o’r Gwasaneth Coffa yn cael ei greu. Bydd yn cynnwys darllen Enwau y Rhai a Gollwyd, chwarae’r Last Post a’r Ddau Funud o Ddistawrwydd Cenedlaethol.
Bydd y rhaglen yn cael ei ddarlledu ar Ddydd Sul 8fed o Dachwedd o 10.40 yb – 11.15 yb ar:

www.felinheli.org a tudalen Facebook Y Felinheli

Bydd hefyd ar gael ar ol yr amser yma ar y platfformau hyn.

Rydym yn gobeithio y bydd pobol ar draws y pentref yn ymuno ar lein er mwyn i ni gael sefyll hefo’n gilydd fel cymuned i gofio.
Gallwn aros yn dawel am y ddau funud o ddistwrwydd yn ein cartrefi neu ar ein trothwy.

Bydd posib i bobl sydd am fynd at Gofeb Y Cloc i osod eu torchau a thalu teyrnged i wneud hynny unrhyw dro y mynent yn y dyddiau yn arwain at Sul Y Cofio neu ar y dydd ei hun.
Gan fod dim digwyddiad ffurfiol wedi ei drefnu yna ni fydd cyfyngiadau mewn lle.

Rydym yn gofyn wrthoch gyd-fynd a gofynion Llywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â COVID-19 ac eich bod yn parchu iechyd a diogelwch eich hunain ac eraill o gwmpas y gofeb.
Ni fydd y lôn ar gau eleni fellu hoffwn eich atgoffa i fod yn wyliadwrus o draffig.
Hoffem hefyd ofyn i chwi rannu y wybodaeth yma gyda unrhyw un sydd fel arfer yn mynychu Gwasanaeth Sul Y Cofio ond sydd ddim yn defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol.

CYNGOR CYMUNED Y FELINHELI

 

26.10.20 Llofft Hwyliau - Y Felinheli

Wrth ddatblygu busnes a chynllun Llofft Hwyliau, Ffordd Glan Y Môr, Y Felinheli, fel bar/caffi lawr grisiau a bwyty fyny grisiau, mae’r perchnogion yn awyddus i gael barn y gymuned a chwsmeriaid posib. Bydd yr arolwg 10 cwestiwn yn cymryd llai na 5 munud i’w gwblhau. Diolch ichi am eich amser.

Cliciwch yma i gwblhau CYN 10pm Nos Sul, Tachwedd 1af os gwelwch yn dda.

26.10.20 Siop Elusen yn cyflwyno siec o £3000

Dyma Rachel o bwyllgor y siop elusen yn cyflwyno siec o £3000 i Moira Williams (chwith) ar gyfer Clwb Pêl-droed Y Felinheli.

Pop Up Charity Shop presents check for £3000

23.10.20 Llongyfarchiadau enfawr i Clwb Pêl-droed Y Felinheli.

Enillwyr y Welsh Alliance 2 cyn y cyfyngiadau clo.
Euron Davies - Rheolwr y Gynghrair
Iwan Owen - Prif sgoriwr y Gynghrair
CPD Y Felinheli - Pencampwyr Cynghrair Welsh Alliance 2

  • 261020-llun1
  • 261020-llun2
  • 261020-llun4
  • 261020-llun3

Cliciwch yma i wedl fwy o lluniau

21.10.20 Siop Elusen

Llongyfarchiadau i tim Siop Elusen 2020 sydd wedi gyhoeddi bod nhw wedi'i godi £5,600 drosen pwythnos llwyddianus iawn yn y siop eleni. Anhygoel!!

Diolch enfawr i'r tim am ei holl waith caled a hefyd i'r cyhoedd am y cefnogaeth.

01.09.20 Siop Elusen Pop Up

Bydd y siop ail agor yn neuadd yr Eglwys un waith eto am un penwythnos yn unig. Dydd Gwener, Sadwrn a Sul, 2il i'r 4ydd o Hydref, 10yb tan 5yh.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar Siop pop Up

12.08.20 Eat Out to Help Out

Dyma restr o Fwyty yn ein hardal leol sydd yn cynnig y Eat Out to Help Out.

Eat Out to Help Out


29.07.20 Cerrig mawr wedi eu gweld ar y lon o Gors Bach i Gelli Gyffwrdd.

Mae cerrig mawr wedi eu gweld ar y lon o Gors Bach i Gelli Gyffwrdd.

Mae y mater wedi cael ei adrodd i'r Heddlu.

Mae y cerrig wedi eu gwthio i ochor y lon.

Does dim eglurhad am ymddangosiad y cerrig.
Gallent fod wedi disgyn oddi ar drelar yn ddamweiniol neu hwyrach wedi eu rhoi yno yn fwriadol.

Dylai gyrwyr fod yn wyliadwrus rhag ofn i fwy o gerrig ymddangos.


17.06.20 Cae pêl-droed Felinheli

Mae uwchraddio cae pêl-droed Felinheli yn Seilo yn mynd yn dda. Dim esgus i beidio cefnogi’r timau pêl-droed oherwydd y tywydd - hyd yn oed os bydd yn rhaid i ni barhau i gadw at bellter cymdeithasol y tymor nesaf!

  • 170620-llun1
  • 170620-llun3-sm
  • 170620-llun4
  • 170620-llun5

 


07.05.20 Cyfarfod blynyddol 2020 Cyngor Cymuned Y Felinheli

Bydd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Eleni yn digwydd yn ddigidol ar y 12fed o Fai 2020 am 7 y.h. Mae modd i aelodau’r gymuned anfon cwestiynau erbyn y 10fed o Fai 2020 at y Clerc. Bydd ymateb i’r cwestiynau yn cael eu hanfon wedi’r cyfarfod neu mae modd i aelodau wneud cais i gael bod yn rhan o’r cyfarfod drwy wneud cais at y Clerc.

clerc@felinheli.org


 

01.04.20 Cefnogaeth Ariannol i Deuluoedd a Busnesau Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn cyhoeddi pecyn o fesurau economaidd i helpu pobl leol a chymuned fusnes Gwynedd trwy'r amser anodd o'n blaenau oherwydd pandemig Coronavirus (Covid-19).....

Plis darllenwch y datganiad llawn yma


01.04.20 Be vigilant against coronavirus scams (saesneg yn unig)

We are warning the public to be extra vigilant and be wary of scams related to coronavirus (Covid-19)....cliciwch yma i ddarllen fwy


Casglu biniau31.03.20 Neges gan Cyngor Gwynedd Council

Mae ein staff gwastraff ac ailgylchu yn gwneud pob ymdrech i gwblhau pob casgliad. Ond, os ydym wedi methu casglu eich gwastraff / ailgylchu, gofynnwn i chi gadw eich biniau allan.

Byddwn yn dod yn ôl i'w casglu cyn gynted â phosib.


 

Lan y mor
25.03.20 Gwaith adeiladu ar Glan y Mor

Mae’r gwaith cynllun atal llifogydd yn y Felinheli yn cau dros dro yn ystod yr argyfwng Covid-19 a staff y gwneud y safle yn ddiogel hediw (24/3/20). Bydd y gwaith yn ail-gychwyn gynted a phosib pan fydd yr amgylchiadau yn caniatau.

Neges gan Cyngor Gwynedd Council


24.03.20 Oraiu LONDIS wedi ei newid.

Mae oriau LONDIS Y Felinheli wedi newid ei oriau am ei tro o 8hy i 6yh


23.03.20 DOSBARTHU NWYDDAU

Mae'r Cyngor Cymuned yn y broses o greu rhestr o fusnesau lleol fyddai yn fodlon dosbarthu nwyddau neu ddarparu gwasanaethau angenrheidiol i'r rhai sydd yn disgyn i'r categori risg uchel, neu yn hunan ynysu.

Os byddai rhywun yn hoffi cael ei gynnwys ar y rhestr a wnewch chi anfon eich rhif ffôn, enw'r busnes a'r math o nwyddau neu wasanaeth sydd ar gael i clerc@felinheli.org
Bydd y rhestr yn cael ei rhannu trwy ein gwefan a thudalennau Facebook Y Felinheli

 


22.03.20 Neges gan Cyngor GwyneddGofalwr/-aig Neuadd Goffa Y Felinheli

Yn sgil y sefyllfa di-gynsail Coronofeirws Covid-19, mae Cyngor Gwynedd yn erfyn pobl i beidio ymweld â’r ardal neu os ydynt eisoes yng Ngwynedd i ddychwelyd i’w cyfeiriad cartref. Trwy wneud hyn, byddant yn helpu i warchod eu hunain, pobl Gwynedd a gwasanaethau iechyd a gofal hanfodol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


18.03.20 Cynllun Cyfaill

Rydym yn trefnu ‘Cynllun Cyfaill’ yn y pentref ar gyfer y dibenion hyn:

  • Siopa bwyd/nwyddau hanfodol
  • Casglu presgripsiwns newydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ein Cynllun Cyfaill


Gofalwr/-aig Neuadd Goffa Y Felinheli11.03.20 - Chyfeillion yr Ysgol wedi enill Grant o £10,000 i datblygu ardal allanol yr Adran Iau.

£10,000 ar gyfer datblygu ardal allanol yr Adran Iau. Diolch yn fawr hefyd i'r rhieni am eu gwaith caled yn creu'r ardal ar gyfer y gymuned, yr amgylchedd a'r disgyblion. Fel y gallwch weld roedd y disgyblion a Chyfeillion yr Ysgol wrth eu bodd i glywed y newyddion am y grant! #LoteriGenedlaethol #iechydalles @TNLCommunityFundWales


Gofalwr/-aig Neuadd Goffa Y Felinheli10.03.20 - Newidiadau i Bolisi Gosod Tai Gyffredin Gwynedd

Mae’r ffordd y mae tai cymdeithasol yng Ngwynedd yn cael eu gosod ar fin newid i roi mwy o bwyslais ar flaenoriaethu pobl leol sydd mewn angen tai.

Ar hyn o bryd defnyddir sustem bwyntiau i osod tai ond yn fuan byddwn yn defnyddio sustem ‘bandio’. Bydd ceisiadau yn ymddangos mewn band yn ddibynnol ar eu hangen tai a chysylltiad gyda Gwynedd. Byddwn yn ysgrifennu at bawb ar y gofrestr ymhen ychydig wythnosau i egluro sut y bydd hyn yn effeithio arnynt.

Yn y cyfamser mae taflen wybodaeth wedi ei atodi sydd yn ateb cwestiynau a ofynir yn aml. Cewch wybodaeth hefyd ar ein gwefan.

Cliciwch yma am taflen cwestiynau


Gofalwr/-aig Neuadd Goffa Y Felinheli10.03.20 - Brexit - Cyngor i drigolion a busnesau

I’ch sylw, ohebiaeth ynghylch y gefnogaeth a’r arweiniad sydd ar gael i drigolion a busnesau’r sir yng nghyd-destun Brexit.

Cliciwch yma am wybodaeth am gyngor i drigolion a busnesau


Gofalwr/-aig Neuadd Goffa Y Felinheli25.02.20 - Mae y To wedi ei drwsio!

Cafwyd difrod i do Neuadd Goffa Y Felinheli ar ol stormydd diweddar. Rydym yn falch o adrodd bod y to wedi ei drwsio a bod popeth yn mynd ymlaen fel arfer yn y neuadd.

Diolch i Neil o K&N Scaffolding ac i Islwyn a Dylan Owen am ymateb mor sydyn i'r alwad. Bydd y scaffold yn aros i fyny am chydig yn hirach rhag ofn bydd mwy o stormydd yn achosi mwy o ddifrod.

Gweler y llun o'r to ar ol cael ei drwsio.


Gofalwr/-aig Neuadd Goffa Y Felinheli29.01.20 - Casglu Sbwriel - Bore Sul 02/02/20

11yb-12yh

Bore Sul nawn cychwyn o'r Neuadd Goffa, a mynd trwy'r pentref yn casglu sbwriel. Mi fydd na phaned a chacen ar ôl y casgliad.

Dewch os gennych chi awr spar!


Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.